YÖNERGE

YÖNERGE

T.C

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (DÜBAP) DESTEKLEME YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönerge, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yürütülecek olan Bireysel Araştırma Projeleri, Sanayi İşbirliği Destek Projeleri, Bölgesel Kalkınma Destek Projeleri, Hızlı Destek Projeleri, Lisansüstü Öğrenim Tez Projeleri, Patent Destek Projeleri, Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri Araştırma ve diğer projelerin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili konularda uygulama usul ve esasları düzenler.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı Kanunla değişik 58. Maddesi uyarınca ve 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” ve 2009 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’na bağlı (E) işaretli cetvelin 71. Maddesi hükmü gereğince 14 Ocak 2009 tarihinde yayınlanan “Yüksek Öğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri için Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller” esas alınarak düzenlenmiştir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

 

Madde 3- Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

 

(1) Üniversite: Düzce Üniversitesidir.

(2) Üst Yönetici: Düzce Üniversitesi Rektörüdür.

(3) Bilimsel Araştırma Projesi: Amacı, kapsamı, süresi, bütçesi, özel şartları, sağlanacak ayni ve/veya nakdi destek miktarları protokol ile belirlenmiş, tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, üniversite içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısı kurma ve geliştirme projeleridir.

(4) Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu (DÜBAP): Bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının artırılması için tedbirler alınması ile araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikalarının belirlenmesiyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırmalarla ilgili olarak vereceği diğer görevleri yürütmek amacıyla oluşturulan komisyondur.

(5) DÜBAP Komisyonu Başkanı: Komisyona yükseköğretim kurumu adına başkanlık etmekten ve komisyon faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu, üst yönetici tarafından öğretim üyeleri arasından görevlendirilen ve üst yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

(6) Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan, projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki her türlü sorumluluğunu taşıyan, Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacılardır.

(7) Araştırmacı: Bilimsel araştırma  projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen projenin bilimsel ve teknik sorumluluğuna katılarak görev alan, öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans ve lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrencileri veya eğitimlerini tamamlamış uzmanlığı nedeni ile projede görev verilen kişileri, kesin raporda ve/veya diğer yayınlarda yazarlar arasında adı geçebilecek olan yürütücü dışındaki araştırmacılardır.

(8) DÜBAP Koordinasyon Birimi: İlgili kanun ve yönetmelikler uyarınca bu Yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, kabulü ve izlenmesi ile ilgili sekreteryanın yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırmacıların görev aldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarca desteklenen projelerin ilgili mevzuatla belirlenen süreçlerinin yürütülmesi, izlenmesi. teşvik ve koordine edilmesi, yükseköğretim kurumu araştırma performansının ölçülmesi, değerlendirilmesi ve araştırma politikasının belirlenmesi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve üst yöneticinin bilimsel araştırma projeleri ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri ilgili birimlerle koordine halinde yürütmekle sorumlu Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir.

(9) DÜBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü: DÜBAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Üst Yönetici tarafından belirlenen ve Üst Yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

(10)            İlgili Birim: Fakülte, Enstitü, Yüksekokullar veya Meslek Yüksekokulları ifade eder.

(11)             Raportör: Projenin başlangıcından sonuçlandırmasına kadar geçen sürede projeyi değerlendirmekle görevlendirilen DÜBAP komisyonu üyesidir.

(12)            Uzman: Yükseköğretim Kurumu içinden veya dışından, bilimsel araştırma projesi alanında uzman ve en az doktora derecesine sahip hakemdir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

DÜBAP Komisyonu

Madde 4- Üst Yönetici tarafından görevlendirilen bir komisyon başkanının başkanlığında Senatonun önerisiyle üst yönetici tarafından görevlendirilen, en az yedi en çok on bir öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten başkan ve komisyon üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Komisyon başkanı ve üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, görevlendirilmelerinde izlenen usule uygun olarak üst yönetici tarafından görev süreleri dolmadan görevleri sonlandırılabilir.

 

Komisyonun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5- Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir:

(1)    Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

(2)    Projelerle ilgili başvuru, raporlama vb. formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

(3)    Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur.

(4)    Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar, protokol proje yürütücüsü ile Üst Yönetici arasında imzalanır.

(5)    Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

(6)    Tez projelerini değerlendirerek doğrudan karara bağlar, gerekli gördüğü tez projesi önerilerini ilgili enstitü müdürlüğüne veya Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderir ve gelen raporları değerlendirir.

(7)    Yürütülmekte olan projelerin proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.

(8)     Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar.

(9)    Protokol ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımları belirler ve Rektörlüğe iletir.

(10)  DÜBAP Komisyonu her yılın sonunda, bir önceki yılın raporunu ve  bir sonraki yılda esas alınacak öncelikli araştırma alanları için her dal ile ilgili “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ile birlikte, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Bilim Teknoloji ve Yenilik Kurulu tarafından açıklanan hedefleri ve bilim politikalarını da dikkate alarak öncelikli alanları ve proje değerlendirme kriterlerini belirler, Üniversite Senatosuna sunar. Öncelikli alanlar ve proje değerlendirme kriterleri Senato tarafından kesinleştirilir.

(11)   Her takvim yılı sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

(12)   Düzce Üniversitesi’nde üretilen bilimsel araştırma projelerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

(13)   Projeler için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını yönlendirir.

(14)   Düzce Üniversitesi’nde Araştırma Altyapısı Envanterini oluşturur. Düzce Üniversitesi’nin araştırma, deneysel geliştirme, test/analiz çalışmalarına yönelik kullanılan makine, teçhizat, sistem, cihaz birikiminin veri tabanını oluşturarak ve güncelleyerek Düzce Üniversitesi araştırma altyapısının daha verimli kullanılmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlar.

(15)   Düzce Üniversitesi Araştırma Altyapısı Envanteri kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak projelerin oluşturulmasına katkı ve olanak sağlar. Düzce Üniversitesinin birimlerindeki araştırma altyapısına ait cihaz ve donanımın projelerde kullanılabilmesi için ilgili birimlerden izin istenir.

(16)   Düzce Üniversitesi Araştırma proje kapasitesinin gelişimini sağlamak için bilgilendirme ve eğitim seminerleri vb. faaliyetleri düzenler.

(17)   Komisyon bu görevleri yaparken Üst Yöneticinin onayı ile alt komisyonlar kurarak belli konularda görevlendirebilir.

(18)   Üst Yöneticinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.

 

DÜBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü

Madde 6- DÜBAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü, birimin faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu, Üst Yönetici tarafından belirlenen ve Üst Yöneticiye karşı sorumlu kişidir.

 

Koordinatörün Görevleri:

Madde 7- Koordinatör, Koordinasyon Biriminde çalışanlarla birlikte aşağıdaki görevleri yerine getirir:

(1)    DÜBAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek.

(2)    Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak ve yazışmaları yapmak.

(3)    Komisyon toplantıları için gündem hazırlamak.

(4)    Birim ve komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak.

(5)    Üst Yöneticiye, komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak.

komisyon ve birim çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak.

(6)    Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak.

(7)    Başvuru dönemlerinin sonunda projelere alanlarına göre Raportör atamak.

 

Toplantı

Madde 8-

(1)    DÜBAP Komisyonu, ilan edilen takvimde belirtilen zamanlarda (en az her iki ayda bir) DÜBAP Komisyon Başkanın başkanlığında gündemli olarak toplanır. Gerekli görülen hallerde ek toplantılar yapılabilir.

(2)    DÜBAP Komisyonu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir.

(3)    Üyeler toplantılara katılmakla yükümlüdürler. Komisyon toplantılarına yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 2 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE TÜRLERİ

Madde 9- DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir.

(1)    Bireysel araştırma projeleri: Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında; tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına bilimsel araştırma yoluyla katkı sağlaması beklenen, Düzce Üniversitesi içi ve/veya dışı veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek,  alanında sanata ve kültüre yerel, ulusal ve evrensel ölçülerde katkı yapması beklenen bilimsel araştırma projeleri değerlendirmeye alınır. Üniversitenin ve/veya ülkenin öncelikli araştırma alanlarına ilişkin en az iki disiplin içeren çok disiplinli bilimsel araştırma projelerine öncelik verilir. Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek ulusal veya uluslararası, bilimsel içerikli, bilim ve danışma kurulu gibi organları olan, sözlü veya poster sunumlarının hakem değerlendirmesiyle belirlendiği, bildiri kitabının basıldığı,  bilimsel komitenin tartışarak oluşturduğu toplantı sonuç bildirgesinin ve/veya ulusal veya uluslararası nitelikte makale ya da makalelerin yayınlatıldığı bilimsel toplantılara yönelik projeler de değerlendirmeye alınır. 

(2)    Sanayi İşbirliği Destek Projeleri: Proje yürütücülerinin bir sanayi kuruluşu ile müşterek yürüttükleri, bütçesinin belirli bir bölümünün ilgili sanayi kuruluşu tarafından karşılandığı projelerdir. Bu projeler ile üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne ya da sürece dönüştürülerek sanayiye aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje başvurusunda İş Birliği Sözleşmesi eklenmelidir. Proje başvuru dönemleri, bütçe limitleri, süresi bireysel araştırma projeleri ile aynıdır. Projenin bütçesinin en az %50’ si işbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanır. Proje kapsamında alınan demirbaşlar proje tamamlandığında Üniversiteye devredilir.

(3)    Bölgesel Kalkınma Destek Projeleri: Düzce Üniversitesi ‘Üniversitelerimizin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması" temalı proje çalışması kapsamında sağlık ve çevre alanında ihtisas üniversitesi seçilmiş olup öncelikli araştırma alanları sağlık ve çevre olan yüksek bütçe ile desteklenebilen projelerdir. Sağlık ve çevre alanlarında olmamasına rağmen, üniversitemiz için önem arz eden ve yüksek katma değerli çıktı oluşturma potansiyeline sahip projeler de bu kapsamda desteklenebilir.

(4)    Hızlı Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitede yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarının iki katını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez. Proje süresi en fazla bir yıldır.

(5)    Lisansüstü Öğrenim Tez Projeleri: Düzce Üniversitesi’ne bağlı enstitü programlarında yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik eğitimini sürdürmekte olan öğrenciler ile tıpta uzmanlık öğrencilerinin eğitim programları gereğince bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde yürüttükleri bilimsel araştırma projeleridir.

(6)    Patent Destek Projeleri: Projelerin amacı, Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarından yapmış oldukları buluş, fikri mülkiyet haklarını, patent ve faydalı modellerinin onaylanması/tescil edilmesi işlemlerinde destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez, ara rapor istenmez. Proje süresi en fazla iki yıldır.

(7)    Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri: Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla davetli konuşmacı, sözlü bildiri şeklinde sunabilmeleri için verilen proje desteğidir. Proje başvurusu düzenlenecek etkinliğin başlangıç tarihinden en az bir ay önce olmalıdır. Bu proje türünde Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları geçerlidir.

(8)    TÜBİTAK Tamamlayıcı Destek Projeleri (TADEP): Projesi son bir yıl içinde TÜBİTAK Ulusal Destek Programlarından birine sunulmuş, proje yürütücü kurumun Düzce Üniversitesi olduğu ve hakem değerlendirme sonucuna göre en az “C” ve üzeri puan almış Ar-Ge projelerinin eksik kalan araştırma alanlarının tamamlanmasına dönük desteklenebilecek özgün projelerdir. Bu proje türüne ilişkin tüm süreçler bireysel araştırma projeleri usul ve esaslarına tabiidir.

(9)    Kariyer Başlangıç Destek Projeleri: Son beş yıl içinde doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olup, daha önce herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan üniversitemiz mensubu akademik personelin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir. Bu proje türüne ilişkin tüm süreçler hızlı destek projeleri usul ve esaslarına tabiidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

 

Proje Başvurusu

Madde 10- Başvuru koşulları ve başvuruda aranacak özellikler, Koordinatör ’ün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile açıklanır. Araştırma projeleri için başvuru dönemleri her mali yılbaşında DÜBAP Komisyonu tarafından en az dört defa olmak üzere belirlenir ve ilan edilir.

Bireysel araştırma, Sanayi İşbirliği Destek ve Bölgesel Kalkınma Destek Projelerine başvuracak Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olan araştırmacıların son iki yıl içerisinde en az iki uluslararası veya dört ulusal yayın yapmış olması gerekmektedir.

 

Madde 11- Proje başvuruları DÜBAP Koordinasyon Birimi Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi kullanılarak gerçekleştirilir. Proje yöneticisi internet sayfasında yer alan, proje tipine uygun Bilimsel Araştırma Projeleri Proje Öneri Formunu doldurarak, başvurur. Patent Destek Projeleri için Teknoloji Transfer Ofisinden alınan “Buluş Bildirim Formu”, Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri için “Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu” doldurularak DÜBAP sistemine yüklenmelidir.

 

Madde 12- Proje başvurusu yapan yürütücülerin, gerekli olan projeler için Etik Kurul onayının bir nüshasını DÜBAP Koordinasyon Birimine proje başvuruları ile beraber teslim etmeleri gerekir.

Lisansüstü tez projeleri için destek başvurusu, tez konusunun lisansüstü çalışmanın yürütüldüğü enstitü veya fakültenin yetkili kurullarınca onaylanmasından sonra gerçekleştirilir. Başvuru aşamasında lisansüstü tez çalışmasının yürütüldüğü birimden ilgili öğretim üyesinin danışman olarak görev yaptığını ve tez konusunu belirten bir belgenin sunulması zorunludur.

Bireysel araştırma, Sanayi İşbirliği Destek ve Bölgesel Kalkınma Destek Projelerinde bursiyer çalıştırılabilir.  Bursiyer seçiminde uygulanacak destek limitleri ve bursiyer sayıları nihai olarak DÜBAP Komisyonu tarafından belirlenir.

 

Madde 13- Araştırmacıların görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir.

 (1) Bireysel araştırma projeleri Sanayi işbirliği destek projeleri, Bölgesel Kalkınma Destek Projeleri: Üniversitede tam zamanlı bir bilim insanı; Komisyonun uygun görmesi halinde, aynı anda en fazla bir projede yürütücü (Dış kaynaklı proje yürütücülüğü olan öğretim üyeleri iki projede yürütücü) ve iki projede araştırmacı olabilir veya üç projede araştırmacı olarak görev alabilir. Üst Yönetici, Rektör Yardımcıları ve DÜBAP Komisyon Üyeleri tez, patent destek ve Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri hariç projelerde yürütücü olarak görev alamaz, ancak araştırmacı olabilirler. Diğer idari görevliler ile tam zamanlı olmayan bilim insanları ise bir projede yürütücü ve/veya en fazla iki projede araştırmacı olarak görev alabilirler.

(2) Hızlı destek projeleri: Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

(3) Tez projeleri: Araştırmacılar aynı anda en fazla üç tez projesinde yürütücü olarak görev alabilirler.

(4) Patent Destek projeleri bu sınırlamaların dışındadır.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 14- Başvuru süreleri içinde Koordinatörlüğe sunulan proje önerileri, yükseköğretim kurumları tarafından YÖKSİS’te duyurulan, yapılmış ve yapılmakta olan projeler de dikkate alınarak, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Başkan tarafından Komisyon değerlendirmesine sunulur.

Komisyon, Lisansüstü Öğrenim Tez projeleri ve Hızlı destek projelerini değerlendirerek, doğrudan karara bağlar veya gerekli görürse proje önerilerini Enstitü Müdürlüğüne veya Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderir, gelen raporları değerlendirir ve nihai karara bağlar. Diğer araştırma projeleri, komisyon tarafından atanan ilgili raportör tarafından incelenir.  Raportör, yaptığı inceleme sonucunda bir ön rapor hazırlayıp Komisyona sunar. DÜBAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde proje yürütücüsünden Komisyon önünde sözlü sunum isteyebilir. Verilen rapor doğrultusunda değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere DÜBAP Komisyonu Başkanınca gönderilir. DÜBAP Komisyonu; gelen hakem raporlarının ışığında, proje önerilerini ülkenin ve Üniversitenin bilimsel altyapısına katkı, yayın potansiyeli ve Düzce Üniversitesinin bilimsel öncelikleri yönünden, proje yürütücüsü ve araştırmacılarının bilimsel yeterlilikleri, eğitimleri, geçmişteki performansları ve önceki projelerinin verimi açılarından değerlendirip projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

 

Madde 15- Kamu kurum ve kuruluşları dışında yapılacak ortaklıklarda ortak yürütülen projenin bütçesinin en az %50’si işbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanır. Proje kapsamında alınan demirbaşlar proje tamamlandığında Üniversiteye devredilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

PROJELERİN KABULÜ, PROTOKOL VE İZLENMESİ

Projelerin Kabulü

Madde 16- Komisyon tarafından kabulüne karar verilen projeler için DÜBAP Koordinasyon Biriminde birer dosya açılır. Bu raporun Üst Yönetici tarafından onaylanması ile proje kabul edilir ve raporda yer alan esaslara göre yürütülerek sonuçlandırılır.

 

Projelerinin Yürütülmesi ve Protokol

Madde 17- Desteklenmesine karar verilen projelerin yürütücüsü ile Üst Yönetici veya görevlendireceği yazılı olarak yetki devri yapılmak sureti ile Komisyon Başkanı arasında bir protokol imzalanır. Yürütücünün değişmesi durumunda yeni yürütücü ile yeniden protokol imzalanır. Akdedilen protokol; idari ve mali hükümleri, projenin devamlılığının sağlanacağına dair taahhüt ile diğer hususları, eki ise projenin kapsamı, çalışma programı ve bütçe planı gibi hususların yer aldığı proje öneri formu ve eklerini kapsar. Bu yönergeye göre yapılacak tüm protokollere, protokolde hüküm bulunmayan hallerde bu yönergenin Dayanak başlıklı 2. maddesinde belirtilen mevzuat hükümlerinin uygulanacağı açıkça yazılır.

 

Madde 18- Proje ile ilgili her türlü imza yetkisi sadece proje yürütücüsüne aittir. Projenin kabulünden itibaren en çok altı ay içinde proje ile ilgili işlemler ve çalışmalar proje yürütücüsü tarafından başlatılmaz ise proje kendiliğinden yürürlükten kalkar.

 

Ara Raporlar

Madde 19- Proje yürütücüleri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, protokol tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, internet sayfasında yer alan formata uygun olarak DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem incelemesine gönderebilir. Ara rapor verilmeyen ve ara raporu komisyon tarafından kabul görmeyen projelerin bütçesinden harcama yapılmaz.

Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu DÜBAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür.

Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri, Hızlı Destek Projeleri ve Patent Destek Projelerinde ara rapor istenmez.

 

Projelerin Sonuç Raporları

Madde 20-

(1)    Proje süresinin tamamlanmasını izleyen en çok üç ay içinde, projenin bilimsel ve teknik tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayan kesin rapor, proje yürütücüsü tarafından, internet sayfasında yer alan formata uygun olarak DÜBAP otomasyon sistemine yüklenmelidir. Tez projeleri için, tezin kendisi de sonuç raporu eklenmesi kaydıyla kesin rapor olarak kabul edilebilir.

Patent Destek Projeleri, proje bitiminde sonuç raporu olarak ilgili patent biriminin yazısı ve patent metninin bir kopyası DÜBAP otomasyon sistemine yüklenmelidir.

Bilimsel Etkinlik Destek Projeleri tamamlandığında sonuç raporu olarak “GERİ BİLDİRİM FORMU”nu ve gerçekleştirilmiş bildirinin bir örneğini (tam metin olarak) DÜBAP otomasyonuna yüklemek zorundadır.

 

(2)    Kesin rapor, Komisyon tarafından değerlendirilir. Gerekli görüldüğü hallerde kesin rapor yürütücüye geri verilerek raporun içerik veya şekil yönünden düzeltilmesi istenebilir. Kesin rapor, son halini aldıktan sonra, Komisyon tarafından kabul veya reddi yönünde alınan karar Üst Yöneticinin onayına sunulur. Reddi yönünde onaylanan projelerde karar, proje yürütücüsüne ve birimine bildirilir. Niteliğine bağlı olarak, projeye satın alınan dayanıklı taşınırlar ve kalan tüketim malzemenin iadesi istenebileceği gibi projenin yürütüldüğü birimin yetkilisi tarafından proje yürütücüsünden teslim alınarak, benzer araştırmalar yapan diğer araştırmacıların hizmetine verilebilir. Bu durumda işlemle ilgili projenin yürütüldüğü birim tarafından Komisyona yazılı olarak bilgi verilir. İptal edilen projelerde görev alan yürütücü ve kusurlu araştırmacılara dört yıllık bir süre içinde DÜBAP ile ilgili herhangi bir projede görev veya destek verilmez.

 

(3)    BAP tarafından desteklenen bir projenin yürütücüsü, proje başlangıç tarihinden itibaren dış kaynaklı ve bütçeli bir projede görev almadığı sürece BAP tarafından desteklenen projesinin bitiş tarihinden itibaren 2 yıl süreyle herhangi bir türde yeni bir proje başvurusu gerçekleştiremez. Patent destek projeleri ve 1 adet tez projesi bu kapsam dışındadır.

 

Proje Sonuçlarının Yayınlanması

Madde 21-

(1)    Kabul edilen kesin raporlar, kamuoyuna proje yürütücüsünün yazılı izni ve DÜBAP Komisyonunun onayı ile duyurulur.

(2)    Ardışık iki araştırma, iki Hızlı Destek veya üç tez projesinden ulusal-uluslararası endekslere giren dergilerde yayın yapmayan proje yürütücülerine, yeniden proje desteği verilmez.

(3)    Projelerden üretilen bilimsel makalelerde Düzce Üniversitesi tarafından desteklendiğinin açık bir şekilde belirtilmesi zorunludur. DÜBAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This project is supported by Düzce University Research Fund Project Number: ….”) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. 

(4)    Komisyon tarafından kabul edilen ve devam eden bilimsel araştırma projeleri ve kaynak aktarımı desteklerine ilişkin bilgiler ile Yükseköğretim Kurulu tarafından istenen diğer bilgiler, kabul tarihini ve tamamlanan projelerin sonuç raporunun verilmesi gereken tarihi takip eden bir ay içinde YÖKSİS’e girilir.

 

Proje Ek Süre Talebi

Madde 22- Projeler için gerektiği hallerde ek süre ve ek ödenek istekleri gerekçeleri ile birlikte projenin süresi bitmeden en geç 2 ay öncesinden Komisyona yazılı olarak sunulur. Ek süre en çok bir yıl, ilave kaynak ise en çok toplam proje maliyetinin yüzde 50’si kadar olabilir. Ancak, gerek ek süre ve gerekse ek kaynak talepleri projenin birinci gelişme raporunun kabulünden önce yapılamaz. Hızlı destek ve Patent Destek projelerinde ek süre, ek malzeme ve ek ödenek, tez projelerinde ise ek ödenek verilmez.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

YAPTIRIMLAR VE GENEL HÜKÜMLER

 

Durdurma, Yürürlükten kaldırma, İptal ve Yaptırımlar

Madde 23- Ara raporları protokolde belirtilen tarihlerde gönderilmeyen, hastalık, seyahat ve benzeri kabul edilebilir özür bildirilmeyen projeler ile izleme sonucunda öngörülen amaç ve çalışma programına uygun biçimde yürütülmediği anlaşılan projeler ve mücbir nedenlerle yürütülmeleri geçici olarak olanaksız hale gelen projeler; DÜBAP Komisyonunun tespiti veya ilgili birim ve/veya proje yürütücüsünün başvurusu üzerine Komisyon kararı ile geçici olarak durdurulabilir. Yürütücünün başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucu durdurma gerekçelerinin ortadan kalktığının tespiti halinde Komisyon kararı ile proje yeniden başlatılır. Durdurma süresi proje süresine ilave edilir.

 

 

Madde 24-

(1)    Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilerek, proje kapsamında satın alınan makine ve teçhizattan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar Üniversite envanterine kayıt edilir.

(2)    Makine ve teçhizatın iyi niyetli olarak kullanılmadığının somut olarak tespit edilmesi durumunda bu makine ve teçhizatın da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca proje yürütücüsü beş yıl süre ile DÜBAP desteklerinden faydalandırılmaz.

 

Madde 25- Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler raporu teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen 15 gün içerisinde sonuç raporunun teslim edilmemesi durumunda ise, proje yürütücüsüne, sonuç raporu sunularak Komisyonda karara bağlandığı tarihten itibaren dört yıl süre ile yeni bir proje desteği verilmez. Sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yürütücülerinin talepte bulunması ve Komisyonun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Ancak, bu süre ile var ise daha önce verilmiş olan ek sürenin toplamı bir yıldan fazla olamaz. Sonuç raporu Komisyon tarafından yetersiz bulunan proje yürütücüsüne ise beş yıl süre ile herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez.

Madde 26- Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen veya Üniversiteden ayrılan proje yöneticilerinin yerine ilgili proje yürütücüsünün ve/veya Dekanlık/Enstitü Müdürlüğü/Yüksekokul Müdürlüğü önerisi üzerine Komisyonca yeni yönetici atanır.  Projelerin devri özel haller ve mücbir sebepler (istifa etme, ölüm, kaza geçirip uzun süreli yatakta tedavi görecek olma, emeklilik vb.) dışında mümkün değildir. Proje yürütücüsünün istifa, nakil, emeklilik vb. nedenlerle Üniversiteden ayrılması halinde proje devamlılığının sağlanacağına ilişkin taahhütname doğrultusunda işlem tesis edilir. Taahhüdün yerine getirilmemesi durumunda proje kapsamında alınan demirbaşların bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

Madde 27- Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, bilimsel etiğe aykırılık veya mali kaynakların etik ilkelere aykırı kullanıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır:

(1)    Yürütülmekte olan proje DÜBAP Komisyonu kararı ile iptal edilir,

(2)    Proje kapsamında satın alınan makine ve teçhizattan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar Üniversite envanterine kaydedilir. Makine ve teçhizatın iyi niyetli olarak kullanılmadığı somut olarak tespit edilmesi durumunda bu makine ve teçhizatın da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

(3)    DÜBAP Komisyonu, konunun Üniversite Etik Kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Üst Yöneticiye görüş bildirebilir.

(4)    Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler dört yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz.

 

Madde 28- Yayın şartlarını yerine getirmeyen araştırmacılara, şartı sağlayıncaya kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmez. DÜBAP Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü sözlü ve poster sunumu, yayın ve tezde “Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Destek Programı kapsamında desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This project is supported by Düzce University Research Fund Project Number: ….”) şeklinde bir ibarenin bulunması zorunludur. Bu ibareye yer vermeyen araştırmacılara 2 yıl süreyle herhangi bir türde destek sağlanmaz.

 

 

Madde 29-  

(1)    Araştırma projelerinde görev alan araştırmacıların geçerli bir mazeret göstermeksizin projedeki görevinden çekilmesi durumunda DÜBAP tarafından 1 (Bir) yıl süre ile proje desteği verilmez.

(2)    Tez projesi ekibinde yer alan bir araştırmacının herhangi bir nedenle projeden ayrılması durumunda, çalışmanın yürütülmesi ve sonuçlandırılmasından proje yürütücüsü sorumludur. Bu tür projelerin tamamlanarak sonuçlandırılmaması durumunda, proje kapsamında satın alınan makine ve teçhizattan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar Üniversite envanterine kaydedilir. Makine ve teçhizatın iyi niyetli olarak kullanılmadığı somut olarak tespit edilmesi durumunda bu demirbaşların da bedelleri dahil olmak üzere, diğer tüm harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır.

Madde 30- Proje kapsamında, herhangi bir başka destek söz konusu ise, diğer fon kaynaklarının desteklediği hiçbir mal ve hizmet alımı için DÜBAP Birimince ayrıca destek sağlanmaz. Bu ilkeye aykırı hareket edildiğinin tespit edilmesi durumunda, gerçekleştirilen harcamaların bedelleri yasal faizi ile birlikte ilgili araştırmacıdan geri alınır ve ilgili araştırmacı dört yıl süre ile DÜBAP Birimi desteklerinden faydalandırılmaz.

Madde 31- Komisyon gerekli görürse, projeyle ilgili çalışmaları yerinde inceleyebilir veya inceletebilir. Bu durumda proje yöneticisi proje ile ilgili her türlü teknik, idari ve mali bilgileri ve belgeleri incelemeye hazır bulundurmak ve incelemeyi kolaylaştıracak bütün yardımları yapmakla görevlidir.

Genel Hükümler

Madde 32- Araştırmanın gerçekleştirilebilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı seyahat giderlerinden ayrı olarak, ulusal/uluslararası düzenlenen bir kongre/sempozyuma proje konusu ile ilgili alınmış sunum davetinin bulunması durumunda, katılım ve seyahat giderleri Komisyonca belirlenen limitleri aşmamak üzere karşılanabilir. Tez projeleri için, proje yürütücüsü dışındaki araştırmacının seyahat giderleri öncelikli olarak desteklenir. Seyahat giderlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar DÜBAP Komisyonu tarafından belirlenerek araştırmacılara duyurulur. Araştırma veya kongre/sempozyum katılımı amaçlı seyahat giderlerinin karşılanabilmesi için, proje başvurusunda ilgili seyahat bütçesinin öngörülmüş olması zorunludur.

 

Madde 33- Üniversitemizde yapılabilen analiz ve testler piyasa araştırması yapılmak kaydıyla diğer kurumların tekliflerini aşmadığı takdirde üniversitemizden yaptırılmalıdır. Yurt içinde yaptırılabilen analiz ve testler ise yurt dışında yaptırılamaz. Zorunlu durumlarda, gerekçeler detaylı olarak başvuru formunda belirtilmelidir.

 

Madde 34- Projeler için DÜBAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizat, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır. Bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yürütücüleri sorumludur. Tamamlanan projelere ait makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. DÜBAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli görülecek diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

 

Madde 35- Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların proje materyali olması ve Üniversite kütüphanesinde bulunmaması gerekir. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversite Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edilir, proje süresince yürütücünün kullanımına verilir.

 

Madde 36- Proje yürütücüsü, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır.

 

Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları

Madde 37- Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ile ilgili hususlar Düzce Üniversitesi Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Usul ve Esasları çerçevesinde yürütülür.

Etik Kurallara Uyma Yükümlülüğü

Madde 38- Proje yürütücüsü ve proje protokolünde imzası olan kişi, kurum ve kuruluşlar;

(1)    Kamu Kurumlarının uymak zorunda oldukları etik davranış ilkelerini düzenleyen tüm mevzuat hükümlerine uymak ve uyulmasını sağlamak zorundadır.

(2)    İnsan ve hayvanların deneysel amaçlarla kullanılmasının gerektiği hallerde, tüm mevzuat hükümlerine ve uluslararası etik ilkelerine uygun hareket etmelidir.

(3)    Projenin yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve yayın kurallarına uymalıdır.

(4)    Aksi durumun tespiti halinde Düzce Üniversitesi Etik Kurul Çalışma Esasları ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınır.

 

Protokole Aykırı Durumlar

Madde 39- Projelerin protokollerinde öngörülen amaç, yöntem, konu ve çalışma programı çerçevesinde yürütülmediği ve/veya protokol ile eklerindeki diğer hükümlere aykırı işlem yapıldığı tespit edildiğinde, Komisyon söz konusu durumun niteliğine göre düzeltme süresi verebilir. Bu süre içerisinde hiçbir ödeme ve proje işlemi yapılmaması esastır.

 

Yıllık Rapor

Madde 40- Komisyon, her yıl Aralık ayı sonunda yıl içerisinde Düzce Üniversitesinde gerçekleştirilen bütün araştırma faaliyetlerini rapor haline getirir ve Üniversite Senatosuna sunar.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 41- Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre hazırlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri ve Yüksek Öğretim Kurumları bütçelerinde Bilimsel araştırma Projeleri için tefrik edilen ödeneklerin özel hesaba aktarılarak kullanımı, muhasebeleştirilmesi ile özel hesabın işleyişine ilişkin esas ve usuller hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 42- Düzce Üniversitesi Senatosunun 06.05.2008 tarih ve 2008/22 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen “Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Düzce Üniversitesi Senatosunun 20.12.2017 tarih ve 2017/241 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen “Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlükten Kaldırma

Madde 42- Düzce Üniversitesi Senatosunun 30.12.2020 tarih ve 2020/226 sayılı toplantı kararı ile kabul edilen “Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi” ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

Yürürlük

Madde 43- İlgili yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu yönerge, 22.02.2022 tarih ve 2022/11 sayılı Karar ile Düzce Üniversitesi Senatosunda kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.  

 

Yürütme

Madde 44- Bu yönerge hükümleri Düzce Üniversitesi Üst Yöneticisi tarafından yürütülür.

 

 

GEÇİCİ MADDE 1

Bu yönergenin kabulünden önce desteklenen projeler için 30.12.2020 tarihli yönerge hükümleri geçerlidir.