Görev Yetki Sorumluluk

DÜBAP Komisyonu aşağıdaki görevleri yerine getirir:

(1) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur.

(2) Projelerle ilgili başvuru, raporlama vb. formları hazırlayarak araştırmacılara duyurur.

(3) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur.

(4) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir sözleşme protokolü hazırlar, protokol proje yürütücüsü ile Üst Yönetici arasında imzalanır.

(5) Proje başvurularını ön incelemeden geçirir. Gerekli gördüğü proje önerilerini hakemlere gönderir ve gelen raporları değerlendirerek projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir.

(6) Tez projelerini değerlendirerek doğrudan karara bağlar, gerekli gördüğü tez projesi önerilerini ilgili enstitü müdürlüğüne veya Tıp Fakültesi Dekanlığına gönderir ve gelen raporları değerlendirir.

 (7) Yürütülmekte olan projelerin proje yürütücülerinden altı ayda bir alınan ve projelerin ilgili dönemini kapsayan ara raporları değerlendirir.

(8) Proje yürütücülerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar.

(9) Protokol ve yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımları belirler ve Rektörlüğe iletir.

(10) DÜBAP Komisyonu her yılın sonunda, bir önceki yılın raporunu ve bir sonraki yılda esas alınacak öncelikli araştırma alanları için her dal ile ilgili “Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler” ile birlikte, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu ve Bilim Teknoloji ve Yenilik Kurulu tarafından açıklanan hedefleri ve bilim politikalarını da dikkate alarak öncelikli alanları ve proje değerlendirme kriterlerini belirler, Üniversite Senatosuna sunar. Öncelikli alanlar ve proje değerlendirme kriterleri Senato tarafından kesinleştirilir.

(11) Her takvim yılı sonunda desteklenen, incelemeye alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor sunar.

(12) Düzce Üniversitesi’nde üretilen bilimsel araştırma projelerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

(13) Projeler için gerekli olan mal ve hizmet alımlarını yönlendirir.

(14) Düzce Üniversitesi’nde Araştırma Altyapısı Envanterini oluşturur. Düzce Üniversitesi’nin araştırma, deneysel geliştirme, test/analiz çalışmalarına yönelik kullanılan makine, teçhizat, sistem, cihaz birikiminin veri tabanını oluşturarak ve güncelleyerek Düzce Üniversitesi araştırma altyapısının daha verimli kullanılmasına ve değerlendirilmesine olanak sağlar.

(15) Düzce Üniversitesi Araştırma Altyapısı Envanteri kapsamında gerçekleştirilebilecek ortak projelerin oluşturulmasına katkı ve olanak sağlar. Düzce Üniversitesinin birimlerindeki araştırma altyapısına ait cihaz ve donanımın projelerde kullanılabilmesi için ilgili birimlerden izin ister.

(16) Düzce Üniversitesi Araştırma proje kapasitesinin gelişimini sağlamak için bilgilendirme ve eğitim seminerleri vb. faaliyetleri düzenler.

(17) Komisyon bu görevleri yaparken Üst Yöneticinin onayı ile alt komisyonlar kurarak belli konularda görevlendirebilir.

(18) Üst Yöneticinin verdiği diğer görevleri yerine getirir.