Proje Türleri

PROJELERİN UYGULAMA DETAYLARI

1- (Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Destek Projesi - BiTADEP):

Proje bütçeleri, proje yürütücülerinin akademik performanslarına dayalı olarak belirlenen temel destek miktarının % 50’sine (%100: Çevre sağlık alanında) kadar arttırılabilir.  Yine proje yürütücülerinin akademik performansları göz önünde bulundurularak Temel destek miktarına ek olarak Kongre katılım bütçesi ile bursiyer destek bütçesi de verilebilir.

Akademik Performansa Dayalı Bütçe Limit Artırım Uygulaması, Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP Komisyonunca desteklenen BiTADEP proje yürütücüleri aşağıda farklı kategoriler altında belirtilen koşulları sağlamak koşuluyla BiTADEP projeleri için belirlenen performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulanabilir. Ancak, yürütücünün aşağıda belirtilen birden fazla kategorideki koşulları aynı anda sağlaması durumunda sadece bir kategorinin bütçe limiti artırım oranları seçilebilir.

Bursiyer bütçesi talep edecek yürütücülerin, doktor ünvanını aldıktan sonra en az 5 (beş) yıl süre ile üniversitemizde akademik deneyime sahip olmaları ve en az bir Yüksek Lisans (veya Doktora) tezi yönetmiş olması gerekir. Bursiyer üst limitleri 2023 yılında yüksek lisans için 1750 TL ve doktora için 2500 TL olarak belirlenmiştir. Maaşlı çalışan ve SGK kaydı olan öğrenciler BİTADEP projelerinde bursiyer olarak görev alamaz. 

Kategori-1: Yürütücülerin son 5 (beş) yıl içerisinde Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerdeki tüm yayınlar için;

a) Q1 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %20’si kadar ek bütçe talep edebilir.

b) Q2 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %15’i kadar ek bütçe talep edebilir.

c) Q3 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %10’u kadar ek bütçe talep edebilir.

Kategori-2: Yürütücülerin son 5 (beş) yıl içerisinde Üniversitemiz harici kurumlarca (BAP ve TÜBİTAK 1002 programı hariç) fon desteği sağlanarak yürütülmüş ve sonuç raporu başarılı bulunmuş araştırma amaçlı bilimsel ve teknolojik araştırma projeleri için;

a) Diğer kurumlarca desteklenen ve bütçesi 1.250.000 TL’ye kadar (1.250.000 TL dâhil) olan araştırma projeleri için normal destek limitinin %30’u oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

b) Diğer kurumlarca desteklenen ve bütçesi 1.250.000 TL’nin üzerinde olan araştırma projeleri için normal destek limitinin %50’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

Kategori-3: Yürütücülerin son 5 (beş) yıl içerisinde buluşçuları arasında yer aldığı patentler için;


a) Ulusal tescil edilmiş patentler için normal destek limitinin %25’i oranında yüksek bütçe talep edilebilir.


b) Uluslararası tescil edilmiş patentler için normal destek limitinin %50’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir.


Kategori-4: Üniversitemiz Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması temalı proje çalışması kapsamında YÖK tarafından Sağlık ve Çevre alanında ihtisas üniversitesi seçilmiş olup bu alan ile ilgili proje başvuruları için


a)  Sağlık alanında başvurular için normal destek limitinin %100’ü oranında yüksek bütçe talep edilebilir.


b) Çevre alanında başvurular için normal destek limitinin %100’ü oranında yüksek bütçe talep edilebilir.


Yayın Yükümlülüğü: Proje yürütücüsü, proje süresince ya da proje sonuç raporu kabul edildikten sonra en geç iki yıl içinde araştırma alanına göre bu proje türü için belirlenmiş nitelikteki en az bir araştırma makalesini Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde (Q1-Q3) yayınlamak zorundadır. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen proje yürütücüsü 5 sene hiçbir proje desteğinden yürütücü veya araştırmacı olarak yararlanamaz.


2-  (İkili İşbirliği Destek Projesi - İDEP):

Proje Yürütücülerinin sanayi, kamu kuruluşu, başka bir üniversite, STÖ veya fon sağlayan herhangi bir kurum ve kuruluş ile ortak yürüttükleri, bütçesinin belirli bir bölümünün işbirliği yapılan kuruluş tarafından karşılandığı projelerdir.  Bu projeler ile üniversitelerdeki bilgi birikimi ve teknolojinin, Türkiye’de yerleşik ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda, yeni bilgi üretimine, ürüne ya da sürece dönüştürülerek ilgili kurum veya kuruluşa aktarılması yoluyla yaygınlaşmasına ve sanayi kuruluşları için ticarileşmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Proje başvurusunda İş Birliği Sözleşmesi eklenmelidir. Proje başvuru dönemleri, Düzce Üniversitesi tarafından sağlanacak bütçe limitleri, süresi BiTADEP ile aynıdır. Projenin bütçesinin en az %50’ si işbirliği yapılan kurum veya kuruluşlar tarafından karşılanır. Proje kapsamında alınan demirbaşlar proje tamamlandığında Sanayi kuruluşları ile yapılan projelerde tamamı diğer kurum veya kuruluşlarla yapılan projelerde ise Düzce Üniversitesinin bütçesinden alınanlar Düzce Üniversitesine demirbaş olarak devredilir.

3- (Hızlı Destek Projeleri - HIZDEP):

Projelerin amacı, Üniversitede yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarının iki katını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez. Proje süresi en fazla bir yıldır. Komisyon gerekli gördüğü hallerde projeyi hakemlere gönderebilir. Proje kapsamında ek süre ve ek ödenek talep edilemez.

Yayın Yükümlülüğü: Proje yürütücüsü, proje süresince ya da proje sonuç raporu kabul edildikten sonra en geç iki yıl içinde araştırma alanına göre bu proje türü için belirlenmiş nitelikteki en az bir araştırma makalesini TR Dizin veya Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (ESCI, SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde yayınlamak zorundadır. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen proje yürütücüsü iki sene hiçbir proje desteğinden yürütücü veya araştırmacı olarak yararlanamaz. 

4. (Lisansüstü Tez Projeleri - LÜTEP):

Düzce Üniversitesi bünyesinde lisansüstü öğrenim gören veya Tıp ve Eczacılık Fakültelerinde uzmanlık öğrenimi yapan öğrencilerin Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık ve Sanatta Yeterlik Tez çalışmalarının bir öğretim üyesinin yöneticiliğinde (tez danışmanı) yürüttükleri bilimsel çalışmalarının desteklendiği proje tipidir.

Tez projelerinde tez öğrencisi araştırmacı olarak görev almak zorundadır. Ayrıca varsa ikinci tez danışmanı da (tez projeleri için enstitü tarafından uzmanlık tezleri için dekanlık tarafından onaylanmış olmak kaydıyla) araştırmacı olarak görev alabilir. Tıpta uzmanlık tezleri hariç ikinci tez danışmanı ve tez öğrencisi dışında araştırmacı projeye dâhil edilemez.

Proje bütçeleri, proje yürütücülerinin akademik performanslarına dayalı olarak belirlenen temel destek miktarının % 50’sine kadar arttırılabilir.  Yine proje yürütücülerinin akademik performansları göz önünde bulundurularak Temel destek miktarına ek olarak Kongre katılım bütçesi de verilebilir.

Akademik Performansa Dayalı Bütçe Limit Artırım Uygulaması, Bilimsel değerlendirme süreci sonucunda BAP Komisyonunca desteklenen LÜTEP proje yürütücüleri aşağıda farklı kategoriler altında belirtilen koşulları sağlamak koşuluyla LÜTEP projeleri için belirlenen performansa dayalı yüksek bütçe limiti uygulanabilir. Ancak, yürütücünün aşağıda belirtilen birden fazla kategorideki koşulları aynı anda sağlaması durumunda sadece bir kategorinin bütçe limiti artırım oranları seçilebilir.

Kategori-1: Yürütücülerin son 5 (beş) yıl içerisinde Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerdeki tüm yayınlar için;

a)  Q1 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin % 25’i kadar ek bütçe talep edebilir.

b)  Q2 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %20’si kadar ek bütçe talep edebilir.

c)  Q3 çeyreklik kategorisinde yer alan dergilerdeki her bir yayın için temel destek limitinin %10’u kadar ek bütçe talep edebilir.

Kategori-2: Proje yürütücüsünün daha önce BAP tarafından desteklenmiş bir lisansüstü tez projesi kapsamında, projenin tamamlanmasından sonraki 5 yıl içerisinde tescil edilen ulusal/uluslararası patent almış olmaları gerekir. Buna göre;

a) Ulusal tescil edilmiş patentler için normal destek limitinin %25’i oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

b) Uluslararası tescil edilmiş patentler için normal destek limitinin %50’si oranında yüksek bütçe talep edilebilir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje yürütücüsü, Akademik performansa dayalı bütçe limit artırım uygulamasından yararlanmamışsa tezin yapıldığı enstitü veya dekanlığın mezuniyet koşullarını sağlamakla yükümlüdür. Akademik performansa dayalı bütçe limit artırım uygulamasından yararlanmışsa proje süresince ya da proje sonuç raporu kabul edildikten sonra Yüksek Lisans Tez Projeleri için en geç iki yıl içerisinde en az bir araştırma makalesini TR Dizin veya Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (ESCI, SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde (Q1-Q4), Doktora/Tıpta Uzmanlık/Sanatta Yeterlik tez projeleri için en geç iki yıl içerisinde en az bir araştırma makalesini Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde (Q1-Q3) yayınlamak zorundadır. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen proje yürütücüsü 2 sene LÜTEP proje desteğine yürütücü veya araştırmacı olarak başvuramaz.

5. (Patent Destek Projeleri - PADEP):

Projelerin amacı, Üniversitemiz öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarından yapmış oldukları buluş, fikri mülkiyet haklarını, patent ve faydalı modellerinin onaylanması/tescil edilmesi işlemlerinde destek sağlamaktır. Proje bütçesi, her yıl belirlenen doktora tez projeleri destek miktarını aşamaz. Bu tip projelerde makine teçhizat alımı bütçe kalemine ödenek verilmez, ara rapor istenmez. Proje süresi en fazla iki yıldır.

6. (Bilimsel Etkinlikleri Düzenleme ve Katılımı Destekleme Projeleri - BEDEP):

Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların bilimsel çalışma sonuçlarını ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerde aktif katılımla davetli konuşmacı, sözlü bildiri şeklinde sunabilmeleri ve Düzce Üniversitesi birimlerinin düzenleyeceği ulusal veya uluslararası çalıştay, kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklerin düzenlenmesi için verilen proje desteğidir.

Bilimsel etkinlikleri düzenleme için yapılacak başvuru planlanan etkinlikten en az 6 ay önce olmalıdır. Bu program çerçevesinde duyuru ve web sayfası giderleri, bildiri kitapçığı ve yaka kartı basımı gibi giderler karşılanabilir. Salon giderleri karşılanmaz.

Bilimsel etkinliklere katılım için Proje başvurusu düzenlenecek etkinliğin başlangıç tarihinden en az bir ay önce olmalıdır. Bu proje türünde Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları geçerlidir.

7. (TÜBİTAK Tamamlayıcı Destek Projeleri - TADEP):

Projesi son bir yıl içinde TÜBİTAK Ulusal (1002 hariç) veya uluslararası destek programlarınca desteklenmiş, proje yürütücüsünün Düzce Üniversitesi olduğu projelerin desteklenmesine yönelik proje tipidir. Bu proje tipinde Makine-Teçhizat, hizmet alımı, bilimsel seyahat veya kongre katılım desteği sağlanabilir. Proje destek limiti fonlanan TÜBİTAK proje bütçesinin en fazla %10’u kadar olabilir. Bu proje türüne ilişkin tüm süreçler Makine-Teçhizat alma imkânı verilebilmesine ek olarak HIZDEP projeleri ile aynı olup BAP Komisyonunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yürütülür.

8. (Başlangıç Araştırma Destek Projeleri - BADEP):

Son beş yıl içinde doktora, tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olup, daha önce herhangi bir araştırma projesinde yürütücü olarak görev almamış olan üniversitemiz mensubu akademik personelin araştırmalarının desteklenmesine yönelik projelerdir. Başvuru şartlarını taşıyan birden fazla araştırmacı ortak proje sunabilirler. Ortak proje sunulması durumunda proje bütçesi bu proje türünde yürütücü olma şartını taşıyan araştırmacı sayısı ile çarpılır. Bu proje türünde değerlendirme süreci HIZDEP projeleri usul ve esaslarına tabidir.

Yayın Yükümlülüğü: Proje yürütücüsü, proje süresince ya da proje sonuç raporu kabul edildikten sonra en geç iki yıl içerisinde en az bir araştırma makalesini Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde (Q1-Q3) yayınlamak zorundadır. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen proje yürütücüsü (ortak başvurularda proje yürütücüsü olma koşulunu sağlayan tüm araştırmacılar) 5 sene boyunca herhangi bir BAP proje desteğinden yürütücü veya araştırmacı olarak yararlanamaz.

9. (Güdümlü Araştırma Altyapı Destek Projesi - GADEP):

Düzce Üniversitesinin genç bir üniversite olması sebebiyle, araştırma altyapısındaki eksiklikleri tamamlaması ve bu şekilde katma değerli proje ve yayın üretme potansiyelini artırması için üniversitemizin stratejik hedeflerine uygun yeni araştırma alt yapılarının oluşturulması veya mevcut altyapıların güçlendirilmesini sağlayacak proje tipidir. Önerilen proje BAP Komisyonu tarafından ön değerlendirmeye tabii tutulduktan sonra rektörlük görüş ve onayına sunulur. Rektörlük onayı alındıktan sonra komisyon değerlendirme sürecine devam eder. Proje formatı BiTADEP ile aynıdır. Proje yürütücüsü bu proje türüne bir araştırma projesi ile başvurması beklenir. Ancak rektörlük kararıyla bu kural uygulanmayabilir.

Proje bütçe üst limiti yoktur.

Yayın Yükümlülüğü: Proje yürütücüsü, proje süresince ya da proje sonuç raporu kabul edildikten sonra en geç iki yıl içerisinde en az bir araştırma makalesini Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde (Q1-Q3) yayınlamak zorundadır. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen proje yürütücüsü 5 sene boyunca herhangi bir BAP proje desteğinden yürütücü veya araştırmacı olarak yararlanamaz.

10. (Kıdemli Araştırmacı Yayın Sürekliliğini Destekleyici Araştırma Projesi - KIDEP):

Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıp/diş hekimliği/eczacılıkta uzmanlık veya eşdeğer uzmanlık öğrenimi ile sanatta yeterliğini tamamlamış son 10 yıl içerisinde WoS indekslerinde taranan dergilerde yayınlanmış 10 adet orijinal araştırma makalesi bulunan (En az 8 tanesi Q1-Q3 kategorisinde olmalıdır) araştırmacılardan kişisel veya disiplinlerarası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren, evrensel olarak özgün bir konuyu ele alan ve çıktıları ile bilime katkı sağlama potansiyeli bulunan yayın üretkenliği sürekliliğinin desteklenmesine yönelik araştırma projeleridir. Bu proje tipinde bütçeye ek kongre katılım destek bütçesi de verilebilir. Proje bütçesinin %20’si araştırma amaçlı seyahatler için kullanılabilir. Bu proje tipinde destek alan bir araştırmacı aynı yayınlar ile bir daha başvuramaz. Proje değerlendirme süreci BiTADEP ile aynıdır.

Yayın Yükümlülüğü: Proje yürütücüsü, proje süresince ya da proje sonuç raporu kabul edildikten sonra en geç iki yıl içerisinde en az bir araştırma makalesini Clarivate Analytics tarafından yayınlanan WoS indekslerinde (SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI) taranan dergilerde (Q1-Q3) yayınlamak zorundadır. Yayın yükümlülüğünü yerine getirmeyen proje yürütücüsü bu proje tipine bir daha başvuramaz. Ayrıca 5 sene boyunca herhangi bir BAP proje desteğinden yürütücü veya araştırmacı olarak yararlanamaz.