ESAS VE USULLER

ESAS VE USULLER

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME ESAS VE USULLERİ 

 

a)        Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda; çevre ve sağlık bilim ve teknolojileri alanında yapılacak projeleri ve bölgesel proje işbirlikleri öncelikli olarak desteklenecektir.

b)        DÜBAP Yönergesi ve DÜBAP Destekleme Esas ve Usullerine uygun yapılmayan proje başvuruları ve talep dilekçeleri Komisyon kararı olmaksızın DÜBAP Koordinatörü tarafından reddedilir.

c)         BiTADEP, İDEP, BADEP ve KIDEP başvuruları Nisan ve Eylül aylarının son iş gününe kadar yapılarak DÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Diğer proje türleri başvuru tarihinden sonraki ilk toplantıda DÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

d)        Hızlı destek projelerinin bütçelerinden demirbaş alımı yapılmayacaktır.

e)        Tez projelerinde bütçenin %25’ini aşmamak kaydıyla demirbaş alımı yapılabilir. Tez Projelerinde hizmet alımı bütçenin %50’sini geçemez.

f)         Proje önerisinde sarf malzeme kalemi tek tek belirtilecektir. Projelerde yer almayan malzemeler talep edilemez.

g)        Proje kapsamında talep edilen ekipman ve malzemelerin (DÜBAP web sitesindeki cihaz envanterinde var ise kullanılamama gerekçesi ile) ihtiyaç nedeni ve proje ile ilişkisi açıklanmalıdır. DÜBİT envanterinde bulunan ölçüm ve analiz gerektiren makine ve teçhizatlar talep edilemez.

h)       HIZDEP, BADEP, LÜTEP, BEDEP ve PADEP projelerinde bilgisayar talep edilemez. BiTADEP, İDEP, TADEP, GADEP ve KIDEP projelerinde bilgisayar talep edilebilir.

i)          Projelerde baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kağıt vb. diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 3.000,00 TL ile sınırlıdır.

j)         Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan veri toplama hizmeti proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak zorunlu durumlarda ve komisyonun uygun görmesi halinde hizmet alımı yoluyla yapılabilir. Ancak, hiçbir suretle proje veri analiz hizmeti için DÜBAP desteği sağlanmaz.

k)        Bilimsel etkinlik destek projeleri ile Kongre katılım destek bütçesi onaylanan BiTADEP, TADEP ve KIDEP projeleri hariç diğer projelerde kongre desteği verilmez. Kongre için yolluk desteği her yıl için en fazla bir kez (BiTADEP, TADEP ve KIDEP için en fazla iki kez) yurt dışı ve bir kez (BiTADEP, TADEP ve KIDEP için en fazla iki kez) yurt içi destek talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili bütçe yılı için belirlenen üst sınır tutarını aşmamak kaydıyla desteklenir. Uçak biletlerinde ekonomik tarife esas alınır. Yüksek bütçeli ve dış kaynaklı proje yürütücülerine ilave olarak bir kez yurt dışı ve bir kez yurt içi desteği verilebilir.

Bilimsel etkinlik çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleri ile düzenleniyorsa, çevrimiçi şeklinde de desteklenebilir.

l)          Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezleri kapsamında yer alan tez projeleri yüksek lisans veya doktora eğitimi süresince desteklenir.

m)      BiTADEP, İDEP, BADEP, GADEP VE KIDEP projeleri için destek üst limitlerinin 2024 yılı için aşağıdaki gibi olmasına;

BİTADEP projelerinde, yürütücünün akademik performansına bağlı olarak toplam limitin %50’sine kadar, çevre sağlık ihtisaslaşması kapsamında ise %100’e kadar bütçe artırımı uygulanabilir.

PROJE TÜRÜ

2023 YILI ÜST SINIR TUTARI

2024 YILI ÜST SINIR TUTARI

BİTADEP

300.000,00 TL

450.000,00 TL

İDEP

300.000,00 TL

450.000,00 TL

BADEP

50.000,00 TL

100.000,00 TL

GADEP

ÜST SINIR YOKTUR

ÜST SINIR YOKTUR

KIDEP

300.000,00 TL

450.000,00 TL

 

n)   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Madde 11-3 ve 11-4 bendinde belirlenen projeler kapsamında verilen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık tezleri ile Hızlı Destek Projeleri için önerilen proje tutarlarının, 2024 yılı için üst limitlerinin aşağıdaki gibi olmasına;

LÜTEP projelerinde yürütücünün akademik performansına bağlı olarak toplam limitin %50’sine kadar bütçe artırımı uygulanabilir.

 PROJE TÜRÜ

2023 YILI ÜST SINIR TUTARI

2024 YILI ÜST SINIR TUTARI

-Yüksek lisans tezleri

30.000,00 TL

50.000,00 TL

-Doktora tezleri

-Sanatta yeterlik tezleri

-Tıpta uzmanlık tezleri

50.000,00 TL

100.000,00 TL

-Hızlı destek projeleri

50.000,00 TL

70.000,00 TL

 

o)        Bilimsel etkinlik destek projelerinden destek için ayrılan ödenek miktarı 3 dönem halinde bütçe imkanları doğrultusunda desteklenebilecektir.

        *1. Dönem : Ocak – Şubat – Mart - Nisan

        *2. Dönem : Mayıs - Haziran – Temmuz - Ağustos

        *3. Dönem : Eylül – Ekim – Kasım – Aralık

p)       Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Madde 11-6 bendi gereğince proje başına yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım tutarlarının 2024 yılı üst limitlerinin aşağıdaki gibi olmasına;

Uluslararası etkinliklere (toplantı/sempozyum/kongrenin) katılım başvurusunun yapılabilmesi için ilgili etkinliğin Web of Science ta indekslenmesi veya etkinliğin en az onuncusunun yapılıyor olması gerekmektedir.

BİLİMSEL TOPLANTI TÜRÜ

2023 YILI ÜST SINIR TUTARI

2024 YILI ÜST SINIR TUTARI

Yurtiçi Toplantılar

-Ulusal

-Uluslararası (KKTC dâhil)

 

2.500,00 TL

3.000,00 TL

 

5.000,00 TL

6.000,00 TL

Yurtdışı toplantılar

-Avrupa, Afrika, Yakındoğu

10.000,00 TL

20.000,00 TL

Yurtdışı toplantılar

-Amerika, Avusturalya, Uzakdoğu

15.000,00 TL

30.000,00 TL

 

q)        Yapılacak proje başvurularında varsa proje kapsamında bulunan analiz – istatistik - anket vb. hizmet taleplerinin Üniversitemiz Birimleri ve Laboratuvarlarında yapılıp yapılamadığına ilişkin gerekçeli belge eklenmelidir. Analiz – istatistik - anket vb. hizmet talepleri Üniversitemiz Birimleri ve Laboratuvarlarında yapılması halinde bu birim ve laboratuvarlarda görev yapan öğretim elemanları proje bütçesinden ödenen hizmet bedellerinden döner sermaye payı alamaz.

r)         DÜBAP tarafından desteklenen proje kapsamında talep edilen kongre, konferans vb. sunumlara katılacak kişilerin, proje yürütücüsü-personeli veya Üniversitemiz mensubu olmaları gereklidir.

s)         2024 yılı içerisinde başvurusu yapılan BiTADEP, İDEP ve KIDEP proje önerilerini değerlendirecek hakemlere ödenecek ücret brüt 1.000,00 TL ‘dir.