ESAS VE USULLER

ESAS VE USULLER

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME ESAS VE USULLERİ 

a)        Üniversitemiz vizyonu doğrultusunda; çevre ve sağlık bilim ve teknolojileri alanında yapılacak projeleri ve bölgesel proje işbirlikleri öncelikli olarak desteklenecektir.

b)        DÜBAP Yönergesi ve DÜBAP Destekleme Esas ve Usullerine uygun yapılmayan proje başvuruları ve talep dilekçeleri Komisyon kararı olmaksızın DÜBAP Koordinatörü tarafından reddedilir.

c)        Bireysel Araştırma Projeleri, Sanayi İşbirliği Destek Projeleri, Öncelikli Alan Destek Projeleri başvuruları Mart-Mayıs-Eylül-Aralık aylarının son iş gününe kadar yapılarak DÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilir. Bireysel Araştırma Projeleri, Sanayi İşbirliği Destek Projeleri, Öncelikli Alan Destek Projeleri dışındaki diğer proje türleri başvuru tarihinden sonraki ilk toplantıda DÜBAP Komisyonu tarafından değerlendirilir.

d)       Hızlı destek projelerinin bütçelerinden demirbaş alımı yapılmayacaktır.

e)        Tez projelerinde bütçenin %25’ini aşmamak kaydıyla demirbaş alımı yapılabilir. Tez Projelerinde hizmet alımı bütçenin %50’sini geçemez.

f)         Proje önerisinde sarf malzeme kalemi tek tek belirtilecektir. Projelerde yer almayan malzemeler talep edilemez.

g)        Proje kapsamında talep edilen ekipman ve malzemelerin (DÜBAP web sitesindeki cihaz envanterinde var ise kullanılamama gerekçesi ile) ihtiyaç nedeni ve proje ile ilişkisi açıklanmalıdır. DÜBİT envanterinde bulunan ölçüm ve analiz gerektiren makine ve teçhizatlar talep edilemez.

h)       Bilgisayar destekli tasarım, simülasyon ve modelleme vb. çalışmalar ile özel nitelikli projeler dışındaki projelerde bilgisayar talep edilemez.

i)         Projelerde baskı, yazıcı çıktısı, fotokopi, kağıt vb. diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 1.500,00 TL ile sınırlıdır.

j)         Projeler kapsamında ihtiyaç duyulan veri toplama hizmeti proje ekibindeki araştırmacılar tarafından yapılması beklenir. Ancak zorunlu durumlarda ve komisyonun uygun görmesi halinde hizmet alımı yoluyla yapılabilir.

k)       Bilimsel etkinlik destek projeleri hariç diğer projelerde kongre desteği verilmez. Bilimsel etkinlik destek projeleri kapsamında kongre için yolluk desteği her yıl için en fazla bir kez yurt dışı ve bir kez yurt içi destek talebi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili bütçe yılı için belirlenen üst sınır tutarını aşmamak kaydıyla desteklenir. Uçak biletlerinde ekonomik tarife esas alınır. Yüksek bütçeli ve dış kaynaklı proje yürütücülerine ilave olarak bir kez yurt dışı ve bir kez yurt içi desteği verilebilir.

Bilimsel etkinlik çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleri ile düzenleniyorsa, çevrimiçi şeklinde de desteklenebilir.

l)         Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlik ve tıpta uzmanlık tezleri kapsamında yer alan tez projeleri yüksek lisans veya doktora eğitimi süresince desteklenir.

m)     Sanayi işbirliği ve araştırma projeleri destekleri için proje başına tahsis edilen azami üst limitlerin aşağıdaki gibi olmasına, DÜBAP yönergesine uygun olarak yürütülen projeler için tahsis edilen ödeneklerin proje yürütücüsünün ihtiyaç talepleri doğrultusunda harcanmasına, Üniversitemiz çevre ve sağlık alanlarında pilot üniversite seçilmiş olup; Bölgesel Kalkınma destek projelerinde, proje bütçesi araştırma projeleri için belirlenen en üst limitin on katını geçemez. Üniversitemiz personeli tarafından yürütülen dış kaynaklı ve yüksek bütçeli projelere proje bütçesinin en fazla %25’i oranında proje desteği verilir.

PROJE SÜRELERİ

2021 YILI ÜST SINIR TUTARI

2022 YILI ÜST SINIR TUTARI

0-12 AY ARASI PROJELER

50.000,00 TL

50.000,00 TL

12-24 AY ARASI PROJELER

100.000,00 TL

100.000,00 TL

24-36 AY ARASI PROJELER

150.000,00 TL

150.000,00 TL

 

n)   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Madde 5-3 bendi gereğince araştırma projesi kapsamında verilen yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık tezleri için önerilen proje tutarlarının, 2022 yılı için üst limitlerinin aşağıdaki gibi olmasına;

 PROJE TÜRÜ

2021 YILI ÜST SINIR TUTARI

2022 YILI ÜST SINIR TUTARI

-Yüksek lisans tezleri

15.000,00 TL

15.000,00 TL

-Doktora tezleri

-Sanatta yeterlik tezleri

-Tıpta uzmanlık tezleri

25.000,00 TL

25.000,00 TL

-Hızlı destek projeleri

25.000,00 TL

25.000,00 TL

 

o)         Bilimsel etkinlik destek projelerinden destek için ayrılan ödenek miktarı 3 dönem halinde bütçe imkanları doğrultusunda desteklenebilecektir.

      - 1. Dönem : Ocak – Şubat – Mart - Nisan

      - 2. Dönem : Mayıs - Haziran – Temmuz - Ağustos

      - 3. Dönem : Eylül – Ekim – Kasım – Aralık

p)        Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi 32. Maddesi gereğince proje başına yurtiçi ve yurtdışı bilimsel toplantılara katılım tutarlarının 2022 yılı üst limitlerinin aşağıdaki gibi olmasına;

BİLİMSEL TOPLANTI TÜRÜ

2021 YILI ÜST SINIR TUTARI

2022 YILI ÜST SINIR TUTARI

Yurtiçi Toplantılar

-Ulusal

-Uluslararası (KKTC dahil)

 

1.500,00 TL

2.000,00 TL

 

2.000,00 TL

2.750,00 TL

Yurtdışı toplantılar

-Avrupa, Afrika, Yakındoğu

4.000,00 TL

5.500,00 TL

Yurtdışı toplantılar

-Amerika, Avusturalya, Uzakdoğu

5.500,00 TL

7.500,00 TL

 

q)       Yapılacak proje başvurularında varsa proje kapsamında bulunan analiz – istatistik - anket vb. hizmet taleplerinin Üniversitemiz Birimleri ve Laboratuvarlarında yapılıp yapılamadığına ilişkin gerekçeli belge eklenmelidir. Analiz – istatistik - anket vb. hizmet talepleri Üniversitemiz Birimleri ve Laboratuvarlarında yapılması halinde bu birim ve laboratuvarlarda görev yapan öğretim elemanları projede ve proje kapsamında yapılan yayınlarda yer almayacaktır.

r)        DÜBAP tarafından desteklenen proje kapsamında talep edilen kongre, konferans vb. sunumlara katılacak kişilerin, proje yürütücüsü-personeli veya Üniversitemiz mensubu olmaları gereklidir.