T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.04.03.1371
2  Projenin Adı :   OBSTRUKTİF UYKU APNESİ TANISI KONAN HASTALARDA SÜREKLİ POZİTİF HAVAYOLU BASINCI (CPAP) TEDAVİSİNİN SERUM KASPAZ-3 DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alinihatannakkaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. MUSTAFA KEMAL KAYPAK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.01.2023
  13.01.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.000,00
13  Toplam Harcama :   12.980,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  bu çalışmada OUA olan hastalarda artmış apoptozun dolaylı bir belirteci olan kaspaz-3 enzim düzeyini değerlendirmeyi ve CPAP ile OUA tedavisinin kaspaz-3 enzim düzeyi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
17  Projenin Çıktıları:  ---çalışma grubunda OSA şiddetinden bağımsız olarak Epworth uykululuk skalası skoruna göre gündüz aşırı uyku hali olanlarda kaspaz-3 düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti ---CPAP tedavi uyumunun göstergesi olarak CPAP tedavisi günlük kullanım ve gecede 1 saatten fazla kullanım yüzdesi arttıkça kontrol kaspaz-3 düzeyinin anlamlı olarak azaldığı bulundu. ---Çalışmamızın sonuçları her ne kadar kesin çıkarımlar yapmak için yeterli olmasa da OSA’da kaspaz-3 düzeyleri üzerinden apopitoz değerlendirmesiyle ilgili prospektif ilk klinik çalışma olması açısından değerlidir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmanın sonuçları OSA şiddetiyle kaspaz-3 düzeyleri arasında ilişkiyi ortaya koyamamıştır. Ancak tedavi uyumu arttıkça azalan kan kaspaz-3 seviyeleri OSA’da armış apopitozu CPAP tedavisinin düzeltebileceğini düşündürmektedir. Bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapmaya ihtiyaç vardır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın değerlendirmede

  Tarih: 


  İmza: