T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2023.06.05.1382
2  Projenin Adı :   MAGNEZYUM ALAŞIMLARININ YAPAY VÜCUT SIVISINDAKİ KOROZYON MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Hüsnü Gerengi
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   husnugerengi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Hüsnü Gerengi
 Doktora Öğrencisi Ertuğrul Kaya
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.04.2023
  13.04.2024
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   48.741,20
13  Toplam Harcama :   46.680,99
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Biyobozunur malzemelerin vücut içerisinde bütünlüğünü korumak ve ömrünü uzatmak için özellikle son on yıl içinde çalışmalar hızlanmıştır. Bu tez çalışmasında; AZ31, AZ61, AZ63 ve ZM21 magnezyum alaşımlarının, biyomalzeme olarak kullanılma potansiyeli araştırılmıştır. Araştırma, yapay vücut sıvısı (SBF) içinde bu alaşımların korozyon mekanizmasını, pH ölçümleri, hidrojen gazı çıkışı ölçümleri ve elektrokimyasal metotlar (Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS), Tafel Ekstrapolarizasyon (TP) ve Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS)) kullanarak aydınlatmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, yapay vücut sıvısı çözeltisi içinde korozyon mekanizmasına etkisi olabileceği düşünülen NaOH ve H2O2 kimyasal yüzey modifikasyon işleminin etkisi de araştırılmıştır. Elde edilen veriler, ayrıca yüzey görüntüleme yöntemleri; Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Enerji Dağılımı Spektrometresi (EDAX), X-Işını Difraktometresi (XRD), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Optik Profilometre (OP) ve Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi (AAS) gibi yöntemlerle analiz edilerek tartışılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Biyobozunur Mg alaşımlı implantların başarılı tıbbi uygulamalara ulaşması için özel bilgi ve disiplinler arası yaklaşımlar gerekmektedir. Bu implantların geliştirilmesi sürecinde malzeme bilimciler, biyomedikal mühendisler, doktorlar ve diğer ilgili uzmanlar arasında sıkı bir işbirliği ve iletişim önemlidir. Mg alaşımlarının biyolojik uyumluluk, mekanik özellikler, korozyon direnci ve bozunma hızı gibi özelliklerinin dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca, implantların tasarımı, yüzey modifikasyonları, kaplamalar ve sterilizasyon süreçleri gibi faktörler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, başarılı Mg alaşımlı implantların geliştirilmesi için özel bilgiye, deneyime ve titizlikle yürütülen disiplinler arası çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu tez çalışmasında NaOH ve H2O2 kimyasal yüzey modifikasyonu yapılmış ve yapılmamış ZM21, AZ31, AZ61 ve AZ63 Mg alaşımlarının yapay vücut sıvısı çözeltisi içerisindeki 30 saat süren elektrokimyasal testler ve bu testler sonrasında yapılan morfolojik analizler ile korozyon mekanizmaları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, aşağıdaki veriler elde edilmiştir. • Bu tez çalışması ile ZM21, AZ31, AZ61 ve AZ63 Mg alaşımlarının yapay vücut sıvısı çözeltisi içerisinde korozyonunun önlenmesi/yavaşlatılması amacıyla NaOH ve H2O2 kimyasal yüzey modifikasyonu yöntemi uygulanarak literatüre katkıda bulunulmuştur. • Korozyon mekanizması dinamik bir süreçtir. Özellikle çok korozif ve korozyona karşı dayanıksız olan metallerin korozyon mekanizmasın aydınlatılmasında başarıyla kullanılan DEIS yöntemi ilk defa biyobozunur implant teknolojilerinde bu araştırmada kullanılmıştır. • NaOH ve H2O2 kimyasal yüzey modifikasyonu yöntemi ile yapay vücut sıvısı çözeltisi içerisinde ZM21, AZ31, AZ61 ve AZ63 Mg alaşımlarının korozyon hızını azalttığı yapılan elektrokimyasal korozyon belirleme yöntemleriyle (EIS, DEIS ve TP) kanıtlanmıştır. Elde edilen bulgular birbirlerini desteklediği görülmüştür. • Potansiyel-pH diyagramlarının önemi vurgulanmış ve pH değişimlerinin korozyon mekanizmasına etkisi tartışılmıştır. Bu çalışmada, yapay vücut sıvısı çözeltisi içindeki pH değişiklikleriyle Mg alaşımlarının korozyon mekanizmalarında değişimlerin olduğu gözlenmiştir. Bu bulgular, korozyonun pH ilişkisini anlamak ve korozyon önleme stratejileri geliştirmek için değerli bir bilgi sunmaktadır. • Yapılan tüm elektrokimyasal deney sonuçlarına göre kullanılan NaOH ve H2O2 kimyasal yüzey modifikasyonu yöntemi ile Mg alaşımlarının korozyon direncinin arttığı görülmüştür. ZM21 -Mg alaşımı için en iyi modifikasyon reaktantı NaOH; AZ31, AZ61 ve AZ63 Mg alaşımları için ise H2O2 olduğu görülmüştür.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje Kapsamında "Magnezyum alaşımlarının yapay vücut sıvısındaki korozyon mekanizmalarının araştırılması" başlıklı doktora tezi başarıyla tamamlanmıştır. Bu bağlamda BAP koordinatörlüğüne YÖK tez web sayfasında "YOK ID: 801958" kimlik numarasıyla teşekkür edilmiştir. Tezde yayınlanmayan kısımların yayın haline dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir. Tamamlanan yayınlarda BAP koordinatörlüğüne tekrar teşekkür notu yazılacaktır.

  Tarih: 


  İmza: