T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.01.1354
2  Projenin Adı :   Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Candida albicans suşlarında proteinaz varlığının ve antifungal direnci ile ilişkisinin gösterilmesi, ilişkili direnç genleri ekspresyon seviyelerinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Şükrü Öksüz
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sukruoksuz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Nagihan Ege
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2022
  28.09.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.997,00
13  Toplam Harcama :   15.802,61
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada amacımız, C. albicans suşlarındaki flukonazol direncinin, suşların proteinaz aktiviteleriyle ve ERG11/ SAP2 genleri ile ilişkisi incelemektir.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda saptanan C. albicans’ta flukonazole direnç oranı, dünyada yakın tarihte yapılan çalışmalar ile benzer bulunmuştur (%3,14). 44 adet Candida albicans suşundan, ATCC suşuna göre fazla SAP2 ve ERG11 ekprese ettiği bulunan suşların ekpresyonlarının sayısal değerleri ile flukonazole duyarlılık ilişkisi incelendiğinde, istatiksel olarak anlamlı bir değer bulunmamıştır (p:0,358) Çalışmamızda ekpresyon analizi yaptığımız ERG11 VE SAP2 genleri arasında pozitif bir lineer korelasyon bulunmuştur (p<0,001). Proteinaz aktivitesi ve ERG11 ekpresyonu ilişkisi ile ilgili istatiksel olarak anlamlı bir değer elde edilmemiştir. Çalışmamızda suşların 48. saat MİK yükselmesinin ERG11 ekpresyonu ile ilişkisini incelediğimizde, istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0,037). SAP2 ekpresyonu ile flukonazol direnci arasında ise istatiksel olarak anlamlı bir değer bulunmamıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamız ERG11 ve SAP2 gen ekpresyon seviyesi bakabildiğimiz suş sayısı arttırılarak ve dirençli duyarlı suş eşitliği sağlanarak tekrarlanabilir. Gelecekte, Candida enfeksiyonlarının önlenmesi ve kontrolü, SAP ailesi gibi virülans faktörlerini inhibe etmek için özel olarak modüle edilmiş farmakolojik veya immünolojik araçlarla sağlanabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: