T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.06.02.1346
2  Projenin Adı :   Tekstil Atıklarından Elde Edilen Plakaların Mekanik, Termal ve Akustik Davranışlarının İncelenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Projesi (ÇYDAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Murat SOLAK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   muratsolak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Mürvet MIHCI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2022
  28.09.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.809,00
13  Toplam Harcama :   14.809,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje kapsamında çeşitli matris elemanları ile elde edilen plakaların akustik ölçümleri Düzce Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ar-Ge biriminde gerçekleştirilmiştir.
16  Projenin Amacı:  Dünyada artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak üzere hızla büyüyen endüstrileşme tehlikeli/tehlikesiz atık oluşumunun hızla artmasına neden olmaktadır. Bu durum, geri dönüşüm, geri kazanım ve tekrar kullanım gibi süreçlerin önemini artırmaktadır. Endüstrilerin üretim süreçleri sırasında oluşan birçok atık, hammadde olarak geri kazanılabilme, yeni ürünler üretilebilme ve katma değer sağlayabilme bakımından önemli potansiyele sahiptir. Endüstriyel faaliyet olarak oluşturduğu atık bakımından hammadde ya da yeni ürün elde edilebilme potansiyeli yüksek sektörlerden biri de tekstil sektörüdür. Tekstil sektöründe ortaya çıkan atıklar çeşitli işlemler sonucunda iplik üretiminde, farklı bir ürün eldesinde katkı hammaddesi olarak kullanılabilmektedir. Tekstil atıklarının farklı uygulamalarla yeniden kullanımları için kompozit malzeme elde edilmesi noktasında hem literatür hem de uygulamada eksiklikler bulunmaktadır. Kompozit malzemeler en az iki farklı malzemenin makro boyutlarda birleşmesiyle elde edilen yeni malzemeler ve kendini oluşturan bu malzemenin üstün özelliklerinin yeni malzemede yer aldığı ileri malzemeler olarak ifade edilmektedir. Bu malzemelerin yüksek mukavemete sahip olması ve hafif olması nedeniyle otomotiv, inşaat, spor malzemeleri gibi farklı birçok sektörde kullanım imkânları bulunmaktadır. Kompozit malzemeler çeşitli matris ve takviye elemanlarından oluşmaktadır. Kompozit mühendisliği uygulamalarında yaygın olarak termoset içerikli reçineler (epoksi, vinil ester ve polyester) kullanılmaktadır. Bu tez çalışmasında, farklı reçine türleri ile tekstil atıkları ve ticari bir ürün olan cam elyaf malzeme kullanılarak elde edilen kompozit plakaların mekanik, termal ve akustik özellikleri incelenmiştir. Ayrıca, elde edilen kompozit plakaların incelenen özellikleri bakımından karşılaştırılması yapılmıştır. Buna göre, tekstil atıklarının kullanımı ile elde edilen kompozit plakaların, cam elyaf kullanılarak elde edilen plakalara göre üstünlükleri bulunmaktadır. Cam elyaf kullanılarak elde edilen kompozit plakalar ise ısıl iletkenlik alanında üstünlük göstermiştir. Buna göre, tekstil atıklarından elde edilen plakaların termal iletkenlik açısından değerlendirilebileceği, cam elyaf katkılı plakaların ise mekanik açısından kullanım potansiyeli olduğu belirlenmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında atık tekstil ürünü olan tül perde ve ticari cam elyafın takviye malzemesi olarak, polyeser, vinilester ve epoksi reçinelerin matris malzemesi olarak kullanılarak elde edilen kompozit plakaların mekanik, akustik ve termal iletkenlik özellikleri incelenmiştir. Buna göre tez çalışması kapsamında elde edilen sonuçlar aşağıdaki maddeler halinde özetlenmiştir. • Üretilen BYZ- %20, %30 ve %40 oranında polyester katkılı kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme dayanımına sahip malzemenin yüzde ağırlıkça BYZ %40, 31 (MPa) olduğu ve piyasa ürünü KEÇ- %7, %10 ve %13 oranlarında polyester katkılı malzemelerin en yüksek çekme dayanımı KEÇ-%13, 42 (MPa ) olduğu tespit edilmiştir. Atıktan elde edilen polyester takviyeli kompozit plakaların yüzdelik oranı arttıkça yüksek oranlardaki piyasa ürünü malzemelere eş değere yakın ürünler olduğu tespit edilmiştir. • BYZ- %20, %30 ve %40 oranında vinil ester katkılı kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme dayanımına sahip malzemenin yüzde ağırlıkça BYZ %40, 39 (MPa) olduğu ve piyasa ürünü KEÇ- %7, %10 ve %13 oranlarında vinil ester katkılı malzemelerin en yüksek çekme dayanımı KEÇ-%13, (48 MPa) olduğu tespit edilmiştir. Atıktan elde edilen vinil ester takviyeli kompozit plakaların yüzdelik oranı arttıkça yüksek oranlarda ki piyasa ürünü malzemelere eş değere yakın ürünler olduğu tespit edilmiştir. • BYZ- %20, %30 ve %40 oranında epoksi katkılı kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme dayanımına sahip malzemenin yüzde ağırlıkça BYZ %30, (45MPa) olduğu ve piyasa ürünü KEÇ- %7, %10 ve %13 oranlarında epoksi katkılı malzemelerin en yüksek çekme dayanımı KEÇ-%13, (105 MPa ) olduğu tespit edilmiştir. Atıktan elde edilen epoksi takviyeli kompozit plakaların yüzdelik oranı %30 oranındakinin en yüksek gerilme dayanımına sahip olduğu, piyasa ürününde ise en yüksek orana sahip plakanın gerilme dayanımına sahip olduğu elde edilmiştir. • BYZ- %20 ve %30 oranında polyester, vinil ester ve epoksi katkılı kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme dayanımına sahip reçinenin epoksi olduğu ve piyasa ürünü KEÇ- %7 ve %10 oranında polyester, vinil ester ve epoksi kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme mukavemetine sahip reçinenin epoksi olduğu elde edilmiştir. • BYZ-%40 oranında polyester, vinil ester ve epoksi katkılı kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme dayanımına sahip reçinenin vinil ester olduğu ve piyasa ürünü KEÇ- %13 oranında polyester, vinil ester ve epoksi kompozit malzemeler arasında en yüksek gerilme mukavemetine sahip reçinenin epoksi olduğu tespit edilmiştir. • Sonuç olarak çekme deney sonuçlarında, atık tül perdeden elde edilen kompozit plakaların gerilme dayanımları malzemelerin yüzdelik oranları arttıkça gerilme dayanımlarının piyasa ürününe yakın olduğu ve yapılan çalışma sonucunda atık tül perdeden elde edilen kompozit plakaların alternatif olabileceği belirlenmiştir. • Takviye malzemesi olarak %20, %30 ve %40 atık tül perde ve polyester kullanılarak elde edilen plakaların sonuçlarına göre %40 atık tül perde katkılı epoksi plakaların ses iletim kaybının %20 ve %30 atık tül perde katkılı epoksi plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Piyasa ürünü %7, %10 ve %13 cam elyaf keçe ve polyester kullanılarak elde edilen plakaların sonuçlarına göre %13 cam elyaf keçe katkılı epoksi plakaların ses iletim kaybının %7 ve %10 cam elyaf keçe katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. • Takviye malzemesi olarak %20, %30 ve %40 atık tül perde ve polyester kullanılarak elde edilen plakaların deney sonuçlarına göre %40 atık tül perde katkılı vinil ester plakaların ses iletim kaybının %20 ve %30 atık tül perde katkılı vinil ester plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Piyasa ürünü %7, %10 ve %13 cam elyaf keçe ve vinil ester kullanılarak elde edilen plakaların deney sonuçlarına göre %13 cam elyaf keçe katkılı plakaların ses iletim kaybının %7 ve %10 cam elyaf keçe katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. • Takviye malzemesi olarak %20, %30 ve %40 atık tül perde ve polyester kullanılarak elde edilen plakaların deney sonuçlarına göre %40 atık tül perde katkılı epoksi plakaların ses iletim kaybının %20 ve %30 atık tül perde katkılı epoksi plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Piyasa ürünü olarak olarak %7, %10 ve % 13 cam elyaf keçe ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların akustik deney sonuçlarına göre %7 cam elyaf keçe katkılı plakaların ses iletim kaybının %10 ve %13 cam elyaf keçe katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. • Takviye malzemesi olarak % 20 atık tül perde ve polyester, vinil ester ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların deney sonuçlarına göre vinil ester atık tül perde katkılı plakaların ses iletim kaybının piyasa ürünü olarak % 7 cam elyaf keçe ve polyester, vinil ester ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların akustik deney sonuçları göre epoksi atık tül perde katkılı plakaların ses iletim kaybının polyester ve vinil ester atık tül perde katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Polyester ve epoksi atık tül perde katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. • Takviye malzemesi olarak % 10 cam elyaf keçe ve polyester, vinil ester ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların akustik deney sonuçları göre cam elyaf keçe katkılı plakaların ses iletim kaybının polyester ve vinil ester katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Takviye malzemesi olarak % 30 atık tül perde ve polyester, vinil ester ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların akustik deney sonuçları göre epoksi atık tül perde katkılı plakaların ses iletim kaybının polyester ve vinil ester atık tül perde katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. • Takviye malzemesi olarak % 40 atık tül perde ve polyester, vinil ester ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların akustik deney sonuçları Şekil 7’de görülmektedir. Bu deney sonuçlarına göre epoksi atık tül perde katkılı plakaların ses iletim kaybının polyester ve vinil ester atık tül perde katkılı plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. Takviye malzemesi olarak % 13 cam elyaf keçe ve polyester, vinil ester ve epoksi kullanılarak elde edilen plakaların akustik deney sonuçlarınagöre cam elyaf keçe katkılı plakaların ses iletim kaybının polyester ve vinil ester plakaya göre daha etkin olduğu belirlenmiştir. • Sonuç olarak takviye malzemesi olarak atık tül perden oranının artması ses iletim kaybını azaltırken, sesi engelleme potansiyelini artırmıştır. % 40 atık tül perdesi katkılı polyester plakalarda ses iletim kaybı 13.19-27.19 dB aralığında değişim göstermiştir. • Takviye malzemesi olarak %20, %30, %40 oranlarında atık tül perde polyester reçine ve %7, %10, %13 oranlarında piyasa ürünü cam elyaf keçe kullanılarak elde edilen plakaların termal iletkenlik deney sonuçlarına göre kompozit plakaların termal iletkenlik özelliklerinin atık tül perde plakalara göre daha etkin olduğu görülmüştür. • Takviye malzemesi olarak %20, %30, %40 oranlarında atık tül perde polyester reçine ve %7, %10, %13 oranlarında piyasa ürünü cam elyaf keçe kullanılarak elde edilen plakaların termal iletkenlik deney sonuçlarına göre plakaların termal iletkenlik özelliklerinin atık tül perde plakalara göre daha etkin olduğu görülmüştür. • Takviye malzemesi olarak %20, %30, %40 oranlarında atık tül perde polyester reçine ve %7, %10, %13 oranlarında piyasa ürünü cam elyaf keçe kullanılarak elde edilen plakaların termal iletkenlik deney sonuçlarına göre plakaların termal iletkenlik özelliklerinin atık tül perde plakalara göre daha etkin olduğu görülmüştür.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje kapsamında, atık tül perde katkılı plakaların piyasada satılan cam elyaf katkılı reçineler ile elde edilen plakalara göre çekme dayanımı ve termal iletkenlik değerlerinin üstünlük gösterdiği ve alternatif olabileceği belirlenmiştir. Netice olarak atık malzemelerin değerlendirilerek tekrar farklı bir ürün elde edilerek kullanılabilme potansiyeli bulunmaktadır. Böylelikle, çevresel sürdürülebilirlik parametrelerinden biri olan temiz üretim sürecine katkı sağlanmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında elde edilen makale hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: