T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.02.01.1340
2  Projenin Adı :   3 Boyutlu Simülasyon Tekniği ile Oluşturulmuş Kent İçi Araç Sirkülasyon Koridoru Örneğinde Mevsimsel Değişimin Görsel Algıya Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Projesi (ÇYDAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Mehmet Kıvanç Ak
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mehmetkivancak@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. Atakan Süha Karayılmazlar
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   15.06.2022
  15.07.2023
9  Proje Süresi :   13
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   95.000,00
13  Toplam Harcama :   89.573,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Destek Miktarı=95.000 Kullanılan Miktar=89.573,80
16  Projenin Amacı:  İnsanların fiziksel çevreyi nasıl algıladıklarını ve ondan ne şekilde etkilendiklerini anlamaktır. Bu çalışmada; insanların görsel algılarının mevsimler üzerindeki değişimi ve bunlara hangi değişkenlerin etki ettiğini irdelemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, araştırmanın daha hızlı yapılmasına imkân verebilecek 3 boyutlu programlardan yararlanılmış ve aynı bakış noktasından 4 mevsimin ayrı ayrı görselleri kurgulanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  “Bitkisel düzenleme çalışmalarında mevsimsel değişim görsel algıyı etkiler” hipotezi hem kullanıcı grubu hem de uzman grubu tarafından doğrulanmıştır ve mevsim değişimleri görsel algıyı –özellikle renk bağlamında- etkilemektedir. “3 boyutlu simülasyon görüntüleri ile elde edilen sonuçlar anlamlıdır” hipotezi de yine hem kullanıcı hem de uzman grubu tarafından yapılan anket çalışmaları değerlendirildiğinde anlamlı sonuçlara ulaşılmış ve hipotez doğrulanmıştır. Yapılan bu çalışma ile mevsimlerin peyzaj algısı üzerine olan etkisi 3 boyutlu modelleme yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırmanın özgün kısmı, mevsimlerin sanal modelleme yöntemi ile simüle edilerek materyallerin oluşturulmasıdır. Böylece aynı alana ait mevsim değişimlerinin 1 yıl boyunca değişimini beklemek gerekmemektedir. Bu da, simülasyona dayalı araştırmaların daha kısa sürede yapılabileceği anlamını taşımaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan bu çalışma ile mevsimlerin peyzaj algısı üzerine olan etkisi 3 boyutlu modelleme yöntemi ile araştırılmıştır. Araştırmanın özgün kısmı, mevsimlerin sanal modelleme yöntemi ile simüle edilerek materyallerin oluşturulmasıdır. Böylece aynı alana ait mevsim değişimlerinin 1 yıl boyunca değişimini beklemek gerekmemektedir. Bu da, simülasyona dayalı araştırmaların daha kısa sürede yapılabileceği anlamını taşımaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında yayın çalışması devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: