T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.05.03.1304
2  Projenin Adı :   Yeni Benzimidazol İmin Yapısı Bulunduran Organik Bileşiklerin Sentezi ve Kemosensör Özellikleri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin ORHAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinorhan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Meltem Oğuz
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   15.000,00
13  Toplam Harcama :   13.656,72
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOK
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOK
16  Projenin Amacı:  Son yıllarda metal bazlı antikanser çalışmalarında aren rutenyum bileşikleri ön planda olmuştur. Bu kompleksler önceleri daha çok katalizör olarak kullanılmaktayken, şimdilerde biyoaktif ajan olarak oldukça rol oynamaktadır. Bu çalışmada [(n6-p-simen)Ru(M)Cl]CI genel formülüne sahip olan biyoaktif benzimidazol aren rutenyum organometalik bileşikleri, sübstitüe 2-(2-Piridin)benzimidazol bileşiğinin, 4 farklı alkil halojenürler ile reaksiyona sokularak, ardından karşılık gelen [Ru(p-simen)klorür]2 eklenmesi ile hazırlandı. Organik bileşiği IR, UV-VIS, 1H, 13C NMR spektroskopisi ve ESI-MS spektrometresi dahil standart tekniklerle karakterize edildi. Sentezlenen bileşiklerin termal bozunma ölçüm verileri incelendi. Bu ölçümler Termogravimetrik analiz (TGA) ve Diferansiyel termal analiz (DTA) teknikleri ile yapıldı ve Floresans Spektrum değerleri kaydedildi.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada 2-(2-Piridin)benzimidazol bileşiği kullanılarak organik maddeler (2, 3, 4, 5) sentezlendi. [(n6-p-simen)Ru(M)Cl]CI genel formülüne sahip biyoaktif yeni benzimidazol aren rutenyum organometalik kompleks bileşikleri sentezlendi. Kompleks, [Rutenyum(psimen)klorür]2 ile organik bileşikleri (2, 3, 4, 5) reaksiyonundan biyoaktif yeni benzimidazol aren rutenyum organometalik kompleksleri (6, 7, 8, 9) sentezlendi. Biyoaktif yeni benzimidazol aren rutenyum organometalik bileşikleri IR, UV-VIS, 1H, 13C NMR spektroskopisi ve ESI-MS spektrometresi ile karakterize edildi. Floresans Spektrum değerleri kaydedildi. Biyoaktif yeni benzimidazol aren rutenyum organometalik bileşiklerinin termal bozunma ölçüm verileri incelendi. (2, 3, 4, 5) organik bileşiklerinin termal bozunma sıcaklıklarının başlangıç değerleri sırasıyla, 200, 160, 185, 180 santigrat derece ve bitiş değerleri ise 385, 390, 370, 340 santigrat derece olarak analiz edilmiştir. Bu ürünlerden kalan kalıntı miktarı yaklaşık % 1’in altındadır. (6, 7, 8, 9) biyoaktif komplekslerinin termal bozunma sıcaklıklarının başlangıç değerleri de, 200, 215, 183, 202 santigrat derece ve bitiş değerleri 450, 426, 403, 418 santigrat derecedir. Bu komplekslerden kalan kalıntı Rutenyum’un oksitleri olduğu düşünülmektedir. Benzimidazol aren rutenyum organometalik bileşiklerinin biyoaktivitelerinin yüksek olması nedeniyle kanser çalışmalarına her geçen gün daha da ışık tutması bilim dünyasına umut vermektedir. Ayrıca katalizör çalışmalarına da yer verildiği bilinmektedir. Çalışmaların artmasıyla, sentezlenen biyoaktif benzimidazol aren rutenyum bileşiklerinin daha doğru ve etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Benzimidazol aren rutenyum organometalik bileşiklerinin biyoaktivitelerinin yüksek olması nedeniyle kanser çalışmalarına her geçen gün daha da ışık tutması bilim dünyasına umut vermektedir. Ayrıca katalizör ve kemosensör çalışmalarına da yer verildiği bilinmektedir. Çalışmaların artmasıyla, sentezlenen biyoaktif benzimidazol aren rutenyum bileşiklerinin daha doğru ve etkili sonuçlar vereceği düşünülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  1-(4-Klorobenzil)-2-(piridin-2-yl) benzimidazol Biyoaktif Organik Bileşiğinin Sentezi ve Karakterizasyonu

  Tarih: 


  İmza: