T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.02.01.1295
2  Projenin Adı :   Tarihi Yapılarda Peyzaj Restorasyonu Önerisi: Topkapı Sarayı Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Özgür Yerli
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ozguryerli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doktora Öğrencisi Özlem ÖZKAN ÖNÜR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.03.2022
  23.03.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   8.731,00
13  Toplam Harcama :   6.737,03
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   TÜKETİME YÖNELİK MALZEME ALIMI: 2,496,00 TL Y0LLUKLAR: 2,400,00 TL HİZMET ALIMI: 3,835,00 TL TOPLAM: 8,731,00 TL
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, Topkapı Sarayı’nın yer döşemelerinde kullanılan doğal kaplama taşların türleri ve bozulmuş durumları hakkında bilgi vermek, bu doğal taşların hızlı bir şekilde hasara uğramasını engelleyip sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bu nedenle görsel ve işlevsel fonksiyonlar açısından korumanın sürekliliği için onarım çalışmalarında kullanılmak üzere doğal taşlarla uyumlu çalışabilecek çimento içerikli olmayan alternatif yer döşemesi harçlarının üretimi amaçlanmış, bu harçların özelliklerinin geliştirilmesi için de farklı puzolanik katkı maddesi, organik ve kompozit malzemenin ilave edilmesi ile üretilen harçlar üzerinde deneysel çalışmalar yapılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu deneysel çalışmada, Topkapı Sarayı Müzesi’nin peyzaj yer döşemesi tasarımlarında kullanılması önerilen harç bileşenlerinin, farklı oranlar ve günümüz katkı malzemeleriyle oluşturularak harçta meydana getirdiği etkiler ve ne yönde iyileştirilebileceği araştırılmıştır. Topkapı Sarayı Milli Saraylar Rölöve Daire Başkanlığı’ndan edilen bilgi doğrultusunda sarayın mevcut durumunda olan çimento içerikli harç numunesinde düşük gözeneklilik, yüksek birim hacim ağırlığı, yüksek mukavemet değerleri elde edilmiştir. İstanbul Konservasyon Merkez Laboratuvarı ve İstanbul Rölöve Anıtlar Müdürlüğü’nden alınan analiz raporlarından elde edilen bilgi doğrultusunda, puzolan katkılı kireç harcı referans alınarak organik, puzolan ve kompozit katkı malzemeleriyle geliştirilerek yeni harçlar üretilmiş, yüksek poroziteli, düşük birim hacim ağırlıklı, yüksek mukavemet değerlerine sahip sonuçlar edilmiştir. Literatürde yer alan Osmanlı döneminde yapılmış ve günümüze kadar gelerek varlığını sürdüren yapılarda kullanılmış puzolan katkılı kireç harçlarının teknik özelliklerine bağlı kalınarak elde edilen sonuçlar geleneksel harçlarda istenilen durumu göstermiştir. Üretilen harçların tarihi yapı çevrelerinde restorasyon amaçlı kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada, Topkapı Sarayı Müzesi’nin peyzaj yer döşemesi tasarımlarında kullanılacak olan kireç harcı bileşenlerinin, farklı oranlar ve günümüz katkı malzemeleriyle oluşturularak harçta meydana getirdiği etkiler ve ne yönde iyileştirilebileceği araştırılmıştır. Geleneksel teknolojilerde kullanılan yapay puzolan olarak bilinen tuğla tozu dışında günümüz teknolojisine uygun yapay ve doğal puzolanların kullanımına da yer verilip, literatür kaynaklarından elde edilen verilere göre uygun puzolanların ideal oranlarda kullanılması, harçlarda nihai dayanımı arttıracağından malzemenin yapısal özelliklerini geliştirmesine katkı sağlayacaktır. Yapılan deney çalışmalarından çıkan sonuçlara göre mekanik etki açıdan değerlendirdiğimizde basınç, çekme ve aşınma mukavemetine karşı dayanımın yüksek olduğu cam elyaf katkılı harçların, cam elyaf katkısız harçlara göre yüksek değerde olduğu saptanmıştır. Bu nedenle Topkapı Sarayında cam elyaf katkılı harçların daha çok ziyaretçilerin yoğun olduğu alanlarda kullanılması, fiziksel etki açısından değerlendirdiğimizde ise kılcal yolla su emme ve su emme oranı tayini değerlerinin yüksek olduğu harçların da sarayın revak altları gibi suyun az bulunduğu kapalı alanlarda kullanılması önerilmektedir. Yapılan deneylerin uzun sürelerde tekrarlaması durumunda üretilen harçların daha iyi sonuçlar vereceği ve kültürel varlıklarımızın korunması için bu konudaki çalışmaların devamının yararlı olacağı ön görülmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Özkan Önür Özlem, YERLİ ÖZGÜR. 2022. TOPKAPI SARAYI MÜZESİNİN PEYZAJ TASARIMINDA KULLANILAN DOĞAL TAŞLARIN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ. Gece Kitaplığı, Editör: Doç. Dr. Murat Dal, Doç.Dr. Gülden SANDAL ERZURUMLU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 423, ISBN:978-625430-046-2 YERLİ ÖZGÜR, Özkan Önür Özlem (2019). RESTORATION OF AYSE SEZGIN HOUSE, ONE OF THE EXAMPLES OF CIVIL ARCHITECTURE IN TARAKLI. 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, 24-24. Özkan Önür Özlem,YERLİ ÖZGÜR (2019). RESTORATION WORKS OF İBRAHİM PİLAVCI HOUSEBELONGING TO CIVIL ARCHITECTURE EXAMPLES INTARAKLI. International Natural Science, Engineering and Materials Technology Conference

  Tarih: 


  İmza: