T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.03.1273
2  Projenin Adı :   Psöriatik Artritli Hastalarda Serum S100A8-A9 Seviyesinin Hastalık Aktivitesi, Radyolojik Bulgular ve Labarotuvar Parametreleri ile İlişkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doçent TUBA ERDEM SULTANOGLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   tubasultanoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Burcu Avşar
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2022
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.152,00
13  Toplam Harcama :   10.065,59
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, inflamasyonda rol oynayan S100A8 ve S100A9’un PsA ve psöriazis hasta gruplarında serum düzeylerinin sağlıklı kontroller ile karşılaştırılması; S100A8 ve S100A9 serum düzeyleri ile hastalık aktivitesi, radyolojik bulgular ve laboratuvar parametreleri arasındaki ilişkinin araştırılması ve psöriazis hastalarında PsA’yı öngörmede yol gösterici bir biyobelirteç olma potansiyelini araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  PsA grubunun median serum S100A8 düzeyi 43.2 ng/ml, median serum S100A9 düzeyi 34.7 ng/ml; psöriazis grubunun median serum S100A8 düzeyi 35.4 ng/ml, median serum S100A9 düzeyi 51.4 ng/ml; kontrol grubunun median serum S100A8 düzeyi 54.0 ng/ml, median serum S100A9 düzeyi 24.9’du. Psöriazis grubunda serum S100A8 düzeyi PsA ve kontrol gruplarına göre istatiksel anlamlılıkta düşük (p=0.03), serum S100A9 düzeyi ise istatiksel anlamlılıkta yüksekti (p<0.001). PsA hastalarında serum S100A9 düzeyi ile hassas eklem sayısı (p=0.04), şiş eklem sayısı (p=0.025) ve DAPSA skorları (p<0.05) arasında istatistiksel olarak anlamlı pozitif korelasyon vardı. PsA grubunda serum S100A8 düzeyi ile hassas eklem sayısı (p=0.023), VAS-hasta (p=0.003) ve VAS-hekim (p=0.014) değerleri, DAPSA (p=0.037) ve BASDAİ (p=0.010) skorları arasında istatiksel olarak anlamlı negatif korelasyon saptandı. Median CRP değeri PsA grubunda 0.4, psöriazis grubunda 0.2, kontrol grubunda 0.2’ydi. PsA hastalarında ölçülen CRP değerleri psöriazis hasta (p=0.013) ve sağlıklı kontrol (p=0.001) gruplarına göre anlamlı düzeyde daha yüksekti. Gruplar arasında ESH değeri açısından anlamlı farklılık yoktu. PsA hasta grubunda serum S100A8 ve S100A9 düzeyleri ile CRP ve ESH değerleri arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). PsA ve psöriazis hastalarında PAŞİ skorları ile serum S100A8 ve S100A9 düzeyi arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). PsA grubunda MSHS ve PASRİ radyolojik skorlamaları ile serum S100A8 ve S100A9 düzeyleri arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05). Psöriazis hastalarında VKİ ile serum S100A9 düzeyi arasında anlamlı pozitif ilişki saptandı (p=0.039). PsA grubunda serum S100A8 ve S100A9 düzeyi; psöriazis grubunda serum S100A8 düzeyi ile VKİ arasında anlamlı ilişki yoktu (p>0.05).
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Tez tamamlanmış olup makale yazım aşamasına gelmiştir; makalenin uluslararası hakemli dergiye gönderilmesi planlanmaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yok

  Tarih: 


  İmza: