T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2022.04.03.1272
2  Projenin Adı :   Romatoid Artrit Tanılı Hastalarda Serum CGRP (Calcitonin gene-related peptide) Düzeylerinin Hastalık Takibinde Yeri ve Hastalık Aktivitesi ile İlişkisinin Değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   safinazataoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. Merve DEDE AKPINAR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2022
  6.01.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   3.780,00
13  Toplam Harcama :   3.240,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   3.240.000 tl
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, RA tanılı hastalarda CGRP’nin inflamasyondaki rolünü, seronegatif ve seropozitif subgruplardaki farkını ve hastalık aktivitesi ile ilişkili olup olmadığını araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  RA hastalarında, sağlıklı kontrol grubuna göre serum CGRP değerleri istatistiksel anlamlılıkta yüksek bulundu. CGRP benzer kas iskelet sistem hastalıklarında olduğu gibi RA etiyopatogenezinde de rol oynayabilir. Seropozitif RA grubunda serum CGRP değeri seronegatif gruba göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı. Serum CGRP düzeylerinin seropozitif grupta daha yüksek olarak saptanması, CGRP’nin kalıcı sinovit ve eroziv artrit ile ilişkili olabileceğini düşündürttü.CGRP değerine göre RA hasta grubunu sağlıklı kontrollerden ayırt etmek için cut-off değeri saptandı. Cut-off değeri %70 sensivite ve %87,5 spesifite ile 61.78 olarak belirlendi (AUC 0.839). Bu kesim noktası iyi düzeyde ayırıcı olarak değerlendirildi. CGRP ile hastalık aktivitesi arasında pozitif korelasyon saptandı. CGRP değerleri aktif RA tanılı hastalarda anlamlı düzeyde daha yüksek bulundu. CGRP, CRP, ESH değerleri, DAS-28 ESH aktivitesi üzerine etkili faktörler olduğu saptandı. Lojistik regresyon analizi ile incelenerek CGRP, CRP ve ESH değerlerindeki artışın, DAS-28’e göre hastalığın aktif olma odds oranını sırasıyla 1.012, 2.295 ve 1.083 kat arttırmakta olduğu saptandı. RA’da CGRP değerine göre yüksek hastalık aktivitesine sahip grubu ayırt etmek için cut-off değeri saptandı. Bu cut-off değeri %65.3 sensivite ve %77.4 spesifite ile 91.45 olarak belirlendi (AUC 0.750). Bu kesim noktası kabul edilebilir düzeyde ayırıcı olarak değerlendirildi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  RA tanılı hastalarda serum CGRP ile yapılmış çalışmaya rastlayamadığımız için çalışmamızın literatüre katkısı olacağına inanmaktayız. Bu nedenle CGRP’nin RA patogenezindeki rolünün daha net ortaya konabilmesi için daha büyük hasta gruplarıyla, ilaç tedavisi öncesi ve tedavi sonrası hastalık aktivitesinin değerlendirilebileceği, uzun dönem takipli çalışmalara ihtiyaç vardır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın hazırlığı devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: