T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1262
2  Projenin Adı :   Yaşa ve cinsiyete bağlı meydana gelen değişikliklerde HMGB1/HSP60/HSP90 aracılı oksidatif streste TLR2/TRL4 sinyal yolağı ile ilişkinin araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr. Öğr. Üyesi Salih Tunç KAYA
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   salihtunckaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.037,76
13  Toplam Harcama :   23.496,82
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Hızlı Destek Projesi Proje No: 2021.05.01.1262
16  Projenin Amacı:  Çeşitli hastalıkların prevalansı her iki cinsiyette de yaşla birlikte artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Toplam Antioksidan Durumu (TAS), Toplam Oksidan Durumu (TOS), Oksidatif Stres İndeksi (OSI), Toll-like Reseptör 2 (TLR2), Toll-Like Reseptör 4 (TLR4), Isı Şok Protein 60 (HSP60), Isı Şok Protein 90 (HSP90) ve High Mobility Group Protein B1 (HMGB1) serum seviyelerinde cinsiyete ve yaşa özgü farklılıkları araştırmak ve aralarındaki ilişkiyi incelemektir.
17  Projenin Çıktıları:  Fizyolojik ve patofizyolojik süreç altında olası biyobelirteçlerdeki yaşa ve cinsiyete özgü değişiklikleri veya hücresel sinyal yollarındaki farklılıkları araştırmak, yeni terapötik yaklaşımları modüle etmek ve/veya geliştirmek için hayati derecede önemlidir. Bu amaçla, bu çalışma TLR2, TLR4, HSP60, HSP90, HMGB1, TAS ve TOS'un dolaşımdaki seviyelerindeki değişiklikleri değerlendirmek ve farklı cinsiyet ve yaş gruplarında aralarındaki korelasyonu araştırmayı amaçladı. Çalışmanın ana bulguları (I) TOS, OSI ve HGMB1 yaşlı dişilerde genç dişilere göre daha yüksekti, (II) TLR-2 ve TLR4 düzeyleri genç dişilerde genç erkeklere göre daha yüksekti, (III) HSP60 ve HSP90 düzeyleri genç dişilerde genç erkeklere göre daha düşüktü, (IV) HSP60 yaşlı erkeklerde genç erkeklere göre daha düşüktü, (V) Genç dişilerde TLR2, TLR4 ve HMGB1 arasında ve ayrıca HMGB1 ve HSP60 arasında pozitif korelasyon vardı (VI) Genç erkeklerde HSP90 ile TLR4 arasında negatif, yaşlı erkeklerde ise HSP60 ile TLR2 ve OSI arasında negatif bir ilişki saptandı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  HMGB1, HSP'ler ve TLR'lerdeki yaş ve cinsiyete bağlı farklılıkların yanı sıra bunların biyolojik belirteçler olarak normal biyolojik süreç altındaki etkileşimlerinin anlaşılması, hastalıkları iyileştirmek ve/veya yaşlanma ve biyolojik cinsiyetle ilişkili hücresel yollardaki farklılaşmayı netleştirmek için önemlidir. Bu anlamda, bu çalışma ile farklı yaş ve cinsiyet gruplarında serum HMGB1, HSP ve TLR seviyeleri ve ayrıca oksidatif stres parametreleri incelenerek, aralarında bir korelasyon olup olmadığı çalışılmıştır. Reaktif oksijen türleri veya oksidatif stressin artışı yaşlanmanın en önemli unsurlarından biri olarak görülmektedir. Aynı zamanda cinsiyete bağlı olarak fizyolojik sistemlerin oksidatif strese karşı verdikleri cevaplar ve hücre içi sinyal mekanizmaları değişiklik gösterebilmektedir. Fizyolojik ve patofizyolojik koşullar altında östrojen nedeniyle dişilerin erkeklere kıyasla oksidatif stres hasarına karşı daha dirençli oldukları bilinmektedir. Fakat bu fark yaşlanmaya bağlı olarak östrojen yokluğunda ve/veya menopoz ile azalmaktadır. Bu çalışma kapsamında yaşlı, genç, dişi ve erkek farelerde oksidatif stres değişimine bağlı olarak HMGB1/HSP60/HSP90/TLR2/TLR4 yolağında değişimlerin aydınlatılması amaçlandı. Dünya nüfusunun hızla yaşlanması, yaşlı bireylerde fizyolojik ve patofizyolojik değişikliklerde yaşam kalitesini artıran tedavilerin geliştirilmesi ihtiyacının altını çizmektedir. Bilim adamları, yeni tedavi yaklaşımları ve çözümleri üretmek için yaşa bağlı hücresel değişiklikleri ve bu değişikliklerin neden olduğu fizyolojik işlev bozukluklarını giderek daha fazla araştırmaktadır. Bu çalışma böyle bir önermeyi desteklemektedir, ancak yaşla birlikte dolaşımdaki ısı şoku proteinlerinin azalan seviyelerinin altında yatan mekanizmalar ve bunun yaşlanma süreci üzerindeki sonuçları henüz tanımlanmamıştır. Isı şoku protein seviyelerindeki yaşa bağlı değişiklikler ve bu dolaşımdaki proteinlerin sağlık ve hastalıktaki rolü hakkında fikir vermeyi amaçlayan daha fazla çalışma şüphesiz gereklidir. HMGB1, HSP'ler ve TLR'lerdeki yaş ve cinsiyete bağlı farklılıkların yanı sıra normal fizyolojik süreçte biyolojik belirteçler olarak etkileşimlerinin anlaşılması, hastalığı iyileştirmek için yeni tedaviler geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Ek olarak, yaşlanma ve biyolojik cinsiyet ile ilişkili hücresel yollardaki farklılıkların netleştirilmesi için gelecekteki çalışmaları destekleyecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz proje kapsamında bir bildiri ve/veya makale yapılmamıştır. Makale hazırlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: