T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.02.1255
2  Projenin Adı :   DÜZCE İLİNDE KONUTLARIN İÇ ORTAMLARINDAN ALINAN TOZ ÖRNEKLERİNDE ESER ELEMENT, DÜZEYLERİNİN VE SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Çevre, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Projesi (ÇYDAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Zehra Bozkurt
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   zehrabozkurt@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Merve Bellikli
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   1.10.2021
  1.10.2023
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   12
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.481,50
13  Toplam Harcama :   9.024,88
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş bulunmamaktadır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Düzce ilinde, dış ortam kirliliğinin araştırılmasına yönelik çalışmalar mevcut olmakla birlikte, konutlarda iç ortam kirliliğinin araştırılmasına yönelik çalışma bulunmamaktadır. Bu nedenle, planlanan çalışma kanser de dahil olmak üzere çeşitli olumsuz sağlık risklerine sahip olan bu kirleticilerin Düzce ilindeki seviyelerinin belirlenmesine yönelik bir ilktir. Çalışmanın amacı, Düzce ili ve ilçelerini temsil edecek şekilde belirlenen 30 adet konuttan toz numuneleri alınarak ev tozlarında bulunan eser element seviyelerinin belirlenmesidir. Böylece, bölgede yaşayanlar için önemli kirleticilerden olan eser elementler için kirliliğin boyutu anlaşılarak, olası sağlık etkileri araştırılmış ve çalışma kapsamında elde edilen veriler ile tez çalışması hazırlanmıştır. Ek'te yer alan tez sınavı savunma tutanak formunda görüldüğü gibi, Tez Savunma sınavında, jüri tarafından alınan karar ile tezin adı "DÜZCE İLİNDE EV TOZLARINDA ÖLÇÜLEN ESER ELEMENT DÜZEYLERİNİN VE SAĞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ" şeklinde değiştirilmiştir.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında, Düzce ilinde evlerin iç ortamlarında eser element kirliliğinin boyutları ve olası iç ortam kirletici kaynakları belirlenmiştir. Evlerin iç ortamlarda toz maruziyetine bağlı sağlık etkileri araştırılmıştır. Örneklemenin gerçekleştirildiği evler, Düzce ilinde ilçeleri de temsil edecek şekilde farklı noktalardan seçildiği için, iç ortam kirliliğine etki eden olası dış ortam kaynakları belirlenmiştir. Coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak Düzce ilinde kirlilik dağılımı görselleştirilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İç ortam kirliliğine neden olan kirleticilerin ve kaynaklarının belirlenmesi, kirlilik kontrolünün sağlanabilmesi ve sağlık etkilerinin anlaşılabilmesi için önemlidir. Düzce ilinde iç ortam kirliliği üzerine daha önceden yapılmış bir çalışma bulunmaması sebebi ile literatüre katkı sağlayacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  M. Bellikli ve Z. Bozkurt, “Düzce İlinde Ev Tozlarının Elementel İçeriğinin Literatür ile Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi”, 8. Ulusal Çevre Kongresi, (çevrimiçi)5-26 Aralık, 2023. E-ISBN:978-625-98726-6-7, ss. 93–98, 2023.

  Tarih: 


  İmza: