T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1232
2  Projenin Adı :   DİYABETİK RETİNOPATİSİ OLAN HASTALARDA THİOL / DİSULFİDE , TAS/TOS, VE NEUREGULİN-4 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   attilaonmez@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Öğr. Gör. SİBEL ÇETİN
 Dr.Öğr. Üyesi ATTİLA ÖNMEZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   11.802,00
13  Toplam Harcama :   4.536,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   düzce üniversitesi BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   düzce üniversitesi BAP
16  Projenin Amacı:  bu çalışmamızda diyabetik retinopatisi olan ve olmayan diyabetik hasta grubu ile non-diyabetik kontrol grubunda Total antioksidant status (TAS), total oksidant status (TOS) düzeylerini karşılaştırarak, bu biyobelirteçlerin diyabetik retinopati etyopatogenezindeki rolünü ve ileride diyabetik retinopati tedavisi, erken tanı yöntemi olarak kullanabilmesi için bir çalışma ortaya koymayı amaçlamaktayız.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda diyabetik vakalar ve sağlıklı kontrol gruplarının karşılaştırılmasıyla; TAS seviyelerindeki düşüklüğün diyabetin kendisi ile yakın ilişkili olduğu ancak retinopatiyi göstermede yetersiz kaldığını gösterilmiştir. TOS ve OSİ ölçümleri diyabetik retinopati gelişimini ön görmede yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahiptir. Oksidan ve antioksidan arasındaki dengenin bozulması, oksidatif stresin diyabetik retinopati etyopatogenezinde önemli bir rol oynadığı gösterilmiştir. TOS ve OSİ düzeylerinin kalorimetrik ölçümleri diyabetik retinopati erkan tanısı, tedavisi ve takibine katkı sağlayabilir. Ancak bu alanda daha büyük çaplı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  yayın başvuru aşamasında
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın başvuru aşamasında

  Tarih: 


  İmza: