T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1230
2  Projenin Adı :   Psöriyatik artritli hastalarda serum galektin-3 seviyeleri ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Safinaz ATAOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   safinazataoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. MEHMET NACİ ÇAKIR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   4.320,00
13  Toplam Harcama :   4.320,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Psöriatik artrit (PsA), Spondiloartropati ailesinden eklem destrüksiyonu ile giden, genellikle romatoid faktörün (RF) negatif olduğu, psöriazis ile ilişkili kronik inflamatuvar bir romatizmal hastalıktır. Romatolojik hastalıkların çoğunda olduğu gibi PsA’nın da sebebi tam olarak bilinmemekle beraber genetik, immünolojik ve çevresel faktörlerin hastalık patogenezinde rol oynadığı düşünülmektedir. PsA’ da laboratuvar bulguları nonspesifiktir. Birçok çalışma akut faz reaktanlarının örneğin; C-reaktif protein (CRP), ESR ve fibrinojen düzeylerinde artışın hastalık aktivitesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Ancak PsA’ yı diğer inflamatuar artritlerden ya da sistemik otoimmün romatolojik hastalıklardan ayırt edebilecek karakteristik bir laboratuvar bulgusu yoktur. Yapılan çalışmalar galektinlerin inflamasyon, immünolojik cevap ve kanserde önemli düzenleyici rolleri olduğunu göstermiştir. Galektin-3 daha önce birçok PsA ile benzer özellikleri olan otommun kronik inflamatuar hastalıklarda (örn: Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit) normal popülasyona göre serum seviyelerinin anlamlı seviyelerde artış gösterdiğini ve hastalık aktiviteleriyle korelasyonların olduğu ortaya konmuştur. Biz de bu bilgiler ışığında kliniğimizde tanılı ve takipleri devam eden Psöriyatik Artrit hastalarının serum galaktin-3 düzeylerinin nasıl etkilendiğini ve hastalıkla ilişkili bir biyobelirteç olup olamayacağını ve hastalık aktivitesiyle ilişkisini saptayarak literatüre katkı sağlamayı amaçladık.
17  Projenin Çıktıları:  PsA hastalarında, kontrol grubuna göre serum galektin-3 düzeyi anlamlı yüksek bulundu. Ancak hastalarda galektin-3 seviyeleri ile hastalık aktivitesi skorları arasında anlamlı ilişki saptanmadı.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  PsA hastalarında, kontrol grubuna göre serum galektin-3 düzeyi anlamlı yüksek bulundu. Bu bulgular galektin-3’ün benzer inflamatuvar romatolojik hastalıklarda olduğu gibi PsA’nın etiyopatogenezinde de önemli rolü olabileceğini göstermektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır. Yayın çalışmaları devam etmektedir.

  Tarih: 


  İmza: