T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1231
2  Projenin Adı :   Kanserli Hastalarda Sisplatin tedavisi öncesi ve sonrası İskemi modifiye albümin ve Paraoksonaz-1 düzeylerinin değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Tansu Sav
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   tansusav@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. TANSU SAV
 Arş.Gör.Dr. NESLİHAN ERTUNÇ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.940,00
13  Toplam Harcama :   5.832,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada sisplatin kemoterapisi alan kanserli hastalarda iskemi modifiye albümin (İMA) ve paraoksonaz-1 (PON-1) moleküllerinin sisplatin ilişkili nefrotoksisiteye bağlı henüz kliniğe yansımamış akut böbrek hasarının erken ve doğru bir göstergesi olup olamayacağının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada sisplatin tedavisi sonrası hastalarda İMA, PON-1, İMA/Albümin oranı ve kreatinin klirensi anlamlı düzeyde azalmıştır. Akut böbrek hasarında PON-1 düzeyinin erken tanı ve hastalığın seyrinde önemli bir takip parametresi olabileceği düşünülmekle birlikte; laktat düzeylerindeki artış ile ilişkili düşündüğümüz İMA düzeyindeki düşüşün, İMA’in tanısal duyarlılığını azaltması sebebiyle akut böbrek hasarının bir göstergesi olabileceği düşünülmemiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  YAYIN AŞAMASINDA
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  YAYIN AŞAMASINDA

  Tarih: 


  İmza: