T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1233
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda Sinapik Asit Uygulanmasının Penisilinle Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkilerinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi AYÇA COŞKUN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   16.08.2021
  16.08.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.680,60
13  Toplam Harcama :   12.577,44
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kuruluş ile iş birliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluştan destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Epilepsi, pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişen, tekrarlayıcı nitelikte ve spontane nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Oksidatif strese yol açan birçok faktör, epilepsi gibi dejeneratif ve kronik nöronal bozuklukların fizyopatolojisinde rol oynar. Bu çalışmanın amacı; antioksidan, antimikrobiyal, antiinflamatuar ve antikanser özelliklere sahip olan sinapik asidin (3,5-dimetoksi-4-hidroksisinnamik asit, SA), penisilin ile oluşturulmuş epileptiform aktivite üzerine etkilerini araştırmaktır.
17  Projenin Çıktıları:  SA_10 ve SA_20 gruplarının epileptik nöbet başlama zamanı, KONT grubuna göre daha uzun bulunmuştur. Benzer şekilde, SA_10 ve SA_20 gruplarının zamana bağlı DDS ve toplam DSS’ları, KONT grubuna göre düşük bulunmuştur. DDG bakımından gruplar arasında anlamlı fark saptanmamıştır (bazı zaman periyotları hariç). SA_10 ve SA_20 gruplarının SOD, CAT ve GPx seviyeleri, KONT ve SHAM gruplarından daha yüksek bulunurken MDA seviyelerinin daha düşük olduğu saptanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen veriler literatürde ilk olma potansiyelini taşımaktadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Herhangi bir yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: