T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1213
2  Projenin Adı :   HEMODİYALİZ HASTALARINDA ERİTROFERON , HEPSİDİN DÜZEYLERİ VE DEMİR PARAMETRELERİNİN İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Birgül Öneç
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   birgulonec@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. BİRGÜL ÖNEÇ
 Arş.Gör.Dr. ŞEYMA ÖZDEMİR AYTEKİN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.580,00
13  Toplam Harcama :   11.858,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce üniveristesi BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce üniveristesi BAP
16  Projenin Amacı:  Çalışmamızda hemodiyaliz hastalarında eritroferon, hepsidin, eritropoetin düzeyleri ve demir parametrelerinin ilişkisini araştırmayı, aynı zamanda ESA tedavisi alan hastalarda ESA uygulanması sonrası bu parametrelerin değişimlerini incelemeyi hedefledik.
17  Projenin Çıktıları:  Hayvan çalışmaları ve diğer hasta gruplarında yapılan çalışmalarda endojen ve eksojen EPO uyarısı ile arttığı öne sürülmüş olan ERFE düzeyleri, bizim çalışmamızda ESA almayan ve farklı ESA’lar alan hemodiyaliz hastalarında benzer bulunmuştur. Yine ERFE ile baskılandığı düşünülen hepsidin düzeyi açısından çalışmamızda gruplar arasında fark saptanmamıştır ancak ESA uygulamasından sonra hepsidin düzeyleri özellikle bazal CRP’ nin yüksek olduğu epoetin grubunda daha anlamlı olmak üzere progresif artış göstermiştir. Son dönem KBH hastalarında eritropoeze etki eden çok sayıda faktör ve karmaşık mekanizmaları yansıtır şekilde, bu hasta grubunda az sayıda olan ERFE çalışmalarında çelişkili sonuçlar bildirmektedir. Bizim çalışmamızda ESA sonrası ERFE düzeyleri çok dar bir aralıkta değişim göstermiştir ve her iki grupta da bir artış trendi izlemekle birlikte istatistiksel anlamlılığa ulaşmamıştır. ERFE’ nin artışı ile hepsidinin ilk günlerdeki artış miktarı arasında anlamlı ve negatif yönde korelasyon saptanması çalışmanın kısmen küçük hasta sayısı ve ardışık ölçümlerin az sayıda olması gibi kısıtlılıkları nedeniyle net ortaya konamamış bir ilişki olabileceğini düşündürmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  yayın aşamasında
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın aşamasında

  Tarih: 


  İmza: