T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.01.1209
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda Propolisin Penisilinle Oluşturulmuş Epileptiform Aktivite Üzerine Etkisinin Araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Ersin BEYAZÇİÇEK
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi ASLIŞEYDA İLHAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.710,84
13  Toplam Harcama :   9.931,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluştan destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Epilepsi, pek çok farklı nedene bağlı olarak gelişen, tekrarlayıcı nitelikte ve spontane oluşan nöbetlerle karakterize bir hastalıktır. Oksidatif stres gibi birçok faktör, epilepsi gibi dejeneratif ve kronik nöronal bozuklukların fizyopatolojisinde rol oynamaktadır. Bu çalışmada, antioksidan, nöroprotektif gibi etkilere sahip olan propolisin (PP), penisilininle oluşturulmuş epileptiform aktivite üzerine etkileri araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  DZM ve PP100 gruplarının latensi KONT ve PP50 grubuna göre daha uzun olduğu saptanmıştır. Bazı zaman periyotları hariç DZM ve PP50 gruplarının diken dalga sıklıkları (DDS) kontrol grubuna göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. DZM, PP50 ve PP100 gruplarının toplam epileptiform aktivite DDS ortalamaları KONT grubuna göre daha düşük olduğu saptandı. Bazı zaman periyotları dışında epileptiform aktivite diken dalga genliği (DDG) bakımından gruplar arasında anlamlı fark bulanmamıştır. PP50 ve PP100 gruplarında SOD, CAT ve GPx seviyeleri KONT grubuna göre yüksek bulunurken, MDA seviyesi KONT grubuna göre daha düşük bulunmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Sonuç olarak, propolisin, penisilin ile oluşturulmuş epilepsi modelinde latensi uzatması ve diken dalga sıklığını azaltıcı etkiye sahip olmasının yanı sıra antioksidan aktivite göstermesi ile gelecekte potansiyel bir antiepileptik ilaç adayı olabileceğini düşündürmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Herhangi bir yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: