T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1203
2  Projenin Adı :   PERİFERİK DİYABETİK NÖROPATİSİ OLAN VE OLMAYAN TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA TENASCİN-C, GDF-15 VE PENTRAXİN-3 DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Attila Önmez
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   attilaonmez@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. HALE TUĞBA YEL
 Dr.Öğr. Üyesi Attila Onmez
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.346,00
13  Toplam Harcama :   3.952,80
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP
16  Projenin Amacı:  Diyabetik periferik nöropati (DPN); diyabetes mellitusun (DM) önemli kronik mikrovasküler komplikasyonlarından biridir. Hiperglisemi ile birlikte oluşan oksidatif stres, endotel disfonksiyonu ve tetiklenen inflamasyon gibi birçok faktörün nöropati patofizyolojisinde rol aldığı düşünülmektedir. Bu çalışmada, Tip 2 diyabetli hastalarda Büyüme Farklılaşma Faktörü-15 (GDF-15), Pentraksin-3 (PTX-3) ve Tenascin-C (TN-C)’nin plazma düzeyleri ile diyabetik nöropati arasındaki ilişkiyi araştırmak amaçlandı.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda artan GDF-15 ve TN-C düzeyi ile DPN arasında anlamlı ilişki olduğu gösterilirken PTX-3 düzeyi ile anlamlı ilişki bulunmamıştır. GDF-15 ve TN-C düzeylerinin DPN taramasında, erken tanısında ve tedavisinde yol gösterecek biyobelirteçler olduğunu düşünmekteyiz ancak bu alanda yapılması gereken daha geniş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç vardır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  YATIN AŞAMASINDA
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  YAYIN AŞAMASINDA

  Tarih: 


  İmza: