T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.01.1217
2  Projenin Adı :   Çayağzı Deresi (Akçakoca-Düzce) Cobitis splendens Erk’akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant, 1998 Populasyonunun Yaşam Döngüsü Özellikleri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof. Dr. Şerife Gülsün Kırankaya
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   gulsunkirankaya@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Ceren İçköprü
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   7.06.2021
  7.06.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.937,21
13  Toplam Harcama :   13.891,13
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bulunmamaktadır
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bulunmamaktadır
16  Projenin Amacı:  Projede, doğal yaşam alanı kirlilik ve habitat kaybı gibi çevresel tehditlere maruz kaldığı bildirilen, bu nedenle IUCN Kırmızı Listesinde “Kritik Düzeyde Tehdit Altında” (CR) kategorisinde değerlendirilen ve biyolojisi hakkında hiçbir bilgi bulunmayan C. splendens türünün Çayağzı Deresi’ndeki popülasyonunun büyüme ve üreme özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Türkiye, çeşitlilik ve endemizm bakımından oldukça zengin bir tatlısu balık faunasına sahiptir. Ancak bu zenginlik, kirlilik, habitat kaybı, istilacı türler ve aşırı avlanma gibi bazı etkenlerin tehdidi altındadır. Cobitis, Batı Palearktikte dağılım gösteren küçük bentik bir tatlısu balık cinsidir. Cobitis splendens ise Türkiye’nin Batı Karadeniz bölgesinde Melen havzası ve Akçakoca çayına endemik bir türdür. Doğal yayılış alanında habitat kaybı ve kirlilik tehdidi altında olmasına rağmen türün popülasyon yapısı ve yaşam öyküsü ile ilgili herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Dolayısıyla, bu çalışma kapsamında, C. splendens türünün popülasyon parametreleri ve yaşam öyküsü özellikleri, doğal habitatından toplanan bireyler üzerinden incelenmiştir. Bu çalışmada Akçakoca Çayağzı deresinden Mart 2019-Aralık 2019 tarihleri arasında elektroşoker cihazı yardımıyla 227 adet C. splendens örneği avlanmıştır. Örneklerin boy, ağırlık ve yaş dağılımları, yaş-boy, yaş-ağırlık ve boy-ağırlık ilişkileri, kondisyon faktörü, eşey dağılımları ve oranları incelenmiştir. Bunun yanı sıra, üreme özelliklerinin belirlenmesi için incelenen popülasyonun gonadosomatik indeks, yumurta çapı ve fekondite değerleri hesaplanmıştır. İncelenen örneklerin total boyları 37,35-99,79 mm ve ağırlıkları 0,249 g ile 6,386 g arasında değişmektedir. Türün incelenen popülasyonunda en fazla IV yaşa sahip bireyler tespit edilmişken, 0 yaşındaki bireyler örneklenememiştir. Çalışmada elde edilen tüm örnekleme ait eşey oranı 1:1,05 olarak hesaplanmıştır. GSI ve yumurta çapından elde edilen verilere göre populasyonun üreme dönemi Nisan- Haziran ayları arasında olduğu tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen bulguların, endemik ve tehdit altındaki C. splendens türün biyolojisine ait bilgi boşluğunu dolduracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla, ilgili kurumlar tarafından tür ve habitat koruma stratejilerinin gerçek sayısal veriye dayanarak geliştirilmesinde projeden elde edilen veriler kaynak olarak kullanılabilecektir. Ayrıca elde edilen bulgular, bu türün biyolojisini içeren ilk kapsamlı çalıma olduğundan, etki değeri yüksek bilimsel dergilerde yayınlanabilecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  İçköprü, C., Gençoğlu, L., Kırankaya, Ş.G., 2019, A Preliminary Study on Length-Weight Relationship and Condition Factor of Cobitis splendens in Çayağzı Stream, Düzce-Turkey, International Next Generation Biometry Workshop and Course, 04-06 October 2019, İskenderun, Turkey, Proceeding Book, pp: 49-3.

  Tarih: 


  İmza: