T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1167
2  Projenin Adı :   Çocukluk çağı migren hastalarında mitokondriyal disfonksiyonun araştırılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Sevim Türay
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   sevimturay@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. seray çevikel özalp
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   7.000,00
13  Toplam Harcama :   5.162,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu çalışma, Düzce Üniversitesi BAP - 2021.04.03.1167numaralı Bilimsel Araştırma Projesiyle desteklenmiştir.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   7000 TL
16  Projenin Amacı:  Çalışmamızın amacı , çocukluk yaş grubu migren hastalarında mitokondriyal disfonksiyonun etyopatogenezdeki yerini saptamak ve CGRP (kalsitonin gen ilişkili peptid), FGF-21 (fibroblast büyüme faktörü-21), GDF-15 (büyüme/farklılaşma faktörü 15) ve NOS (nitrik oksit sentaz) düzeylerinin migren tanı ve tedavisindeki rolünü belirlemektir.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışmamızda hasta grubunda iktal ve interiktal dönemde serum CGRP ve FGF-21 düzeyleri için istatistiksel olarak anlamlı fark saptandı (sırasıyla p<0,001 ve p=0,001). Çalışmamızda hasta grubunun iktal dönemi ile kontrol grubu arasında yapılan karşılaştırmada serum GDF-15 ve CGRP düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuna göre istatisiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek saptandı (sırasıyla p<0,001 ve p=0,001). Hasta grubunun interiktal dönemi ile kontrol grubu arasında serum GDF-15 ve CGRP düzeyleri aynı şekilde hasta grubunda istatisiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. (sırasıyla p<0,001 ve p<0,001).
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Çalışmamızın sonucu çocukluk döneminde migren patogenezinde mitokondriyal disfonksiyonun varlığını desteklemektedir. Ayrıca migren hastalarında serum CGRP ve GDF-15 ölçümü tanıda bir biobelirteç olarak kullanılabileceği gibi migrenin profilaksisinde yeni geliştirilecek tedavilere katkı sağlayabilir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yayın aşamasında

  Tarih: 


  İmza: