T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.06.03.1172
2  Projenin Adı :   NANOPARTİKÜL KATKILI TRANSFORMATÖR YAĞLARININ ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Elektrik, Elektronik Araştırma Projesi (EEAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Yunus Biçen
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   yunusbicen@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Mehmet KARATAŞ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   12.127,85
13  Toplam Harcama :   9.408,58
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje sürecinde Schneider Electric Türkiye ve Sedaş ile ön testler ve bazı sarf malzemelerin temini için işbirliği sağlanmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Firmalar tarafından herhangi bir ödeme talebi olmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu projede transformatörlerde kullanılan yalıtım yağlarına çeşitli nanopartikülleri belirli konsantrasyon seviyelerinde uygun karıştırma metotları ile karıştırılarak mevcut yağın dielektrik dayanımının ve termal iletkenliğinin geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu proje kapsamında kullanılacak nanopartikül seçimi, optimum konsantrasyon oranının hesaplanması, manyetik karıştırıcı kullanarak yalıtım yağı ile nanopartikülün karıştırılması, SEM metoduyla yüzey görüntülerinin incelenmesi, numunelere; delinme gerilim testlerinin yapılması, viskozite testlerinin yapılması ve termal iletkenlik testlerinin yapılması aşamalarından oluşmaktadır. Numune üzerinde yapılan deneylerin sonuçları incelenerek hem baz yağa oranla elde edilen iyileşmeyi gözlemlemek hem de en verimli konsantrasyon seviyesinin belirlenmesi amaçlamaktadır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje çıktıları itibariyle petrol bazlı mineral yağın dielektrik dayanımını artırarak transformatörün izolasyon performansını artıracak ve bu sayede daha uzun süreli enerji arzının sağlanmasına katkıda bulunacaktır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Mineral yağın izolasyon kalitesinin artması transformatörlerde oluşabilecek kısmi deşarj sayılarında önemli azalma sağlamaktadır. Bu sayede yalıtım yağının ve izolasyon kağıdının ömrünü olumlu yönde etki etmektedir. Öte yandan nano katkılı yağın baz mineral yağa göre termal iletim performansının daha iyi olması transformatörün ısıl yayılımını artırmakta ve transformatörün çalışma sıcaklığını düşürmektedir. Bu bağlamda transformatörün termal çalışma koşullarını iyileştirmek doğrudan nihai ömrünü artırmış olacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamına derleme makalesi olduğundan dahil edilmemiş olsa da proje sürecinde hazırlanan bir derleme makalesi “Renewable & Sustainable Energy Reviews – Q1” dergisinde kabul almıştır. Araştırma makalesi ise yazım sürecindedir. (Özgeçmişe işlenmiştir.)

  Tarih: 


  İmza: