T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.02.1185
2  Projenin Adı :   Sıçanlarda deneysel omurilik hasarında isotretinoinin nöral dokudaki iyileşme üzerindeki etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi ömer polat
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   omerpolat@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. doğan şensoy
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.227,92
13  Toplam Harcama :   21.423,26
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   24.227,92 TL
16  Projenin Amacı:  Genel olarak 'retinoidler' olarak adlandırılan A vitamini (retinol) ve türevleri, hücre çoğalmasını, farklılaşmasını ve apoptozu modüle eden çok sayıda genin ekspresyonunun kontrolü yoluyla omurgalı dokularının normal gelişiminde önemli bir rol oynarlar. İsotretinoin bazı cilt hastalıklarda kullanılan sentetik bir A vitamini derivesidir. Bu çalışmada isotretinoin tedavisinin hasarlı nöral doku üzerinde olumlu etkisinin olup olmadığının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada deney ortamındaki düzenek yardımıyla sıçanlarda omurilik hasarlanması oluşturulması omurilikte hasar oluşturduktan sonra sıçanlara düşük ve yüksek doz isotretinoin gavaj şeklinde verilmesi planlanmıştır. İsotretinoin tedavisinin kısa ve uzun dönemde farklı sonuçlar oluşturabileceği göze alınarak sıçanların bir kısmı 2. Haftanın sonunda, diğerlerinin ise 4. Haftanın sonunda sakrifiye edilerek patolojik inceleme için gönderilecektir. Sonuçlar omuriliği hasarlanmış ancak isotretinoin verilmeyen sıçanların sonuçları ile karşılaştırılacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Sonuç olarak; yaptığımız bu çalışmanın asıl amacı omurilik için tek başına tedavi geliştirmek olmamakla birlikte, tıbbi ve cerrahi tedaviye yardımcı olabilecek bir tedavi ajanını ortaya koymaktır. Çalışma sonuçları ile değerlendirildiğinde isotretinoinin AOY’da faydalı olabileceği görülmüştür. Ancak daha geniş serilerde yapılmış klinik ve laboratuvar çalışmalarıyla bulgularımızın desteklenmesi gerekmektedir. İsotretinoinin bu çalışmalar ışığında AOY’da etkin bir tedavi seçeneği olarak yer alabileceğini düşünmekteyiz.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  omurilik hasarında isotretinoinin de gerekli calışmalar sonrasında kullanılabilecegi sonucuna varildi.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın aşamasında

  Tarih: 


  İmza: