T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.04.03.1155
2  Projenin Adı :   Respiratuar Distres Sendromlu Preterm Yenidoğanlarda NKX2.1 Geninin Yeni Nesil Dizi Analizi ile Taranması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. SELMİN KARADEMİR
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   selminkarademir@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör. BETÜL TÜREN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   6.01.2021
  6.01.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.948,00
13  Toplam Harcama :   23.829,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce BAP
16  Projenin Amacı:  RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMLU PRETERM YENİDOĞANLARDA NKX2.1 GENİNİN YENİ NESİL DİZİ ANALİZİ İLE ARAŞTIRILMASI
17  Projenin Çıktıları:  RDS; prematüre yenidoğan bakımındaki artan bilgi, deneyim, ekipman ve personel tecrübesine rağmen prematüre bebeklerde hala mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Bu durum RDS’li birey ve ailelerinin yaşam kalitesini etkilemekte, aile bireyleri üzerinde psikolojik baskılara neden olarak iş gücü kayıplarına neden olmakta, hastaneye yatışlardan kaynaklı sağlık sistemi üzerinde yük bindirmektedir. Bu nedenle RDS’nin etiyopatolojisinin daha iyi anlaşılması, hastalığın erken tanı alması ve idamesinde önemli olup RDS’ye bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılarak maliyet kaybının azaltılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bizim mevcut çalışmamız bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Ancak olgu sayımızın fazla olmadığı çalışmamızda tespit ettiğimiz sonuçların, hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  RDS; prematüre yenidoğan bakımındaki artan bilgi, deneyim, ekipman ve personel tecrübesine rağmen prematüre bebeklerde hala mortalite ve morbiditenin en önemli nedeni olmaya devam etmektedir. Bu durum RDS’li birey ve ailelerinin yaşam kalitesini etkilemekte, aile bireyleri üzerinde psikolojik baskılara neden olarak iş gücü kayıplarına neden olmakta, hastaneye yatışlardan kaynaklı sağlık sistemi üzerinde yük bindirmektedir. Bu nedenle RDS’nin etiyopatolojisinin daha iyi anlaşılması, hastalığın erken tanı alması ve idamesinde önemli olup RDS’ye bağlı morbidite ve mortalitenin azaltılarak maliyet kaybının azaltılmasında önemli bir yer tutmaktadır. Bizim mevcut çalışmamız bu açıdan büyük önem arz etmektedir. Ancak olgu sayımızın fazla olmadığı çalışmamızda tespit ettiğimiz sonuçların, hasta sayısının daha fazla olduğu çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  ---------------

  Tarih: 


  İmza: