T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.02.1139
2  Projenin Adı :   Siyatik Sinir Hasarı Modeli Oluşturulan Ratlarda Pirasetam Ve Hiperbarik Oksijen Uygulamasının Sinir Hasarının Geri Dönüşü Üzerine Etkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi İlknur Suidiye YORULMAZ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   ilknurseker@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Arş.Gör.Dr. umut caner canoğlu
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   23.11.2020
  23.11.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   21.259,21
13  Toplam Harcama :   17.461,90
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Periferik sinir hasarı insidansı gelişmiş ülkelerde 13-23/100000 kişi yıl civarındadır. Periferik sinir hasarı birçok mekanizma sonucunda gelişmekle beraber tedavisi karmaşıktır. HBO tedavisi antiödem, antimikrobiyal, hiperoksijenasyon, neovaskülarizasyon, basınç, etkisi, reperfüzyon hasarını azaltmak gibi lokal ve sistemik etkilere sahiptir. Pirasetam bir GABA derivesidir. Periferik vasküler düzeyde birçok etkisi vardır. Klinik pratikte nootropik olarak kullanılır. Biz çalışmamızda periferik sinir hasarında pirasetam ve HBO tedavisini sinir geri dönüşü üzerine etkisini incelemeyi amaçladık.
17  Projenin Çıktıları:  1. Grup C’de inflamatuar hücre sayısı kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p=0.014). Ama inflamatuar hücre sayısı sırasıyla Grup K; Grup HBO; Grup P; Grup C (kontrol grubuyla diğer gruplar karşılaştırıldığında p değerleri 0,405;0,037;0,014) olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle pirasetamın, HBO’nun inflamatuar hücre sayısı üzerine etkisini azalttığını gözlemledik. Buradan hareketle pirasetam ve HBO’nun birlikte kullanımının periferik nöron hasarının geri dönüşü üzerine etkisinin düşük olduğunu düşünüyoruz. 2. Hipoksi olan veya hipoksiyi taklit eden koşullarda HIF 1 alfa seviyeleri nöron hasarını düşürmek için artarken, hiperoksik durumlarda HIF 1 alfa seviyelerinin çalışmamızda saptadığımız gibi düşük olması beklenmektedir. Bu anlamda pirasetam grubunda ölçülen HIF1 alfa seviyeleri, diğer gruplara kıyasla en düşük bulunurken, Nöron spesifik enolaz seviyeleri diğer gruplardan anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bunun sonucunda pirasetam kullanılan grupta inflamasyon ve sinir hücre hasarının devam ettiğini savunmaktayız. Bu alanda daha fazla çalışma yapılmasını savunmaktayız.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yazım aşamasındadır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yazım aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: