T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.05.1111
2  Projenin Adı :   KRİYOJENİK İŞLEMLERİN %3.5 NaCI ORTAMINDAKİ AA5083-H111 ALAŞIMININ KOROZYON DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Hüsnü Gerengi
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   husnugerengi@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi DOĞANCAN UZ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.09.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.226,05
13  Toplam Harcama :   13.201,64
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Maddi olarak Düzce Üniversitesi imkanları kullanılmıştır. *Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlük Makamına İçtenlikle teşekkür ediyorum. Yayınlarda bu katkı belirtilmiştir. **Tüm deneysel çalışmalar; Düzce Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makina Müh. Bölümü, Korozyon Araştırma Laboratuvarında yapılmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Maddi olarak sadece Düzce Üniversitesi imkanları kullanılmıştır. *Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlük Makamına İçtenlikle teşekkür ediyorum. Yayınlarda bu katkı belirtilmiştir.
16  Projenin Amacı:  Korozyon; özellikle denizcilik sektöründe kontrol edilmesi zor ve aynı zamanda önlem alınması gereken bir oksidasyon mekanizmasıdır. Bu sektörde özellikle korozyon direnci diğer alaşımlara göre daha yüksek olan alüminyum alaşımları tercih edilmektedir. Alüminyum alaşımlarının korozyon dirençleri kıyaslandığında AA5083-H111 alaşımının korozyon direnci diğer alaşımlara göre daha yüksektir. Bu sebeple AA5083-H111 alaşımı denizcilik sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; -80 °C sığ kriyojenik işlem uygulanan AA5083-H111 alaşımının korozyon mekanizmasını araştırmak ve uygulanan bu işlemin metalin yüzey sertliği üzerindeki etkisini gözlemlemektir. Çalışmada; 6 mm kalınlığındaki AA5083-H111 alaşımına 10, 24, 36, 48 ve 72 saat -80 °C’de sığ kriyojenik işlem uygulanmıştır. Kriyojenik işlem öncesi ve sonrasında alaşımın korozyon mekanizması %3,5 NaCl ortamında Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (EIS) yöntemi ile araştırılmıştır. Alaşımda meydana gelen sertlik değerleri brinell sertlik ölçümü yöntemi ile analiz edilmiştir. Ayrıca Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) ve Optik Profilometre (OP) teknikleri kullanılarak korozyon deneyleri sonrası alaşımın yüzeyinde meydana gelen morfolojik değişimler gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, sığ kriyojenik işlemin %3,5 NaCl çözeltisi içerisindeki AA5083-H111 alaşımının korozyon direncini iyileştirme konusunda yeterli etkiyi gerçekleştiremediği görülmüştür.
17  Projenin Çıktıları:  İşlem görmemiş ve kriyojenik işlem görmüş AA5083-H111 alaşımının %3,5 NaCl çözeltisi içerisindeki korozyon mekanizmasının araştırılması ile ilgili deneysel çalışmalar sonucunda elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde sunulmuştur. • AA5083-H111 alaşımının %3,5 NaCl ortamında korozyona karşı direncinin oldukça yüksek olduğu gözlemlenmiştir. • Sığ kriyojenik işlemin %3,5 NaCl çözeltisi içerisindeki AA5083-H111 alaşımının korozyon direncini iyileştirme konusunda yeterli etkiyi gerçekleştiremediği görülmüştür. • EIS değerleri ile sertlik sonuçları arasında anlamlı bir korelasyon olduğu görülmüştür. Her iki yöntemle elde edilen bulgular, kriyojenik işlemin süresi arttıkça çok az değişiklik göstermiştir. • EIS ölçümlerinin sonuçları, yük transfer direncinin kriyojenik işlem süresince arttığını ortaya koymuştur. Ancak, bu değişimin yüksek derecede olmadığı görülmüştür. • AFM ve OP analizi görüntüleri, kriyojenik işlemin AA5083-H111’in yüzey morfolojisini değiştirdiğini ortaya koymuştur. Kriyojenik işlem süresi arttıkça, EIS ölçümlerinden sonra metal yüzeyinde daha fazla pürüzlülük gözlemlenmiştir. Bu olayı daha iyi açıklamak ve zamana dayalı empedans analizini gerçekleştirmek için Dinamik Elektrokimyasal Empedans Spektroskopisi (DEIS) kullanılarak uzun süreli çalışmalar yapılmalıdır. • Derin kriyojenik işlemin %3,5 NaCl çözeltisinde AA5083-H111’in korozyonunun iyileştirilmesi üzerindeki etkisi de araştırılmalıdır. • EIS verilerine göre kriyojenik işlem, metal yüzeyinde metali korozyona karşı koruyan bir oksit filmin oluşmasına neden olmuştur. Bununla birlikte, bu oksit tabakasının stabil olmadığı görülmüştür. Bu bulgu XRD ve diğer yöntemler kullanılarak araştırılmalıdır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen bulgular incelendiğinde, sığ kriyojenik işlemin %3,5 NaCl çözeltisi içerisindeki AA5083-H111 alaşımının korozyon direncini iyileştirme konusunda yeterli etkiyi gerçekleştiremediği görülmüştür. *Derin kriyojenik işlemin %3,5 NaCl çözeltisinde AA5083-H111’in korozyonunun iyileştirilmesi üzerindeki etkisi de araştırılmalıdır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Öğrencisi Doğancan Uz bu proje desteği ile Yüksek Lisans Tezini başarıyla tamamlamıştır. Ayrıca aşağıda belirtilen sözel bildiri de Sırbistan'da yapılan Uluslararası kongrede başarıyla sunulmuştur. H. Gerengi, I. Uygur, M. Yıldız, D. Uz, 2019, “The effect of cryogenic treatments on pitting corrosion susceptibility of AA5083-H111 in 3,5% NaCl environment”, 16th International Conference on Tribology (SERBIATRIB ‘19), University of Kragujevac, Kragujevac-Sırbia, Oral presentation book, Page: 254-258. Not: Cryogenic treatment process: Effect on the corrosion resistance and hardness properties of AA5083-H111 alloy in 3.5 wt.% NaCl solution adlı çalışmamız SCI indekste taranan bir dergiye gönderilmiştir.

  Tarih: 


  İmza: