T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.11.02.1115
2  Projenin Adı :   Dış Mekân Süs Bitkilerinde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Bazı Bitkisel Atıkların Malç Olarak Kullanım Olanakları
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Zübeyde Filiz ARSLAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   filizarslan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Salih İNAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.09.2020
  28.02.2022
9  Proje Süresi :   17
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.495,50
13  Toplam Harcama :   10.726,59
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   İşbirliği yapılan kuruluş yoktur.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Herhangi bir kuruluş ile işbirliği yapılarak destek alınmamıştır.
16  Projenin Amacı:  Sakarya ilinde dış mekân süs bitkisi olarak yetiştirilen Altuni Taflan ve Leylandi üretiminde sorun olan yabancı otlara karşı bazı malç materyallerinin (fındık zürufu, fındık kabuğu, mısır sapı, ağaç cipsi, buğday samanı ve siyah polietilen örtü) etkinliğini belirlemektir. Bu amaçla malç materyallerinin yabancı otlara ve bitki gelişmesine etkileri araştırılmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Çalışma sonucunda siyah polietilen örtü her iki süs bitkisinde de yabancı otlara ve bitki gelişmesine etki bakımından en etkili uygulama olmuştur. Uygulamaların yabancı otlara etkisi sırasıyla Altuni Taflan bitkisinde %75-97, Leylandi bitkisinde ise %70-97 arasında değişmiştir ve her iki bitkide de en etkili uygulamalar siyah polietilen örtü (%97), elle yolma (%95) ve buğday samanı (%85) olarak sıralanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen bulgular ışığında, sentetik malç materyallerinin kullanımının yaygınlaştırılması önerilmektedir. Bu açıdan üretimde kullanılan saksı boyutlarına uygun hazır sentetik malç materyallerinin üretilmesi ve bu materyallerin saksı değişimlerinde atılmayarak tekrar kullanılması sağlanması sentetik malç uygulamalarının yaygınlaştırılmasına ve çevreye olumsuz etkilerin azaltılmasına katkı sağlayacaktır. Klasik sentetik malç materyallerine göre pek çok açıdan daha avantajlı olan biyobozunur materyallerin veya sentetik olmayan bazı örtü materyallerinin gelecekte daha ekonomik olması halinde üreticiler tarafından tercih edilmesi tavsiye edilmektedir. Benzer şekilde, bölgede atık olduğu için ticari değeri olmayan bitkisel malç materyallerinin, formu ve üretim şekli yönünden uygun olan dış mekân süs bitkilerinde tekniğine uygun olarak kullanımı yabancı ot mücadelesi ve bitkilerin gelişmesi açısından olumlu etkiler yaratacaktır. Bu araştırma sonucunda, Sakarya ilindeki ve Marmara bölgesindeki dış mekân süs bitkileri yetiştiriciliğinin önemli bir sorunu olan yabancı ot mücadelesi açısından bilimsel olarak temel bazı sonuçların elde edildiği, ancak bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç duyulduğu ve saksılı üretim alanları dışında üretim bahçelerinde de benzer çalışmaların yürütülmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında ulusal hakemli bir dergide yayın yapılmıştır. İnan S., Arslan Z.F., 2021. Ülkemizde Dış Mekân Süs Bitkileri Üretiminde Sorun Olan Yabancı Otlara Karşı Malç Uygulamaları. Plant Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi. Sayı:39-40:122-126.

  Tarih: 


  İmza: