T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.02.03.1099
2  Projenin Adı :   Farklı Toprak Türleri ve Maruz Kalma Süresinin Emprenye Maddelerinin Yıkanabilirliği Üzerine Etkileri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Mesut YALÇIN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mesutyalcin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Murat SARGINCI
 Arş.Gör.Dr. Çağlar AKÇAY
 Yüksek Lisans Öğrencisi Kadir Şahin BAŞKAL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   19.814,00
13  Toplam Harcama :   17.535,95
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Maddi destek (Destek: 19.814 TL, Harcanan: 17.535,95 TL)
16  Projenin Amacı:  Yapılan bu çalışmanın amacı, farklı toprak türlerinin suda çözünen bazı ahşap koruyucu kimyasal maddelerin zamana bağlı olarak yıkana bilirliğini etkileme durumlarının araştırılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada bazı majör emprenye maddeleri (ACQ, CCB ve CuA) ile emprenye edilen sarıçam odun örneklerinin kumlu, killi ve balçık toprak türlerinde 1 ay ve 3 ay süre ile yıkanması sonucu toprağa geçen bakır (Cu) metalinin miktarları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda toprak türlerine göre yıkanma miktarının değiştiği ve en fazla yıkanmanın killi ve balçık toprak türlerinde en düşük ise kumlu toprak türlerinde gerçekleştiği tespit edilmiştir. Ancak emprenye maddeleri türlerinin topraklardaki yıkanma miktarlarının farklılık gösterdiği görülmüş olup, genel olarak yıkanan bakır miktarları bakımından tüm toprak tipleri, yıkanma dönemleri ve emprenye maddesi konsatrasyon düzeyleri göz önüne alındığında, CCB emprenye maddesindeki Cu miktarı en düşük yıkanma miktarına sahip olduğu tespit edilmiştir. CCB emprenye maddesindeki Cu, Cr ve B miktarlarının yıkanma miktarları göz önüne alındığında, Cr yıkanma miktarı bakımından en düşük yıkanma düzeyi kumlu topraklarda meydana gelirken, balçık ve killi topraklarda hemen hemen benzer yıkanma miktarları sergilemişlerdir. B yıkanmasında ise konsantrasyon seviyesine bağlı olarak, %4’lük konsantrasyon seviyesinde, yine kumlu toprak nispeten diğer topraklara göre düşük çıkmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Elde edilen çıktılar dikkate alınarak ahşap koruma sektöründe hizmet veren kurum ve kuruluşların özellikle toprak ile temas durumunda kullanılan emprenyeli ahşap malzemelerin hangi toprak tipinde daha çok aktif madde yıkanmasının gerçekleştiğini bilerek gerekli önlemlerin alınmasında klavuzluk yapabilir. Ayrıca piyasada en çok kullanılan önemli emprenye kimyasallarının da toprak ile temas durumundaki yıkanmaya karşı performanslarını karşılaştırabilirler.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Henüz yayın yapılmamıştır.

  Tarih: 


  İmza: