T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.03.1100
2  Projenin Adı :   SARS-CoV-2 enfeksiyonunun lenfopeni etyolojisinde kaspaz-3 geninin ekspresyon ve serum düzeyinin belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Pınar YILDIZ
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   pinaryildiz@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Recep Eröz
 Dr.Öğr. Üyesi Fatih Davran
 Dr.Öğr. Üyesi Nevin İnce
 Prof.Dr. Cihadiye Elif Öztürk
 Uzm. Dr. Özlem Ataoğlu
 Prof.Dr. Öner Abidin Balbay
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   24.728,00
13  Toplam Harcama :   22.197,84
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
16  Projenin Amacı:  Tıp dünyasının henüz yeni tanıdığı bu virüs için henüz etkin bir tedavi bulunmamaktadır. Hastalığın yönetimi açısından güncel verilere ihtiyaç bulunmaktadır. Patogenezi ile ilgili halen anlaşılmayan yönleri olan ve henüz geçerli bir aşısı ve tedavisi olmayan Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili genetik çalışmalara ihtiyaç vardır. CASP3 gen ekspresyonunun ve serum seviyelerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonunu önleme üzerindeki etkilerini değerlendirmek için çalışmayı planladık Mevcut çalışma, CASP3'ün SARS-CoV-2 enfeksiyonundaki varsayılan rolüne ilişkin ilk görüşü sağlıyor.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada, SARS-CoV-2 enfeksiyonu için kötü prognostik faktörler (LDH, ferritin, D-dimer, HB) arttıkça CASP3 2 seviyeleri arttı. Ayrıca serum CASP3 konsantrasyonu ile SpO2 arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlıydı. Hasta yaşı açısından tüm gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edildi. Çalışmaya dahil edilen bireylerin hastalık şiddeti, en yaşlıdan en küçüğüne kadar kritik, şiddetli, orta ve hafif idi. Bu nedenle hastalık, yaşlılarda gençlere göre daha şiddetli olmaktan ilerler
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Yapılan çalışma Covid-19 enfeksiyonu patogenezinde yeni bilgiler sağlayacaktır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yildiz Gulhan P, Eroz R, Ataoglu O, İnce N, Davran F, Öztürk CE, Gamsızkan Z, Balbay OA. The evaluation of both the expression and serum protein levels of Caspase-3 gene in patients with different degrees of SARS-CoV2 infection. J Med Virol. 2021 Sep 29:10.1002/jmv.27362. doi: 10.1002/jmv.27362. Epub ahead of print. PMID: 34585746; PMCID: PMC8662079.

  Tarih: 


  İmza: