T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.06.02.1086
2  Projenin Adı :   POLİELEKTROLİT KULLANILARAK DEKANTE EDİLMİŞ AEROBİK ARITMA HAVUZU ÇAMURUNUN TOPRAK DÜZENLEYİCİ OLARAK KULLANIMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç Dr. Fatih Aktaş
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   fatihaktas@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Emre Altın
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   8.05.2020
  8.05.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.988,95
13  Toplam Harcama :   14.988,95
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Proje kapsamında kompost üretimi için Düzce Pakmaya tesisi ve içerik analizlerinin tamamı için de DÜBİT laboratuvarlarından destek alınmıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje kapsamında kompost üretimi için Düzce Pakmaya tesisinin atıkları kullanılmış olup, gerekli numune alımı, karışımların oluşturulması ve ve kompostlaşma için Pakmaya laboratuvar imkanları ve açık alanları kullanılmıştır. İçerik analizlerinin tamamı DÜBİT laboratuvarlarında hizmet alımı şeklinde yapılmıştır.
16  Projenin Amacı:  Projenin amacı, polielektrolit kullanılarak dekante edilen aktif arıtma çamurunun toprak düzenleyici olarak uygun hale getirilmesi ve bu sayede bertaraf edilmeyerek tarıma ve ülke ekonomisine katkı sağlaması ile bertarafı sırasında oluşan karbon salınımının da önüne geçilmesidir.
17  Projenin Çıktıları:  Pakmaya Düzce fabrikasından atık olarak çıkan A.Ç. ve Ü.ǒlarının kompostlaştırılması sonucu elde edilen toprak düzenleyicileri sera domates yetiştiriciliğinde kullanılmış ve domates veriminin %8-20 arası artması sağlanmıştır. Hazırlanan kompostların içerik analizleri değerli nütrient muhteviyatı açısından incelendiğinde; genel olarak bitki gelişiminde önemli rol oynayan Fosfor ve Potasyum içeriğinin yüksek olduğu gözlemlendi. Kompostların kalsiyum içeriğinin sera toprağına oranla genel olarak yüksek olduğu gözlemlendi. İçerik analizlerinden elektriksel iletkenlik (EC) verileri ele alındığında kompostlar ile sera toprağının içeriğinin birbirlerine yakın değerde olduğu gözlemlendi. Elde edilen veriler incelendiğinde içerik analizlerinde değerli nitrüent içeriği yüksek olan kompostların kullanıldığı paftaların domates meyvesi verimlerinin de yüksek olduğu gözlemlendi. Yıl boyunca üretilen A. Ç.’nin tamamı kompostlaştırıldığında yaklaşık 959,18 ton toprak düzenleyici üretileceği hesaplandı. Üretilecek olan kompostun tamamının iç piyasaya satışının gerçekleştirilmesi söz konusu olduğunda en az 3.069.376 TL, en çok 7.097.932 TL gelir elde edileceği tespit edildi. Kompost ilavesiyle yetiştirilen bitkilerin ortalama boy uzunluğu kontrol grubu bitkilerinin ortalama boy uzunluğundan %25,9 oranında daha yüksek olarak elde edilmiştir.. Üretilen her komposttan sera toprağına ekstra makro besin kaynağı sağlanmış olması bu faydaya zemin oluşturmuştur. Kompost ilavesi sayesinde sera toprağının makro besin element yoğunluğu arttırılmış ve kontrol grubuna kıyasla bitkilerin domates verimleri en yüksek %26’lık bir oranla artması sağlanmıştır. Kontrol grubuna kıyasla kompost kullanılan parsellerde yetiştirilen fidelerinin en büyük farkı da bitkinin verdiği toplam döl sayısı olmuştur. Kontrol grubu fideleri bitki üzerinde 4 döl verirken kompost kullanılan bitkiler ise 5 ve 6 döl vermişlerdir. Döl verimi bitki boyuyla doğru orantılıdır. Bitki ne kadar uzarsa döl yeri için o kadar alan açılmış ve verilen döl miktarı artmıştır. Her döl noktasından 8 ila 14 arası domates meyvesi toplandığı göz önünde bulundurulduğunda döl miktarının verime etkisinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Ekonomisinin büyük kısmı tarımcılığa dayalı olan ülkemizin düşük kaliteli ve nadasa bırakılmadan kullanılan tarım arazilerinin içeriğini zenginleştirmek amacıyla toprak düzenleyicilere olan ihtiyacını kompost gübrelerle gidermek maliyeti azaltacaktır. Bertaraf ve navlun maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ülke ekonomisine girdi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmanın önemli kazanımlarından biriside %15-20 kuru maddeye sahip olan 2 çeşit çamurun kompostlaştırma sonucu %55-60 kuru maddeye çıkarılması ile ilgili maliyetleri 2/3 oranında azaltacağının tespit edilmesidir. Bu tür atık çamur miktarlarının sanayinin gelişimine ve nüfus artışı hızına paralel olarak artacağı görülmektedir. Bu duruma hazırlıklı olmak adına kompostlaştırma, paketleme ve satışının sağlanacağı birimlerden oluşan entegre geri dönüşüm tesislerinin desteklenmesi, hatta zorunlu hale getirilmesi faydalı olacaktır. Her ne kadar çalışmamızda elde edilen kompostlar ağır metal yönünden sınır değerlerin çok altında bulunsa bile sürekli ya da aşırı kullanımın toksik etki yaratarak verimi düşürme riski derinlemesine araştırılmalıdır. Kompost kullanılacak olan arazinin toprak analizi yapıldıktan sonra uygun kompost seçimi yapılarak ağır metal yükünün kontrol altında tutulması tarım sektörünün geleceğini uzun vadede olumlu etkileyecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında bir yüksek lisans tezi ve uluslararası bilimsel bir konferansta tam metin bildiri ve sözlü sunum yapılmıştır. 1. Yüksek Lisans Tezi: Polielektrolit kullanılarak dekante edilmiş aerobik arıtma havuzu çamurunun toprak düzenleyici olarak kullanıma uygun hale getirilmesi, Emre Altın, Yüksek Lisans Tezi, Kimya Anabilim Dalı, Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Fatih Aktaş 2. Tam metin bildiri ve sözlü sunum: Emre Altın, Fatih Aktaş “366-Making the decanted aerobic treatment pool sludge containing polyelectrolyte suitable foruse as a soilconditioner” International Eurasian Conference on Biotechnology and Biochemistry (BioTechBioChem 2020), December 16-18, 2020,Session 10.2 / 16:00 – 17:20.

  Tarih: 


  İmza: