T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.04.03.1094
2  Projenin Adı :   Akut böbrek hasarında P-cresyl sülfat ve İndoxyl sülfat düzeylerinin tedavi öncesi ve sonrası değerlendirilmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Tansu Sav
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   tansusav@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. TANSU SAV
 Arş.Gör.Dr. PERİHAN YAĞCİ
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   13.07.2020
  13.07.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.476,00
13  Toplam Harcama :   2.743,20
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   yok
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada farklı etiyolojik nedenlere bağlı olarak akut böbrek hasarı gelişmiş hastalarda, p-cresyl sülfat ve indoksil sülfat düzeyleri tedavi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirilmiştir. Kronik böbrek hasarında bu moleküllerin plazma düzeyleri ile ilgili bir çok çalışma olmasına rağmen, akut böbrek hasarındaki seyirleri ve prognoza etkileri net olarak bilinmemektedir. Çalışma sonucunda ABH’nın düzelmesi ile bahsedilen moleküllerin plazma düzeylerinde değişiklik olup olmadığı değerlendirilecektir.
17  Projenin Çıktıları:  Yapılan bu çalışmada çeşitli etiyolojik nedenlere bağlı olarak ABH gelişmiş hastalarda, pCS ve IS düzeylerinin tedavi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirilmesi, ABH’nın düzelmesi ile bahsedilen moleküllerin plazma düzeylerindeki değişiklikle ilişkili olup olmadığı değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamıza ABH tanılı 43 hasta dahil edilmiştir. 1. Hastaların akut böbrek hasarı şiddeti ile serum pCS ve IS düzeyleri arasında pozitif korelasyon olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). 2. ABH tablosu düzeldikten sonra ise serum pCS ve IS düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptanmıştır (p<0,05). 3. Hastaların tedavi sonrası üre, kreatinin, spot idrar protein/kreatinin, fosfor, Creaktif protein (CRP), lökosit, nötrofil sayısı ve nötrofil/lenfosit oranında anlamlı düşüş (p<0,05); GFH, idrar Ph’sı, albümin seviyesinde anlamlı artış saptandı (p<0,05). 4. Komorbidite varlığının serum pCS ve IS düzeyi ile ilişkili olmadığı saptandı (p>0,05). 5. Serum pCS düzeyinde I (p=0,006) ve F (p=0,001) evrelerinde , serum IS düzeyinde F (p=0,003) evresinde istatistiksel olarak anlamlı düşüş saptanmıştır. 6. Prerenal ve postrenal ABH tanılı hastalarda tedavi sonrasında serum pCS düzeyinde anlamlı düşüş izlendi (p<0,05). 7. Tedavi sonrası ek hastalıkları olmayan hastalarda ( DM, KAH, KY, malignite) olanlara kıyasla serum pCS’da anlamlı düşüş saptandı, HT tanısı olan hastalarda olmayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı düşüş tespit edildi (p<0,05). 8. Serum IS açısından ek hastalıkları olmayan hastalarda (DM, HT, KY, KAH, malignite) olanlara kıyasla anlamlı düşüş izlendi (p<0,05).
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada farklı etiyolojik nedenlere bağlı olarak akut böbrek hasarı gelişmiş hastalarda, p-cresyl sülfat ve indoksil sülfat düzeyleri tedavi öncesi ve sonrası dönemde değerlendirilmiştir. Kronik böbrek hasarında bu moleküllerin plazma düzeyleri ile ilgili bir çok çalışma olmasına rağmen, akut böbrek hasarındaki seyirleri ve prognoza etkileri net olarak bilinmemektedir. Çalışma sonucunda ABH’nın düzelmesi ile bahsedilen moleküllerin plazma düzeylerinde değişiklik olmuştur. Bu moleküllerin prognaza katkıları çalışmamaız ile gösterilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  yayın yazım aşamasında

  Tarih: 


  İmza: