T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.05.01.1071
2  Projenin Adı :   DÜZCE İLİ BAL ARISI (Apis mellifera L.) BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİNİN GENETİK VE MORFOMETRİK YÖNTEMLER İLE ARAŞTIRILMASI
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   meralkekecoglu@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Songül BİR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.539,02
13  Toplam Harcama :   13.944,11
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada Düzce ilinin tüm ilçelerini kapsayacak şekilde ayrıntılı bir örnekleme yapılarak, Yığılca arısının Düzce genelinde karşılaştırılması ve Düzce bal arısı biyoçeşitliliğinin morfometrik ve genetik bakımdan tanımlanması amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Düzce ili genelinde yapılan morfometrik ve PCR-RFLP temelli moleküler çalışmalar sonucunda Düzce merkez ve ilçelerinde dominant olarak A. m. anatoliaca mitotipi olduğu, ancak yer yer arıcıların yurt dışından ticari ana arı temin etmesine bağlı olarak az da olsa kimi ilçelerde farklı mitotiplerin de bulunduğu belirlendi. DNA dizi analiz sonuçları da morfometrik ve PCR-RFLP sonuçlarıyla uyum gösterdi. Sekans sonuçlarına göre CoxI-CoxII intergenik bölge geni için 4 haplotip bulunmuştur. Örneklerin geneli haplotip 2 profiline sahiptir. CoxI geni için tek bir haplotip belirlendi. 16srDNA geni için 3 haplotip belirlendi. Örneklerin genelinde haplotip 2 profili gözlendi. ND5 geni için tek bir haplotip belirlendi. Cytb geni için 2 haplotip belirlendi. Örneklerin çoğunluğunda haplotip 1 profili gözlendi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu sonuçlar doğal popülasyonlarda görülen farklılaşmalardan ziyade ekonomik kaygı temelli “verimli ana arı/verimli koloni” eldesine yönelik olarak farklı kaynaklardan ana arı temininden kaynaklanan farklılıklardır. Farklı ırk ve ekotipleri ile zengin bal arısı biyoçeşitliliğine sahip olan ülkemizde, genetik çeşitliğin bozulmaması ve korunması için acilen yasal önlemlerin alınması, göçer arıcılık faaliyetlerinin kontrollü olarak yapılması, özellikle de farklı alttürlerin bulunduğu coğrafik sınırlar içerisinde yöreye özgü ana arı kullanımının zorunlu hale getirilmesi gerekmektedir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  BİR, S., & KEKEÇOĞLU, M. (2021). ARICILIK FAALİYETLERİ ETKİSİ ALTINDA DÜZCE BAL ARISI POPÜLASYONLARINDAKİ VARYASYONLARIN MORFOMETRİK YÖNTEM İLE ARAŞTIRILMASI. Uludag Bee Journal, 21(1).

  Tarih: 


  İmza: