T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.11.02.1075
2  Projenin Adı :   Marulda Fusarium oxysporum f. sp. lactucae’ye Karşı Biyolojik Mücadele Olanaklarının Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doçent Nedim ALTIN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nedimaltin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Remzi SAĞLIK
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.03.2020
  25.03.2021
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   14.668,25
13  Toplam Harcama :   12.230,74
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Marulda önemli fungal hastalık etmenlerinden biri olan F. oxysporium f.sp. lactucae’ya karşı biyolojik mücadelede olanaklarının araştırılmasıdır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje kapsamında çalışmalar hem in vitro hem de in vivo koşullarda yürütülmüştür. Marul tarlalarından alınan hastalıklı bitkilerde izole edilen F. oxysporium f.sp. lactucae etmeninin ve daha önceki çalışmalarda elde edilen Metarhizium anisopliae'nin moleküler teşhisleri yapılmıştır. İn vitro çalışmalarda Metarhizium anisopliae'nin antifungal etkinliğini belirlemek amacıyla ikili karşılaştırma yöntemi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Metarhizium anisopliae izolatlarından elde edilen kültür filtratlarının F. oxysporium f.sp. lactucae etmeninin misel gelişimi üzerine olan etkileri de araştırılmıştır. İn vitro çalışmalarda elde edilen sonuca göre ikili karşılaştırma yönteminde F. oxysporium f.sp. lactucae etmeninin misel gelişimini en fazla engelleyen % 60.44 ile YK33 nolu izolat olmuştur. Kültür filtratlarının denendiği çalışmada ise en yüksek etki %72.13 ile YK34 nolu izolatta elde edilmiştir. Saksı denemelerinde hem Metarhizium anisopliae izolatlarına ait kültür filtratları hem de spor süspansiyonu ayrı ayrı denenmiştir. Spor süspansiyonun denendiği çalışmada en iyi etki %65 ile YK33 ve YK43 nolu izolatlarda elde edilmiştir. Kültür filtratlarının denendiği çalışmada ise en iyi etki %67.62 ile YK43 nolu izolatta saptanmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Toprak kökenli bir patojen olan F. oxysporium f.sp. lactucae marul üretiminde ciddi verim kayıplarına neden olmaktadır. Şu anda etmenin dört adet ırkı bulunmaktadır. Bu etmen ile mücadele oldukça zordur. Ülkemizde bu hastalığa karşı ruhsatlı bir fungisit bulunmamaktadır. Bu hastalıkla mücadelede kapsamında Dünya genelinde yapılan çalışmalara bakıldığında biyolojik mücadele ve dayanıklı çeşit ıslahı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak biyolojik mücadele çalışmalarında tek başına kullanılabilecek kadar etki elde edilememektedir. Bu nedenle biyolojik mücadele çalışmaları sonucunda izole edilen antagonistler diğer mücadele yöntemleri ile birlikte kombine edilerek kullanılmaktadır. Yürütmüş olduğumuz çalışma ülkemizde entomopatojen fungusların hastalık etmenlerine karşı etkilerinin araştırıldığı ilk çalışmalar arasında yer almaktadır. Elde edilen sonuçlar umutvardır. İleride yapılacak olan çalışmalara temel teşkil edecektir. Özellikle antifungal özellikte olan izolatların etkilerini daha da artırabilmek ve üreticilerin kabul edebileceği sonuçlara ulaşmak için diğer mücadele yöntemleri ile kombine edilebilme olanakları araştırılmalıdır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  : Projeden elde edilen sonuçların bir kısmı Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisinin 35 nolu sayısında yayınlanmıştır.

  Tarih: 


  İmza: