T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2021.05.03.1176
2  Projenin Adı :   Atom Transfer Radikal Polimerizasyon ve Halka Açılma Polimerizasyon Yöntemlerinin Birleşimi ile Graft Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Abdulkadir Allı
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   abdulkadiralli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Esma Metin
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   29.03.2021
  29.03.2022
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.530,60
13  Toplam Harcama :   11.552,20
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Yenilenebilir kaynaklar olan yağ asitleri otooksidasyon, hidroksilleme, bromlama, gibi işlemlere uğratılıp ilk defa kontrollü/yaşayan radikal polimerizasyon tekniklerinden olan atom transfer radikal polimerizasyon da (ATRP) kullanılarak biyobozunur graft kopolimerlerin sentezlenmesi ve karakterizasyonu amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Yenilenebilir kaynaklar olan yağ asitleri otooksidasyon, hidroksilleme, bromlama, gibi işlemlere uğratılıp ilk defa kontrollü/yaşayan radikal polimerizasyon tekniklerinden olan atom transfer radikal polimerizasyon (ATRP), kullanılarak biyobozunur graft kopolimerler sentezlendi.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Monomer konsantrasyonu, başlatıcı konsantrasyonu, ATRP başlatıcı/ligant etkinliği, polimerleşme kinetiği gibi temel parametreler incelendi. Bu parametrelerin sentez üzerine etkileri ayrıca araştırıldı. Reaksiyon şartlarının molekül ağırlığına ve dispersiteye olan etkisi de aynı zamanda incelendi. Graft kopolimerlerdeki polimerlerin % miktarları 1H-NMR yardımıyla hesaplandı. Elde edilen graft kopolimerlerin yapısalkarakterizasyonları 1H NMR, FT-IR ve GPC yöntemleri kullanılarak yapıldı.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: