T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2020.11.05.1065
2  Projenin Adı :   Sakarya İli Ayva Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Fungal Hastalık ve Zararlıların Belirlenmesi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Emine AYDIN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   emineaydin@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Pervin KINAY TEKSÜR
 Prof.Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
 Arş.Gör. Şükran YAYLA
 Arş.Gör. İbrahim CİNER
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   25.02.2020
  25.03.2022
9  Proje Süresi :   25
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   38.476,55
12  Projenin Bütçesi :   145.813,21
13  Toplam Harcama :   135.052,05
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bu çalışma Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenmiş olup, başka hiç bir kuruluş ile işbirliği yapılmamıştır.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Projede işbirliği yapılan bir kuruluş yoktur.
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmada ayva yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara neden olan fungal 16 patojenlerin ve zararlıların belirlenmesi hedeflenmiştir. Özellikle, ayvada görülen fungal hastalık ve zararlılara karşı yürütülecek mücadele programlarına esas temel bilimsel verilerin elde edilmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  * Ülkemizde ilk kez ayvalarda fungal patojenler ve zararlıların birlikte incelenerek entegre mücadele ve iyi tarım uygulamaları için temel bilimsel veriler elde edilmiştir. * Ayvada monilya hastalığı sürgün, yaprak çiçek ve genç meyvede Monilinia linhartiana tarafında hasattan hemen önce ve depolamada ise Monilinia fructigena tarafından oluşturulduğu yapılan çalışmalarımızda belirlenmiştir. * Diaporthe spp. ise çürüklük oluşturduğunda meyve de akıntı gözlemlendiği için depolanarak pazara sunulunan meyvelerde bulaşma oranı artırmakta ve kaliteyi düşürmektedir. Bu yüzden hasat döneminde depolama öncesinde son ilaçlama ve depolama süresince çiftçilere ilaçlamalar önerilmelidir. * Ayrıca iklim şartları kurak giderse yetiştiricilik 17 yapılan bölgelerde Botryosphaeria spp. diğer etmenlere oranla daha baskın olduğu yaygınlık oranlarıyla tespit edilmiştir. * Zararlılar açısında ise çalışmada 3 takım ve 4 familyaya bağlı 5 zararlı tür saptanmıştır. * Zararlı böceklerden en önemli türler Tortricidae ve Pyralidae (Lepidoptera) familyalarından tespit edilmiştir. Tortricidae familyasından Doğu meyvegüvesi (Cydia molesta Busck.), Elma içkurdu (Cydia pomonella L. ) ve Pyralidae familyasından ise Ayva içkurdu (Euzophera bigella Zell.) önemli ana zararlı türler olarak saptanmıştır. * Kabuklu bit türlerinden Diaspididae familyasında San-jose kabuklubiti, Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) ile zararlı akar türlerinden Tetranychidae familyasında Avrupa kırmızıörümceği [Panonychus ulmi (Koch)] yaygın olarak belirlenmiştir. * Saptanan zararlılar ekonomik olarak mücadele edilebilmesi için bahçelerde tuzak yönetimine önem verilmesi ile doğru ilaçlama zamanına dikkat edilmelidir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  * Ayvalarda hasta öncesi ve sonrasında yaşanan kayıplara neden olan fungal patojenler ve zararlılar tespit edilmesi, ileride yürütülecek hasat sonrası mücadele programlarının doğru planlanmasına fırsat sağlayacak ve belirlenecek fungal patojenler ve zararlılara karşı doğru ilaçlama önerileri ile üretim masraflarının dengelenerek ekonomik üretimin yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. * Çalışmada ayva zararlı ve fungal hastalık etmenlerinin bilimsel olarak saptanması, ileride yürütülecek hasat sonrası mücadele programlarının doğru planlanmasına fırsat sağlayacak ve belirlenen zararlı ve fungal patojenlere karşı doğru mücadele önerileri sunularak yapılması üretim masrafların dengelenerek ekonomik üretimin yapılabilmesine olanak sağlayacaktır. * Çevre ve insan sağlığına duyarlı yetiştiriciliğin yapılması desteklenecektir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje kapsamında henüz yayın yapılmamış olup, ayva yetiştiriciliğinde fungal kaynaklı hastalıkların, bahçeden başlayarak depolamayı kapsayan bütüncül bir yaklaşımla incelenerek fungal patojenler hakkında bilimsel veriler elde edilmiştir ve yayın değeri yüksek olan bu bilgilerin yayınlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

  Tarih: 


  İmza: