T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.06.1021
2  Projenin Adı :   Yeni Benzotiyazol Kopolimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Sema ALLI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   semaalli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi EBRU ÇETİNKAYA
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   21.10.2019
  21.10.2021
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.000,00
13  Toplam Harcama :   9.001,73
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   -
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   -
16  Projenin Amacı:  Bu proje çalışmasında önce 3-(4-vinilbenzil)benzo[d]tiazol-3-yum monomerinin sentezi, sonra bu monomerden çıkılarak, hedeflenen çeşitli vinil monomerleri ile kopolimerlerinin eldesi ile, elde edilen kopolimerlerin fizikokimyasal özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu projede, benzotiyazol bileşiği ve 1-(klorometil)-4-vinilbenzen bileşiği ile etanol ortamında reaksiyona sokulmuş ve benzotiyazol türevi bileşik sentezlenmiştir. Böylece literatürde olmayan yeni heterosiklik bir yapıya sahip 3-(4-vinilbenzil)benzo[d]tiazol-3-yum monomeri elde edildi. Elde edilen 3-(4-vinilbenzil)benzo[d]tiazol-3-yum monomeri elementel analiz, FTIR, 1H NMR, DSC ve TGA/DTA spektroskopik yöntemler ile karakterize edilmiştir. Sentezlenen 3-(4-vinilbenzil)benzo[d]tiazol-3-yum monomeri, stiren, metil akrilat ve metil metakrilat monomerleri ile serbest radikal polimerizasyonu yöntemiyle benzotiyazol içeren polimerler sentezlenmiştir. Elde edilen kopolimerlerin karakterizasyonu için bazı spektroskopik yöntemler (GPC, 1H NMR, FTIR ve DSC, TGA/DTA) kullanılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu projeyle, literatürde olmayan yeni türde kopolimerler sentezlenmiştir. Benzotiyazol içeren bu kopolimerler antiviral, antikanser, antitümör gibi aktiviteleri sebebiyle biyolojik ve farmakolojik alanda ilgi görmektedir. Bu sebeple, potansiyel tıbbi ajanlar olarak, antibakteriyel, antifungal ve antimutajen özellikleri araştırılabilir. Sonuç olarak literatüre yeni özellikte kopolimerler kazandırılmıştır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Hazırlık aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: