T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.02.02.1031
2  Projenin Adı :   Yığılca Yöresi Ballarının Polen Analizi ve Ballı Bitkiler Florası
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Neval GÜNEŞ ÖZKAN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   nevalgunes@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Elif Ayşe YILDIRIM
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   20.11.2019
  20.02.2021
9  Proje Süresi :   15
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   9.999,87
13  Toplam Harcama :   5.043,26
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Yok
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Yok
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın amacı, değerli ve verimli bir arı genotipi olan Yığılca arısının besin kaynaklarını oluşturan bitki türlerini belirlemek ve bu arıların yaptığı balların içindeki dominant ve sekonder polenleri tespit etmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje ile Yığılca Balköy Bal Üretim Ormanı’nın florası belirlenmiş, araştırma alanından bitki örnekleri ve doğrudan bitkiler üzerinden polenler toplanarak referans polen preparatları hazırlanmıştır. Bu referans polenler ile ballardaki polenler karşılaştırılarak Yığılca arısının bal üretiminde kullandığı bitki türleri takson bazında belirlenmiştir. Yığılca bölgesinde daha önce yapılan çalışmalarda polen analizleri familya bazında yapılmıştır. Bu çalışmada ise, polen analizleri takson bazında yapılarak arının hasat ettiği türlerin net olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Böylece Yığılca arısının bölgede bulunan ballı bitkilerin hangilerinden gerçek anlamda faydalandığı tespit edilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Tez çalışması sonucunda, önemli bir genotip olan Yığılca arısı için önemli besin kaynağı olan bitkiler tespit edilerek; bu bitkilerin korunması, üreticilerin bu bitkilerin tarımına teşvik edilerek doğru materyal kullanımının sağlanması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve arıcılık yapılarak kaliteli bal üretiminin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Bal ormanı kurulması için bir alana ait floranın önceden belirlenmesi ile nektar ve polen içeren bitkilerin saptanması arı ve bal verimine fayda sağlamış olacaktır. Böylece Yığılca arısının korunmasına ve ulusal ekonomiye de katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca bölgenin ballı bitkilerine ait polen varlığının tespiti ile güncel ve ileriye yönelik flora çalışmalarına ve Düzce yöresi için ileride oluşturulması planlanan polen atlası için bir altlık oluşturulmasına katkı sağlanmıştır. Ayrıca, tez konusu Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma konuları içerisinde yer almaktadır. Bu çalışmanın bulguları ile Düzce Üniversitesinin pilot üniversite olarak seçildiği “Üniversitelerin Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi” bünyesinde sağlık alanına yönelik proje kapsamında yapılacak örnek çalışmalardan “Arı ürünleri yetiştiriciliği” başlığını destekleyecek sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle tez bulguları Arı ürünleri üreticilerine önemli katkı sağlayacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Elif Ayşe YILDIRIM, Neval GÜNEŞ ÖZKAN, Nurgül KARLIOĞLU KILIÇ, 2020. “Yığılca (Düzce) Balköy Bal Ormanı Florası”. Düzce Üniversitesi Ormancılık Dergisi Cilt 16, Sayı 2, s. 45-69.

  Tarih: 


  İmza: