T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.07.05.976
2  Projenin Adı :   Türkiye İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim İhtiyaçları Analizi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Mühendislik Araştırma Projesi (MAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. RIFAT AKBIYIKLI
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   rifatakbiyikli@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. RIFAT AKBIYIKLI
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   5.000,00
13  Toplam Harcama :   1.782,40
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Bolu, Düzce ve Sakarya'daki küçük ve orta ölçekli inşaat firmaları.
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   BAP
16  Projenin Amacı:  Bu çalışmanın hedef ve amacı, bölgesel inşaat alanlarında İSG eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesidir. Bu çalışmanın amacına ulaşması için, "küçük ve orta ölçekli inşaat projeleri" olarak adlandırılan şantiyelerde farklı anket araştırmalarında şantiyelerdeki işçilerin algılamaları örnekleri araştırılmıştır. Yapılandırılmış anket, Düzce Üniversitesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencilerinden bir grup öğrenci ile birlikte hazırlanmıştır. Anket bölgesel bir çalışma olarak sınırlandırılmıştır (Bolu-Düzce-Sakarya). Toplam 196 anket doldurulup anketörlere teslim edilmiştir. Anketler işçiler tarafından doldurulmuştur. Çalışmadaki tüm verilerin türüne göre uygun tanımlayıcı istatistikler (ortalama, standart sapma, medyan, çeyrekler arası genişlik, minimum, maksimum yüzde) hesaplanmıştır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada, eğitimin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki öneminin gösterilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, işçi sağlığı ve iş güvenliği bulgularının yanı sıra bu konularda iş görenlere verilen eğitimin durumu ele alınmıştır. Çalışmada, iş görenlerin, işçi sağlığı ve iş güvenliğinde eğitimin önemi konusundaki bilinç düzeylerini ortaya koymayı hedefleyen bir anket çalışmasına yer verilmiştir. Çalışmada işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel amacına uygun olarak, iş görenler üzerinde eğitim bilinci oluşturarak, iş görenlerin çalıştıkları ortamlarda maruz kalabilecekleri iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı uygun ve sürekli bir şekilde eğitim görmeleri halinde, ülkemizde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının büyük ölçüde önlenebileceği, çekilen acıların ve uğranılan maddi, manevi zararların azalacağı sonucuna varılmıştır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eksiklikleri belirlemek, eğitime yönelik ihtiyaçların ortaya çıkarılması sağlamak amacıyla yapılan bu çalışmada 196 işçi ile görüşülmüştür. İşçilerin büyük bir çoğunluğu yaptığı işi kendi mesleği olarak görmekte, lise mezunu ve 26-35 yaş grubundadır. Yapılan analiz sonucunda; • Çalışmaya katılanların hepsi aktif olarak inşaat sektöründe çalışmıştır. • İşçilerin en fazla eksik kaldığı konu yüksekte çalışma prensipleridir. En az eksik kaldığı konular arasında ise; kazı güvenliği, iş sağlığı ve meslek hastalıkları, İSG konusundaki uygunsuzluklar, ILO sözleşmesinde tanımlanan sorumluluklar, temizlik ve birlikte yaşama kuralları sayılabilir. • İşçilere İSG eğitimleri verilmeli, yüksekte çalışma konusuna değinilmeli, İSG kültürünün benimsenmesi sağlanmalı ve uygulamalı eğitimler tercih edilmelidir. • İşçilerin İSG açısından kazanılması gereken becerileri incelediğinde; işçiler İSG kültürünün benimsenmesi, eğitim ve güvenlik kuralları önemli görülmektedir. • İSG açısından değiştirilmek istenen tutum ve davranışlara bakıldığında, işçiler bakımından İSG kültürünün benimsenmesinin yanı sıra bilinçli olmak ve alışkanlıkları değiştirmek önemli bulunmuştur. • İşçilerin İSG eğitim konuları değerlendirildiğinde; kendileri için yüksekte çalışma, İSG eğitimleri, mevzuat eğitimleri ve KKD eğitimleri, İSG kültür bilinci eğitimleri önemli bulunmuştur. • İSG eğitim yöntemi incelendiğinde; uygulamalı ve görsel eğitimin işçiler için önerildiği söylenebilir. • İşçilerin İSG eğitim sürelerine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde ayda 1 ya da günlük eğitim önerilmektedir. • Eğitim süresi değerlendirildiğinde işçiler için 1 ya da 2 saatlik İSG eğitimi önermektedir. • Çalışmaya katılan işçilerin yaklaşık yarısı mesleki yeterlik belgesinin yararlı olduğunu düşünmektedir. Geliştirilmiş eğitimler, alan araştırmasının bulguları ile birlikte literatür taramasından belirlenen gerçek ölüm nedenlerine dayandırılmalıdır. Detaylı eğitimler, geniş bir literatür çalışması ile elde edilen bilgiler ve anket çalışması ile varılan sonuçların birleştirilmesi ile yapılandırılacaktır. Raporda, Tablo 2’de belirtilenlerin de eğitimlerin içeriği oluşturulurken dikkate alınması gerekmektedir. Bunlar: • İnsan düşmesi • Malzeme düşmesi • Kazı kenarının göçmesi • Yapı kısmının çökmesi • Elektrik çarpması • Uzuv kaptırma ve sıkışması • Patlayıcı madde kazaları Eğitim ve öğretim programları, ÇSGB danışmanları, Düzce Üniversitesi, İSAG ve yerel kurum ve kuruluşları tarafından birlikte hazırlanacaktır.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  -

  Tarih: 


  İmza: