T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.02.03.975
2  Projenin Adı :   Yorgunluğun Çalışan Motivasyonu ve Performansı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması: Düzce Orman Ürünleri Sanayi Örneği
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Tarım, Ormancılık Araştırma Projesi (TOAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç. Dr. Tarık Gedik
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   tarikgedik@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. Derya SEVİM KORKUT
 Arş.Gör. Muhammet ÇİL
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   975,00
13  Toplam Harcama :   225,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜ BAP
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜ BAP tarafından proje anketlerinin yapılabilmesi için maddi destek sağlanmıştır. Proje çıktıları DÜ Orman Fakültesi tarafından çıkarılmıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu araştırmada temel amaç Düzce ilinde faaliyette bulunan orman ürünleri sanayi işletmelerinde çalışanların yorgunluk düzeylerini/durumunu belirlemek ve yorgunluğun çalışanların motivasyonuna ve performanslarına etkilerini araştırmaktır. Bu temel amaca yönelik olarak çalışma kapsamında; • Düzce ilinde faaliyette bulunan orman ürünleri sanayi işletmelerinin ve çalışanlarının bazı demografik özelliklerinin tespit edilmesi, • Düzce orman ürünleri sanayisinde faaliyette bulunan işletme çalışanlarının yorgunluk (Fizyolojik yorgunluk, patolojik yorgunluk ve psikolojik yorgunluk) düzeylerinin belirlenmesi, • Düzce orman ürünleri sanayisinde faaliyette bulunan işletme çalışanlarının yorgunluğuna (Fizyolojik yorgunluk, patolojik yorgunluk ve psikolojik yorgunluk) etki eden faktörlerin belirlenmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi, • Düzce orman ürünleri sanayisinde faaliyette bulunan işletme çalışanlarının motivasyon düzeylerinin belirlenmesi, • Düzce orman ürünleri sanayisinde faaliyette bulunan işletme çalışanlarının performans düzeylerinin belirlenmesi, • Düzce orman ürünleri sanayisinde faaliyette bulunan işletme çalışanlarının belirlenen yorgunluk düzeylerine göre iş motivasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın/ilişkinin olup olmadığını araştırmak, eğer farklılık var ise yorgunluğun çalışan motivasyonuna ne kadar etki ettiğini belirlemek ve demografik özelliklere göre yorgunluğun istatistiksel farklılığını ortaya koymak, • Düzce orman ürünleri sanayisinde faaliyette bulunan işletme çalışanlarının belirlenen yorgunluk düzeylerine göre performansları/verimlilikleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın/ilişkinin olup olmadığını araştırmak, eğer farklılık var ise yorgunluğun çalışan performansına/verimliliğine ne kadar etki ettiğini belirlemek ve demografik özelliklere göre yorgunluğun istatistiksel farklılığını ortaya koymaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Proje sonuç raporu ekte sunulmuştur. Proje kapsamında bir makale yazılmış ve dergiye basılması için sunulmuştur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Proje sonucunda çalışmanın yapıldığı Düzce orman ürünleri sanayisinde çalışan yorgunluğunun çalışan motivasyonunu etkilediğine dair sonuçlar elde edilmiştir.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Basılmış bir yayın henüz yoktur, ancak değerlendirilmesi için dergiye gönderilmiştir.

  Tarih: 


  İmza: