T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.02.971
2  Projenin Adı :   HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ÜRETRAL HASAR SONRASI OLUŞAN ÜRETRAL DARLIK GELİŞİMİNİ ÖNLEMEDEKİ ETKİSİ:DENEYSEL ÇALIŞMA
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi ALPASLAN YÜKSEL
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   alpaslanyuksel@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi Alpaslan YÜKSEL
 Prof.Dr. ALİ TEKİN
 Dr.Öğr. Üyesi YUSUF ŞENOĞLU
 Arş.Gör.Dr. HASAN DANIŞ
 Arş.Gör.Dr. ARDA TAŞKIN TAŞKIRAN
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   28.06.2019
  28.06.2021
9  Proje Süresi :   24
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   43.565,62
13  Toplam Harcama :   40.889,22
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Projemiz DÜBAP tarafından desteklenmiştir
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Projemiz DÜBAP tafafından maddi olarak desteklenmiştir
16  Projenin Amacı:  Üretra darlığı (ÜD) ön üretrada gelişen, bazen korpus spongiozumun da dahil olabileceği fibrotik skar oluşumu, buna bağlı üretrada daralmaya neden olması ve belirgin işeme disfonksiyonu yapmasıyla karakterize bir hastalıktır.ÜD, tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlara neden olmaktadır. Bunlardan başlıcaları prostatit, mesane taşı, epidimit ve orşit, hidronefroz, periüretral apse, idrar yolu enfeksiyonu, sepsis ve kronik retansiyona bağlı gelişen böbrek yetmezliği gibi durumlardır.Üretral darlık tedavisinde dilatasyon, internal üretrotomi (İÜ), Lazer üretrotomi, üretral stent takılımı ve açık cerrahi başlıca tedavi yöntemleridir. Ancak uygulama kolaylığı ve maliyet olarak uygun olmasına rağmen uzun süreli başarı oranlarının çok düşük olması ve tekrar cerrahi gereksinimi ihtimallerinin yüksek olması nedenli endoskopik yöntemlerin hala sorgulanır durumda olmasına ve alternatif tedavi yöntemlerinin araştırılmasına neden olmaktadır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO) kapalı bir oksijen kabininde 1 mutlak atmosfer basıncından (1 atmosphere absolute = 1 ATA = 1 Bar = 760 mmHg) daha yüksek bir basınçta, aralıklı %100 oksijen solutulması ile uygulanan bir tedavi şeklidir.HBO yara iyileşmesinin üç aşaması olan inflamasyon, proliferasyon ve maturasyon evrelerinin üçü üzerinde de olumlu etki göstermektedirAyrıca HBO antibakteriyel ve ödemi azaltıcı etki göstererek de yara iyileşmesine katkı sağlar. Biz bu çalışmada yaygınlığı giderek artan, invaziv olmayan hiperbarik oksijen tedavisinin yara iyileşmesinin her üç fazındaki olumlu etkilerinden faydalanarak, günümüzde halen ciddi bir sağlık sorunu olan üretra darlığı üzerinde etkin bir şekilde kullanılabilceğini objektif yöntemler kullanarak göstermeyi amaçladık
17  Projenin Çıktıları:  Litaratürde HBO tedavisinin yara iyileşmesi, fibrosis ve skar gelişimi üzerine etkilerini araştıran birçok çalışma bunlunmasına rağmen üretral hasar sonrası üretral darlık gelişimini önlemeye yönelik etkilerini araştıran herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Çalışmamız hem ilk olması hem de anlamlı sonuçlar elde edilmesi açısından önemlidir. Ayrıca endoskopik olarak darlık oluşturulması, darlık oluşturulan ve darlık oluşturulup HBO tedavisi verilen grupta yanıtların endoskopik, radyolojik ve patolojik olarak gösterilmesi çalışmamızı anlamlı kılmaktadır.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bugüne kadar, üretral hasar sonrası fibroz oluşumunu önleyecek, cerrahi tedavilerin başarı oranını artıracak veya nüksü azaltacak hiçbir tıbbi tedavi bulunmaması, sık tekrarlayan cerrahiler nedenli hem ülke ekonomisine katkısı hem de bu hasta grubundaki hastaların yaşadığı sıkıntılar göz önüne alındığında çalışmamız daha da önem taşımaktadır
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Proje henüz yayın yapılmamış olup en kısa zamanda uluslararası impact faktörü yüksek bir dergiye yayın olarak gönderilmesi planlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: