T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.02.934
2  Projenin Adı :   İntravenöz ve topikal olarak uygulananTraneksamik asitin cilt yarası oluştulan rat modelinde iyileşme üzerie tkisi
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Prof.Dr. Zafer Orhan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   zaferorhan@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Prof.Dr. zafer orhan
 Prof.Dr. sönmez sağlam
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   2.035,50
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   BAP, DÜHAM
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   DÜHAM (Deney hayvanları tedarik ve deneylerin yapılması için gerekli ortamın sağlanması)
16  Projenin Amacı:  Yara iyileşmesi tarih boyunca gerek major travmalar gerekse de majör cerrahi girişimler sonrası önemli bir sorun olmayı sürdürmektedir. TA kanama durdurucu olarak cerrahi operasyonlarda intravenöz veya topikal yolla yaygın şekilde kullanılmaktadır. Antifibrinolitik özelliği sayesinde TA; yara yerinde erken dönemde oluşan fibrin tıkacının çözünmesini bloke eder. Bu çalışma rat yara modelinde TA’nin yara iyileşmesi üzerine morfolojik ve histolojik etkileri değerlendirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Grup 1, grup 2 ve grup 3’ün lenfosit sayısı ve PMNL değerleri, skar kalınlığı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,087; p=0,994; p=0,098). Grup 1, grup 2 ve grup 3 fibroblast sayısı değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,018). Grup 1 fibroblast sayısı değerleri grup 2’den istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuş (p=0,002), diğer gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,05). Grup 1, grup 2 ve grup 3 kollajen yoğunluğu (%) değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,049). Grup 1 kollajen yoğunluğu (%) değerleri grup 2 ve grup 3’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş 42 (p=0,016, p=0,044), grup 2 ve grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,999). Grup 1, grup 2 ve grup 3’ün yara çapı 3. ve 7.gün değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,074, p=0,978). Grup 1, grup 2 ve grup 3’ün yara çapı 10.gün değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Grup 1 yara çapı 10.gün değerleri grup 2 ve grup 3’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,001); grup 2 ve grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,998). Grup 1, grup 2 ve grup 3 yara çapı 14. gün değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,0001). Grup 1yara çapı 14. gün değerleri grup 2 ve grup 3’den istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuş (p=0,001, p=0,0001); grup 2 ve grup 3 arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,144).
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  TA gerek topikal gerekse de intravenöz olarak değişik dozlarda major ortopedik cerrahilerden sonra yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yaygın kullanım alanı cerrahi sonrası oluşabilecek kanama miktarını düşürmek ve replasman için kullanılması muhtemel kan ve kan ürünlerinin miktarını azaltmaktır. Bu amaçla kullanılırken amacı dışında başka alanda da etkileri olabileceğini düşünerek planladığımız çalışma sonucunda TA‘nın yara iyileşme süresini kısalttığını ve oluşan skar miktarında azalma sağladığı görülmüştür . İlerleyen yıllarda, kronik yara problemi olan hastaların veya majör cerrahi yaraların sağlıklı kapanabilmesini ve yara iyileşmesini hızlandıracak biçimde tedavi metodu tespit edilebilsin. Çalışmamız bir hayvan modeli çalışması olup, yara iyileşmesi için daha uzun takip süresi olan ve daha fazla grubun yer aldığı bir hayvan çalışma modeli yapılabilir. Ayrıca, çalışmaya değerli kılmak için yara iyileşmesinde özellikle biyokimyasal parametreler olarak son dönemlerde popüler olan yara iyileşmesi markırlarının kan düzeylerine bakılabilir. TA yara iyileşmesine etkisi araştırılan bu 43 çalışmada morfolojik ve histolojik parametreler değerlendirilmiştir. Labaratuar koşullarının uygun olduğu bir ortamda yara iyileşmesinde yara gerim kuvvetlerine direncin biyomekanik incelemesi de yapılabilir. Ayrıca daha fazla denek grubu oluşturulup uygulanan TA doz farklılıklarının denekler arasında sonuçlarının inceleneceği daha kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Yara iyileşmesi üzerine kontrol, topikal ve intravenöz TA uygulanan açık yara oluşturulan morfolojik ve histopatolojik değerlendirilmenin yapıldığı bu hayvan modeli çalışması yapılacak diğer çalışmalara örnek teşkil eder.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  30. Milli Türk ortopedi ve Travmatoloji Kongresine sözlü bildiri olarak gönderilmiştir.Yakın zamanda da uluslararası hakemli bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi planlanmaktadır.

  Tarih: 


  İmza: