T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.05.03.947
2  Projenin Adı :   HPLC Yöntemi Kullanılarak Vitamin K3-Amprolyum HCl-Metilparaben-Propilparaben Miktar Tayininin Yapılması
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Temel Bilimler Araştırma Projesi (TBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. Ümit Ergun
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   umitergun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Yüksek Lisans Öğrencisi Akın Osanmaz
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   10.000,00
13  Toplam Harcama :   9.949,95
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   Düzce Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Bu proje Düzce Üniversitesi BAP'tan toplam 10000 TL destek alınmıştır.
16  Projenin Amacı:  Bu proje kapsamında antiprotozoal etkili amprolyum HCl, kanın pıhtılaşmasını önleme açısından etkili vitamin K3, antimikrobiyal koruyucu etkili metilparaben ve propilparabeni bir arada içeren oral enjeksiyon çözeltisinin zaman açısından avantajı nedeniyle tek bir HPLC yöntemi ile miktar tayini ve validasyon çalışmaları yapılacaktır. Analizlerde 25 °C'de İnertsil C8-3 4,6 x 250 mm, 5 µm kolon, 254 nm’de dalga boyunda heptan-1-sülfonik asit sodyum tuzu, glasiyel asetik asit, trietilamin tampon çözeltisi, asetonitril ve metanol kullanılacaktır. Seçicilik, sistemde uygunluk, doğrusallık ve doğruluk parametreleri çalışılacak ve kabul edilebilir sonuçlara ulaşılıp-ulaşılmayacağı araştırılacaktır.
17  Projenin Çıktıları:  Bu proje kapsamında bir yüksek lisans tezi ve TR Dizin bir dergide 1 adet makale üretilmiştir.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  Bu çalışmada, antiprotozoal etkili amprolyum HCl, kanın pıhtılaşmasını önleme açısından etkili vitamin K3, antimikrobiyal koruyucu etkili metilparaben ve propilparabeni bir arada içeren, sıtma hastalığı, kala-azar hastalığı ve uyku hastalığını ortadan kaldırmaya yardımcı olarak kullanılan bu oral enjeksiyon çözeltisinin zaman açısından avantajı nedeniyle tek bir yöntemde miktar analizi yapılacaktır. Literatürde A.S.K tozlarının tayini için HPLC metodu ve ZIC-HILIC kolonu kullanarak Amprolyum HCl ve Vitamin K'nın bir arada analizi yapıldığı görülmektedir. Bir başka çalışmada ise HPLC metodu kullanılarak gıda maddelerinde koruyucu maddelerin (metilparaben ve propilparaben) tayinleri bir arada yapılmıştır. Ancak literatürde dört etken maddenin bir arada çalışılmış miktar tayini metodu yoktur. Yapılan çalışmalar ve analizler sonucunda dört etken içeren enjeksiyon çözeltide tek bir HPLC yöntemi ile miktar analizleri gerçekleştirilecek alternatif bir ürün olarak kullanılması planlanmaktadır. Son zamanlarda ilaç sektöründe artık birbiri ile kombine ürünler çalışıldığından yapacağımız çalışmanın farklı projelere de yararlı olacağını düşünmekteyiz
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Osanmaz A., Bayraktar E., Ergun Ü. “HPLC ile Oral Çözeltilerde Vitamin K3-Amprolyum HCl-Metilparaben-Propilparaben Miktar Tayini”, DÜBİTED, 7, 1224-1236, (2019).

  Tarih: 


  İmza: