T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.02.935
2  Projenin Adı :   K2 + vitamininin sıçanlarda kırık iyileşmesi üzerine etkileri; intakt ve eksize edilmiş periosteum ile (Effects of K2+ vitamine on fracture healing in rats; with intact and excised periosteum)
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Dr.Öğr. Üyesi Mehmet Arıcan
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   mehmetarican@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Dr.Öğr. Üyesi MEHMET ARICAN
 Arş.Gör.Dr. Yıldıray Tekçe
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   4.619,70
13  Toplam Harcama :   0,00
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   DÜBAB Düzce Üniversitesi Rektörlüğü, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   Proje Toplam Bütçesi (Önerilen) 4619,70 TL
16  Projenin Amacı:  Kırık iyileşmesi üzerine yapılan araştırmaların sayısı hergün artmasına rağmen, tam anlamıyla anlaşılamayan kırık iyileşmesi mekanizması ve bu mekanizmada etkili olan faktörler hala merak konusudur. K2 vitamini, kalsiyumu kemiklere yönlendirerek ve ostekalsin proteinini aktive edererek kalsiyumun kemiklerde kullanılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada, sıçan femur kırığı modelinde K2 vitaminin kırık iyileşmesi üzerindeki radyolojik ve histolojik etkileri değerlendirmektir.
17  Projenin Çıktıları:  Bu çalışmada 48 adet Wistar-Albino cinsi erkek sıçan, kontrol (grup 1, n:16), periostu sağlam K2 vitamini uygulanan (grup 2, n:16) kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan (grup 3, n:16 ) açık kırık modeli, olmak üzere 3 gruba ayrılarak radyolojik ve histopatolojik değerlendirildiğinde; Lane ve Sandhu’nun radyolojik kriterlerine göre, kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grupları karşılaştırıldıklarında, 15.Gün ortalama radyolojik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,065). Benzer şekilde, kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grupları karşılaştırıldıklarında 30.Gün ortalama radyolojik değerleri arasında da istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,099). Kontrol grubunda 15.Gün ve 30.Gün ortalama radyolojik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı değişim gözlenmemiştir (p=0,088). Yine aynı şekilde, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modelinde 15.Gün ve 30.Gün ortalama radyolojik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı değişim gözlenmemiştir (p=0,453). Kontrol ve periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli gruplarının aksine, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modelinde 30.Gün ortalama radyolojik değerleri 15.Gün ortalama radyolojik değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,02). Kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grupları karşılaştırıldıklarında 30.Gün-15.Gün % Değişim radyolojik değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,383). Hue ve arkadaşlarının kırık iyileşmesi histopatolojik skorlama sistemine göre kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grupları karşılaştırıldığında 15.Gün ortalama histopatolojik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p=0,043). Periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grubunun ortalama histopatolojik skoru, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli grubuna göre istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur (p=0,021), ancak diğer grupların ortalama histopatolojik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p>0,05). Kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grupları karşılaştırıldığında 30.Gün ortalama histopatolojik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,592). Kontrol grubunda, 30.Gün ortalama histopatolojik skorlarının 15.Gün ortalama histopatolojik skorlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,035). Periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modelinde 30.Gün ortalama histopatolojik skorlarının 15.Gün ortalama histopatolojik skorlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,026). Periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modelinde 30.Gün ortalama histopatolojik skorlarının 15.Gün ortalama histopatolojik skorlarından istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,035). Kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli grupları karşılaştırıldıklarında 30.Gün-15.Gün % değişim ortalama histopatolojik skorları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir (p=0,076). Sonuç olarak, kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modeli gruplarının her birinde 30. Günün sonunda hem radyolojik hem de histopatolojik olarak tam kaynama elde edilmiştir. Ancak, kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık hayvan modeli çalışmasında K2 vitaminin kırık iyileşmesi üzerine pozitif ya da negatif etkisi yoktur.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  İlerleyen yıllarda, kırık hastasında cerrahi tedaviyi güçlendirecek ve kırık iyileşmesini hızlandıracak biçimde bir tedavi metodu tespit edilebilsin. Çalışmamız bir hayvan modeli çalışması olup, kırık iyileşmesi için daha uzun takip süresi olan ve daha fazla grubun yer aldığı bir hayvan çalışma modeli yapılabilir. Ayrıca, çalışmaya değerli kılmak için kırık iyileşmesinde özellikle biyokimyasal parametreler olarak son dönemlerde popüler olan kemik yapım ve yıkım markırlarına bakılabilir. K2 vitaminin kırık iyileşmesine etkisi araştırılan bu çalışmada radyolojik ve histolojik parametreler değerlendirilmiştir. Labaratuar koşullarının uygun olduğu bir ortamda kırık iyileşmesinde materyallerin biyomekanik incelemesi de yapılabilir. Kırık iyileşmesi üzerine yapılan kontrol, periostu sağlam K2 vitamini uygulanan kapalı kırık modeli, periostu sıyrılmış K2 vitamini uygulanan açık kırık modelinde radyolojik ve histopatolojik değerlendirilmenin yapıldığı bu hayvan modeli çalışması yapılacak diğer çalışmalara örnek teşkil eder.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Yıldıray Tekçe "K2 VİTAMİNİNİN RATLARDA KIRIK İYİLEŞMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ; İNTAKT VE EKSİZE EDİLMİŞ PERİOSTEUM " konulu uzmanlık tezi

  Tarih: 


  İmza: