T.C.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü

Sıra No PROJE SONUÇ RAPORU BİLGİ FORMU
1  Proje No :   2019.04.03.944
2  Projenin Adı :   İrritabl Barsak Sendromu (İBS) Hastalarında Brain-Derived Nörotrofik Faktör (BDNF) Düzeyi ve Val66Met Polimorfizmi’nin Tanısal Değeri
3  Projenin İlgili Olduğu Alan Adı :   Sağlık Bilimleri Araştırma Projesi (SBAP)
4  Proje Yürütücüsü :   Doç.Dr. SERKAN TORUN
5  Proje Yürütücüsü E-posta :   serkantorun@duzce.edu.tr
7  Proje Araştırıcıları :  Doç.Dr. SERKAN TORUN
 Arş.Gör. SİNEM CESUR
 
8  Projenin Başlama ve Bitiş Tarihi :   19.04.2019
  19.04.2020
9  Proje Süresi :   12
10  Ek Süre :   0
11  Ek Ödenek :   0,00
12  Projenin Bütçesi :   13.949,91
13  Toplam Harcama :   11.196,20
14  İşbirliği Yapılan Kuruluş :   YOK
15  İşbirliği Yapılan Kuruluşun Desteği :   YOK
16  Projenin Amacı:  Bu proje kapsamında İBS tanısı sonrasında BNDF polimorfizminin ve serum BDNF düzeylerinin tespit edilmesinin biyomonitör belirteç olarak kullanılabilirliğinin değerlendirilmesi amaçlandı.
17  Projenin Çıktıları:  Yaptığımız bu çalışmanın sonucunda temel olarak İBS’li hastalarda kontrol grubuna göre serum BDNF düzeyini anlamlı düşük saptadık. Ancak hasta ve kontrol grubunun genotipleri ve allel frekansları arasında ve BDNF gen polimorfizmi ile serum BDNF düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığını gördük.
18  Proje Çıktılarının Bilime ve Uygulamaya Aktarılması:  BDNF molekülü nörotrofin ailesinin önemli bir üyesi olup barsak motilitesi ile yakından ilişkilidir. Daha önce BDNF molekülü ve VAL66MET polimorfizmi İBS tanılı hastalarda değerlendirilmemiştir. Bizim çalışmamız bu konuda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşımaktadır. Çalışmamızın, bu konuda yapılacak daha geniş ve kontrollü çalışmalara ışık tutacağını umuyoruz.
19  Proje Kapsamında Yapılan Yayınlar:  Projemiz yayın aşamasındadır.

  Tarih: 


  İmza: